فضایل نیمۀ شعبان المعظم

فضیلت پانزدهمین شب این ماه بیشتر از تمام ماه است این شب شب برائت شب نجات نامیده می شود ، به هر حال بعد از فضیلت شب قدر فضیلت پانزدهم شعبان می باشد كمتر از شب قدر می باشد لیكن انكار كردن فضیلت آن بمنزله این است كه فردی نابینا وجود خورشید را  انكار كند. احادیث زیادی در فضیلت این شب آمده است چند حدیثی را برای شما بیان می نمایم.            

حدیث اول: عن عائشه قالت : فقدت رسول الله صلی الله علیه وسلم فخرجت فاذاهو با البقیع فقال اكنت تخا فین ان یحیف الله علیك ورسوه ، قلت : یا رسول الله ظننت انك اتیت بعض نسائك ، فقال : ان الله تبارك وتعالی ینزل لیله النصف من شعبان الی سماء الدنیا فیغفر لاكثر من شعر غنم بنی كلب .{ « رواه التر مذی صفحه 275 جلد 1 »

ترجمه:  از حضرت عائشه « رضی الله عنها » روایت است كه گفت : « شبی » رسول الله صلی الله علیه وسلم را « در بستر » نیافتم پس خارج شدم برای جستجو  و نا گهان ایشان را در جنت بقیع پیدا كردم ، پس آنحضرت صلی الله علیه وسلم فرمودند : آیا تو ترسیدی كه خدا ورسولش حق ترا تلف كنند ، من گفتم : گمان كردم كه شما به نزد زنهای دیگر خود رفته باشید « در حا لیكه شب نوبت من بوده است »

بعدا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند : هر آئینه رحمت خداوند جل جلاله  در شب نیمه شعبان بآسمان دنیا فرود می آید. پس خداوند جل جلاله در این شب گروهی از گنهكاران را بیشتر از تعداد موهای گوسفندان قبیله بنی كلب را می آمرزد .

می گویند سه قبیله بزرگ در عربها وجود داشت بنی كلب ، ربیع ، ومضر ، هر كدام از این قبایل دارای تعداد بیست هزار كم یا بیش گوسفند داشتند.

همچنان امام بیهقی بروایت دیگر از مادر مؤمنان عائشه صدیقه «رض» این چنین می آورد كه حضرت عائشه صدیقه «رض» فرمود: رسول الله «ص» یك شبی به نماز خواندن ایستاد شدند سجده را طولانی نمودند تا اینكه من گمان كردم كه رسول الله «ص» از دنیا رحلت كردند، بر خواستم ودست خود را بر كف پای مبارك آنحضرت «ص» نهادم تا اینكه دیدم كه پای مبارك شان حركت كرد دانستم كه زنده هستند پس شادمان شدم وشنیدم كه در سجده می فرمودند: « اعوذ بعفوك من عقابك ، واعوذ برضاك من سخطك ، واعوذ بك منك جل وجهك ، لا احصی ثناء علیك انت كما اثنیت علی نفسك » یعنی ای پروردگار من از ناخشنودی تو به رضای تو  واز كیفر تو به عفو تو پناه می آورم واز گرفت تو به تو پناه می آورم ، من ثناء وستایش تو را بطور كامل نمی توانم بجا آورم فقط اینقدر می گویم » تو همانگونه هستی كه خودت را توصیف نموده ای. زمانی كه سر مبارك خود را از سجده بر داشتند واز نماز فارغ شدند فرمودند: ای عائشه آیا گمان كردی كه پیامبر به تو زیان میرساند وحق تو را تلف می كند ؟ حضرت عائشه صدیقه می فرماید گفتم نخیر ای رسول خدا ، بخدا قسم كه این چنین گمانی را نداشتم  از بس كه  سجده را طولانی نمودید من گمان كردم كه شما قبض روح شدید، رسول الله «ص» فرمودند: ای عائشه آیا میدانی كه این شب چه شبی است ؟ من گفتم خدا ورسول او بهتر میداند. فرمودند: این شب شب نیمه شعبان است هر آئینه رحمت خاصه خداوند بر بندگانش در این شب جاری میشود می آمرزد كسانی را كه آمرزش بخواهند رحمت میكند برای كسانی كه طلب رحمت می كنند. وبه تأخیر می اندازد رحمت ومغفرت خود را برای كسانی كه كینه توزی میكنند.

حدیث دوم: عن علی t عن النبی صلی الله علیه وسلم قال : اذا كانت لیله النصف من شعبان، فقوموا لیلها ، وصوموا یومها ، فان الله تبارك وتعالی ینزل فیها لغروب الشمس الی السماء الدنیا ، فیقول : الا من مستغفر فاغفر له ، الا من مسترزق فارزقه ، الا من مبتلی فا عا فیه حتی یطلع الفجر « رواه ابن ماجه كتاب الاقامه باب 191 والترغیب والترهیب علامه زكی الدین المنذری صفحه 74 جلد 2 »

ترجمه : از حضرت علی رضی الله عنه روایت است كه فرمود : رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند : وقتی پانزدهم شعبان فرا رسید شب آنرا قیام كنید وعبادت كنید ، وپانزدهمین روز آنرا روزه بگیرید ، در این شب خداوند جل جلاله از هنگام غروب آفتاب با رحمتهای خود « بلا كیف » به آ سمان دنیا نزول نموده ومی فرماید: آیا هست كسی كه طلب آمرزش كند كه وی را بیامرزم ؟ آیا هست كسی كه طلب رزق كند وی را رزق وروزی دهم ؟ آیا مریضی ویا مصیبت زدﮤ هست كه وی را شفا وعافیت دهم خلاصه اینكه تمام شب تا صبح صادق اینگونه ندا می شود .

حدیث سوم: عن عائشه « رض» ان رسول الله «ص» قال : اتا نی جبرئیل «ع» فقال : هذه لیله النصف من شعبان ، ولله فیها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب ، ولا ینظر الله فیها الی مشرك، ولا الی مشاحن، ولا الی قاطع رحم ولا الی مسبل، ولا الی عاق لوالدیه، ولا الی مدمن خمر « رواه البیهقی فی شعب الایمان الترغیب والترهیب صفحه 73 جلد 2»

ترجمه: از حضرت عائشه  صدیقه « رضی الله عنها » روایت است كه گفت : رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند : جبرئیل علیه السلام نزد من آمد وگفت : این شب نیمه شعبان است. و از برای خداوند جل جلاله آزاد شدگانی از آتش است به شمار مو های گوسفندان بنی كلب وخداوند جل جلاله نظر رحمت نمی كند در آن شب بسوی مشرك ونه بسوی كینه توز ونه بسوی قاطع صله رحم ونه بسوی كسیكه پارچه اش از قوزك پا پائینتر است ونه بسوی عاق والدین ونه هم بسوی كسیكه شراب می نوشد .

حدیث چهارم: عن عبدالله بن عمرو «رض» ان رسول الله « ص» قال : یطلع الله عزوجل الی خلقه لیله النصف من شعبان فیغفر لعباده الا اثنین مشاحن ، وقاتل نفس « رواه احمد فی المسند صفحه 176 جلد 2 الترغیب والترهیب صفحه 73 جلد 2»

ترجمه: از حضرت عبدالله بن عمرو «رض» روایت است كه رسول الله «ص» فرمودند: خداوند متعال شب  نیمه شعبان رحمت مخصوص خود را  بر مخلوقات خود جاری میگرداند ومی آمرزد بندگان خود را مگر دو كس را كینه توز وقاتل نفس به ناحق.

احادیث دیگری هم درین مورد موجود است ودر اینجا به این احادیث اكتفا شد.

پس از مجمو عه احادیث مباركه مذكوره به خوبی ثابت می شود كه ماه شعبان المعظم خصوصا نیمه آن از خصو صیت بارزی بر خوردار است وروزه گرفتن درین ماه خصوصا در نیمه آن امری نیكو وپسندیده است كه رسول اللهصلی الله علیه وسلم عملا وقولا بر آن تأكید نموده اند وخود شان هم درین ماه بسیار روزه می گرفتند واهتمام بخصوصی به آن داشتند.

وبر محافظت بر عبادات درین ماه تر غیب وتشویق نموده اند .

لهذا بر ما مسلمانان  است كه از فضائل این اوقات متبركه محروم نمانیم وبر طاعات وعبادات خصوصا فرائض وواجبات وسنت ها استقامت نموده وخود را از كارها ی بد ونا پسند وخلاف شریعت دور بداریم . چون این ماه مقدمه ماه مبارك رمضان است خود را برای استقبال ماه مبارك رمضان آماده سازیم تا ماه مبارك رمضان از ما به خوبی كامل بگذرد . تا خدای نكرده این اوقات گرامی از دست برود وسبب خسران اخروی وپشیمانی  ما گردد.

دعای رسول الله «ص»  در شب برائت

((اعوذ بعفوك من عقابك واعوذ برضاك من سخطك واعوذ بك منك جل وجهك اللهم لااحصی ثناء علیك انت كما اثنیت علی نفسك))

دعای  ملاعلی قاری «رح» در شب برائت

(( اللهم ان كنت كتبت اسمی شقیا فی دیوان الاشقیاء فامحه واكتبنی فی دیوان السعداء وان كنت كتبت اسمی سعیدا فی دیوان السعداء فاثبته فانك قلت فی كتابك الكریم یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الكتاب))

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *