در باره ما

فروغ هدایت سایت رسمی مجمع دعوت و ارشاد علماء بوده که مقر اصلی آن در هرات افغانستان می باشد.