مقالات

فتنه های آخر زمان

Views: 408

در این مقاله آن ارشادات سید عالم كونین حضرت محمد مصطفی «ص» گرد آوری شده اند كه از وقایع انجام شونده در زمان آینده خبر داده است. از خواندن آنها به علوم بی كران آنحضرت (ص)  پی می بریم كه آنچه از فتنه های آخر زمان بیان فرموده است همه آنها یك به یك واقع شده و می شوند. خداوند متعال به رسول گرامی خود از فتنه های آینده حوادث وبلاهای عالمگیر ورهبران گمراه كننده و… از یك هزار وچهار صد سال پیش خبر داده وپیش گویی كرده است گویی همه آن وقایع را با چشم خود دیده است چرا كه خالق متعال از دولت علم خود او را مستفیض گردانید واز خزاین بی پایان دانش خویش بهره مند ساخت . بسیار بوده اند نجومی ها ، كاهنان وبه اصطلاح آینده نگرانی كه به زعم خویش از آینده سخن رانده اند به راستی كه جملگی غلط گفته اند و امید است كه خداوند متعال تمام برادران اسلام را مستفید گردانیده وتمام امت مسلمه را از  فتنه های آخر زمان محفوظ داشته وخاتمه همه را با ایمان گرداند.

  • فقط نام اسلام والفاظ قرآن باقی می مانند وعلمای سوء پیدا می شوند.

از حضرت علی «رض» روایت است كه رسول الله «ص» فرمودند: بزودی چنان زمانی بر مردم خواهد آمد كه فقط نام اسلام ورسم قرآن باقی می ماند ومساجد ایشان از لحاظ نقش ونگار وزرق وبرق آباد می شوند لیكن به اعتبار عبادات وارشادات به مردم ویران خواهند بود وعلمای ایشان از همه ساكنان زیر آسمان بدتر خواهند بود بطوری كه فتنه از علماء بروز می كنند وباز به خود آنها بر می گردند. « رواه بیهقی فی شعب الایمان»

فقط نام اسلام باقی می ماند یعنی تنها نام اعمال اسلامی در مردم باقی می ماند وحقیقت اعمال از بین خواهد رفت. چنانكه امروز فقط نام روزه زكات ؛ حج وغیره باقی مانده ، حقیقت وروح آنها به آن نحوی كه از رسول خدا منقول است باقی نمانده است ومی بینیم كه ملیون ها مسلمان ظاهرا این عبادات را انجام می دهند ولی اعمال شان فاقد روح است قرآن مجید را بطور عادت تلاوت می كنند، الفاظ وخوش آوازی آن را رعایت می كنند، اما آنچه اصل مقصود است ؛ یعنی در معانی ومطالب قرآن كریم غور وتفكر كردن و از منهیات آن باز آمدن واوامر الهی را به جا آوردن در تصور مسلمانان نمانده است. مساجد با زیب وزینت خاصی آراسته شده اند فرشهای رنگارنگ وچراغها ولوسترهای گرانبها وتمام امكانات ووسایل راحتی در مساجد موجود هستند ، اما از هدایات خالی اند وگفتگوی دنیوی ، طعنه وغیبت در مساجد انجام می گیرد ،آنچه در باره علماء ارشاد فرمودند كه فتنه ها از علماء ظاهر می شوند وباز به ایشان بر می گردد مقصود این است كه حالات علماء به مرور زمان تغییر كرده ؛ راه رشد وهدایت را ترك می كنند كه به موجب آن فساد بر پا می شود وعلما با این فتنه ها وفسادها در گیر خواهند بود ومقصود این هم می تواند باشد كه علما با اهل دنیا وظالمان مدد وهمكاری خواهند كرد وبه غرض جمع آوری پول موافق میل آنها مسایل بیان می كنند سپس آن اهل دنیا برای ایشان وبال جان خواهند بود. در روایتی از ابن ماجه آمده است كه رسول خدا «ص» فرمودند: در آینده در امت من چنان اشخاصی یافت خواهند شد كه فهم و فراست دینی حاصل می كنند قرآن می خوانند سپس به طمع كسب مال، نزد سرمایه داران می روند وبه خیال خود دین خود را حفظ می كنند در حالی كه هرگز چنین نخواهد بود. آن حضرت فرمودند هرگز چنین نخواهد شد كه كسی نزد سرمایه داران برود ودینش كامل بماند ، همچنانكه از درخت قتاد « درخت خار دار» به جز خار چیز دیگری حاصل نمی شود همین طور از قرب ومعاشرت با سرمایه داران بجز گناه چیز دیگری حاصل نخواهد شد.»

آن علماء كه نزد سرمایه داران می روند عموما علمای سوء هستند كه به خاطر چندی پول نزد آنها می روند وعزت ووقار خود را از دست می دهند. حضرت عبدالله ابن مسعود «رض» می فرمود: اگر اهل علم، علم خود را نگاه می داشتند وبا كسانی كه صلاحیت آن را دارند صرف می كردند، در دنیا سردار می شدند لیكن آنها به خاطر حصول دنیا، علم خود را با اهل دنیا صرف كردند در نتیجه در نظر اهل دنیا ذلیل شدند ، علمای امروز هم مانند عوام از فكر آخرت دور شده اند واین زندگی فانی را مقصد خود قرار داده اند وبرای اینكه راهنمای سیاسی باشند وشهرت حاصل كنند ومال زر جمع آوری نمایند سرگردان شده اند.

در بین علمای زمان حاضر افراد كمی هستند كه تبلیغ اسلام را می كنند وگرنه امروز بعضی از علما حالات شان چنان شده كه در جلسات خود عقاید واعمال گمراه كننده ای را انتشار داده وبه جای ارشادات نبوی مردم را به طرف نظام خود ساخته مخلوق دعوت می دهند.

عمل كردن بر دین با نگه داشتن اخگر در دست برابر می شود وفتنه های بزرگ آشكار می گردند: از حضرت انس ابن مالك «رض» روایت است كه رسول خدا «ص» ارشاد فرمودند: برمردم چنان زمانی خواهد آمد كه شخص صابر وثابت قدم بر دین مانند كسی خواهد بود كه اخگر را در دست خود نگه می دارد. « مشكوه كتاب الفتن»

این حالت در این زمان نیز دیده میشود چرا كه از هر طرف فضای بی دینی وبی حیایی وفحاشی قوت گرفته است ومحیط فسق وفجور ؛ سركشی وعصیان بر پاگشته است، بطوری كه متدین واقعی كمتر یافت می شود واگر شخصی بخواهد كه بر دین عمل كند هموطنان ، بزرگان ونزدیكان مانع خواهد شد.

زن می گوید: از حقوق نا چیز ، احتیاجات وضروریات مان بر آورده نمی شوند همه ای مردم رشوه می گیرند وتو پرهیزگار بزرگی شده ای ؟ كسانی كه همسن وسال من هستند از ریش گذاشتن تو مرا مورد تمسخر قرار می دهند. آری امروزه چنین است كه اگر كسی در مسافرت باشد، اگر بخواهد نماز بخواند موتر برای او نگه داشته نمی شود ولی اگر به كسی نقصان دنیوی برسد همه با او همدردی می كنند ولی دینداری مترادف با نقصان به شمار می آید ، لذا كسی می خواهد رضای الهی را در نظر گیرد به دنیا واهل دنیا توجه ننماید وبه مذمت وملامت دیگران اعتنا نكند وبرای حفاظت دین خود ، نقصانات دنیوی را تحمل نماید آن وقت است كه دین در زندگی او راه می یابد . خوشا به حال آنان كه تنها رضای الهی را می جویند این توفیق تنها در مجالس دینداران حاصل می آید وبس. اگر بنا بر عذری از مجلس دینداران دور باشند لااقل از مجلس بی دینان هم خود را دور نگه دارند چنانكه نبی كریم «ص» ارشاد فرمودند: آن زمان نزدیك است كه بهترین مال مسلمان چند تا گوسفند باشد كه آنها را بر داشته در بیابان وبالای قله كوه ها می رود به این صورت برای حفاظت دین خود از فتنه ها فرار می كند.« بخاری شریف»

در حدیث دیگری آمده است كه رسول خدا «ص» ارشاد فرمودند: به زودی فتنه ها آشكار خواهند شد آن وقت شخصی كه نشسته باشد از شخصی كه ایستاده باشد بهتر خواهد بود چرا كه شخص نشسته نسبت به شخص ایستاده از فتنه ها دورتر می شود وشخص ایستاده از راه رونده بهتر خواهد بود وشخص راه رونده از شخص دونده بهتر خواهد بود وشخصی كه نگاه خود را بلند كرده به فتنه ها نظر بیفكند فتنه ها او را می ربایند بنا بر این هر كس در آن وقت برای خود هر گونه جای خلاص وپناه می بیند باید آنجا پناه بگیرد. « بخاری شریف مشكوه كتاب الفتن جلد 2»

حضرت مغفل بن یسار «رض» روایت می كند كه رسول خدا «ص» ارشاد فرمودند: عبادت كردن در زمان قتل وفساد با هجرت كردن به سوی من برابر است.

حضرت ابوثعلبه «رض» می فرمود كه من از رسول خدا «ص» مقصود این آیه « یا ایها الذین آمنوا علیكم انفسكم لایضركم من ضل اذاهتدیتم» را پرسیدم آن حضرت ارشاد فرمودند: به كارهای نیك امر كنید واز بدی منع نمایید تا وقتی كه حال مردم را اینطور دیدید كه از بخل اطاعت می شود وبر خواهشات نفسانی عمل می شود ودنیا بر دین ترجیح داده می شود وهر صاحب رأی رأی خود را مقدم می دارد واگر شما در حالی باشید كه در بین مردم بمانید حتما به فتنه ها مبتلا می شوید پس در این حال فكری برای خود بر دارید وعوام را ترك كنید چرا كه آن زمان زمان صبر است پس كسی كه بر دین خود صبر كند گویا اخگر را در دست گرفته است. ترمذی وابن ماجه مشكوه كتاب الفتن جلد 2»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *