پاسخ به سوالات شرعی

پاسخ به سوالات شرعی

Views: 13004

پاسخ به سؤالات شرعی

بخش ششم

سوال :-  خداوند متعال چگونه جن ها را از آتش آفرید ؟

جواب :-  پیدایش وخلقت جن اینطور بود كه خالق بیچون فرشته را امر فرمود تا آب آتش وهوا را جمع كند وبعد آتش را بیشتر نماید جوهر جان را درست كرد مثل حضرت آدم علیه السلام برایش صورت بست وآنرا درعالم جوّ پیدا فرمود . فتاوای منبع العلوم ج‍‍‍ » 3 » ص‍ » 131 » باب ما یتعلق باالتاریخ والسیر.

سوال :-  امام ابوحنیفه را چرا ابو حنیفه میگویند ؟

جواب :-  ابوحنیفه كنیت شان باعتبار دختر نیست بلكه باعتبارتقوی وعمل است یعنی ذو خصلت حنیفه  یعنی دارای اخلاق شایسته واز باطل مائل بطرف حق طبق آیة كریمه مله ابراهیم حنیفا وبعضی میگویند دختری داشت بنام حنیفه . فتاوای منبع العلوم ج‍ 3ص‍ 123 بحث ما یتعلق باالتاریخ والسیر.

سوال :-  حضرت آدم علیه السلام چند فرزند داشت پسرودختر كلا چه تعدادی بودند وگسترش آنسانها چگونه بر روی زمین صورت گرفت ازطریق ازدواج ویا طریق دیگری ؟

جواب :- درتعداد اولاد حضرت آدم علیه السلام روایت صحیح موجود نمی باشد دربعضی تاریخ های غیر معتبر« 180 » ودربعضی « 160 » اولاد صلبی نوشته اند كه همه شان جفت متولد میشدند یك پسر ویك دختر فقط حضرت شیث علیه السلام بدون جفت متولد شد وشریعت آن وقت طوری بود كه پسرامروز را به دختر فردا وعكس آن عقد نكاح میكردندبهمین طریق گسترش بنی آدم در روی زمین پیدا شد دریك روایت ضعیف آمده است كه دروقت فوت حضرت آدم علیه السلام تعداد فرزندان صلبی شان نواسه ها ونبیره های شان چهل هزار نفر « 40000 » بودند. فتاوای منبع العلوم ج‍3ص‍ 137 بحث ما یتعلق باالتاریخ والسیر.

سوال :- حضرت امام حسین علیه السلام چه زمانی جمله هیهات منی الذله را بیان فرمودند ؟

جواب :-  هنگامیكه حضرت امام حسین علیه السلام ازمكه معظمه بطرف كوفه روان بودند حُـّر بن یزید بالشكری یك هزار نفری درمنطقه بنام شرف ویا شراف  باحضرت رضی الله تعالی عنه برخورد كرد وبه ایشان گفت كه ازطرف عبید الله بن زیاد ماموریت دارم كه شما را نزد او ببرم امام درهمین وقت این جمله را بكار بردند . فتاوای منبع العلوم ج‍ 3 ص‍ 150 بحث ما یتعلق بالتاریخ والسیر.

سوال :-  ازجمله مناسك حج یكی تراشیدن سر ویا كوتاه كردن موی سر می باشد درحق زنان این واجب چگونه انجام می شود ؟

جواب :-  زن باید باندازه یك بند انگشت ازتمام موهای سرخود كوتاه كندباین ترتیب كه موهای سرخود را درجلو سر خود جمع كند واز نوك آن بقدر یك انگشت كوتاه كند. كتاب فقه بانوان بحث مناسك حج .

سوال :-  چنانچه دركتب فقه ذكر شده است زن اگر به حج برود باید محرم شرعی همراه او باشد وبدون محرم جائز نیست كه باداء حج برود درصورتیكه همراه محرم شرعی به سفر حج رفت قبل از انجام حج محرم او فوت كرد حالا این زن چه باید كند وحكم شرعی درباره این زن چیست ؟

جواب :-  دراین حالت این زن میتواند با جماعت از زنان ویا یك زن آزاد مورد اعتماد  حج خود را انجام دهد درغیرآن باید برگردد چراكه حدیث پیامبر اسلام است كه فرمودند « هرزنی كه ایمان بخدا وروز قیامت داشته باشد برایش جائز نیست به سفر برود كه سه روز ویا بیشتر از آن طول بكشد مگر اینكه پدرش ویا پسرش یاشوهرش ویا محرمی دیگری همراه او باشد . كتاب فقه بانوان ص‍ 279 بحث مناسك حج .

سوال :-  غسل میت چه حكم دارد وشرائط آن چیست ؟

جواب :-  غسل میت براشخاص زنده فرض كفایه است یعنی اگر بعضی انجام دادنداز دیگران ساقط میشود ویكبار شستن فرض است بطوریكه تمام بدن میت را دربر گیرد امّا تكرار شستن بشرط كه طاق باشد سُنت است . شرائط غسل میت این است كه میت باید مسلمان باشد واینكه طفل سقط شده نباشد مطابق مذهب حنفی باید اكثر بدن میت ویابعضی آن همراه سرمیت موجود باشد غسل داده شود اما درغیر آن غسل لازم نیست . فقه علی المذهب الاربعه ج‍ 1 ص‍ 457 بحث جنائز.

سوال :-  اگرشخصی مسلمان برای غیر مسلمان برادر دوست ویا رفیق بگوید ازنظر شرعی چه حكم دارد ؟

جواب :-  گفتن وخطاب كردن برای غیر مسلمان به برادر حرام است وجائز نیست مگر اینكه برادر نسبی شخص باشد چراكه وقتی برادر نسبی شخص نباشد قصد شخص برادر دینی است وكافر به هیچ وجه برادر مسلمان نیست خداوندپاك برای نوح علیه السلام وقتی كه حضرت نوح علیه السلام غرق شدن پسر خود را درطوفان مشاهده میكند میگوید  « رب ان ابنی من اهلی وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمین » حضرت خلاق بی همتا درجواب حضرت نوح علیه السلام  فرمود « قال یا نوح انه لیس من اهلك » اما گفتن دوست ورفیق برای كفار اگرطوری باشد كه برای شخص رهگذركه او را نمی شناسد بگوید وقصد صدا كردن او را داشته باشد باكی نیست اما اگرقصد دوستی ورفاقت را از این قول داشته باشد جائز نیست حضرت خداوند منان خطاب به پیامبر بزرگوارش می فرماید « لاتجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخریوادّون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم او ابنائهم  او اخوانهم او عشیرتهم …  الی آخر الآیه » پس هركلمه نرم ومحبت آمیز كه قصد دوستی باكفار باشد روا نیست حتی خنده كردن بجهت طلب دوستی همراه كفار برای مسلمان جائز نیست چنانچه از آیات ذكر شده قول الله پاك بصراحت معلوم شد .

فتاوای علماء البلد الحرام ص‍ 956 بحث احكام كفار.

پاسخ به سوالات شرعی

بخش پنجم

سوال: بیع چیزی که موجود نباشد حکم شرعی آن چیست؟

جواب: فروش چیزی که موجود نباشد مانند فروش میوه قبل از رسیدن آن یا حمل حیوان حملی که در بطن او میباشد و یا فروش پشم گوسفند بر بالای آن جواز ندارد چنانچه در فقه الاسلامی وادلته صـ 3398 جـ 5 مینویسد:

اتفق ائمة المذهب علی انه لا ینعقد بیع المحدوم و ماله خطر العدم.

ترجمه: همه امامان مذاهب اتفاق بر این دارند که بیع چیز معدوم و یا او چیزی که خطر عدم به او باشد منعقد (بسته) نمی شود.

سوال: هبه (بخشش) برای طفل صغیر جواز دارد اگر دارد کی باید او را قبض نماید؟

جواب: بلی جواز دارد اگر کودک عاقل باشد میتواند قبض نماید و اگر عاقل نبود ولی آن (ولی آن) می تواند برای طفل صغیر خود هبه را قبض نماید چنانچه در فقه الاسلامی و ادلند صۀ 401 جـ 5 مینویسد: فلو وهب اجنی للصغیر شیاءً فیقبض عنه و لیه.

ترجمه: اگر بخشید شخص بیگانۀ برای طفل صغیر چیزی را پس میتواند از جای او ولی او قبض نماید همان چیز را.

سوال: اگر کسی یک دربند حویلی را خرید چه چیز شامل بیع حویلی میشود آیا تمام بناهای آن در آن شامل است یا بعضی استثنأ میشود؟

جواب: در فروش دار (حویلی) تمام آبادی و عرصه (صحن) آن شامل فروش میباشد و لوکه بایع (فروشنده) ذکر نکند.

در کتاب هدایه صـ 3 جـ 3 مینویسد: و من باع دارً دخل بناء ها فی البیع و ان لم یسمه.

ترجمه: کسی که فروخت داری را داخل است تمام آبادی آن در بیع اگرچه که بائع همه آبادی را ذکر نکند.

سوال: بعد از فوت شخص متوفی مترو که آن به چه وجهی مصرف شود؟

جواب: وقتی شخصی فوت میکند اول باید از مال و مترو که آن تجهیز و تکفین آن تهیه شود بعد از آن دیون (قرضه ها) آن اداء شود و آنچه باقی میماند وصیت آن را ادأ کنند و بقیه برای وارث آن تقسیم شود چنانچه در کتاب سراجی فی المیراث صـ 3 بیان میکند تتعلق بترکة  المیت حقوق اربعة الاول یبدأ بتکفینه و تجهیزه من غیر تبذیر و لا تفتیر ثم تقضی دیونه من جمع  ما بقی من ماله ثم تنفذ وصایاه من ثلث ما بقی بعد الدین ثم یقسم الباقی بین ورثته.

ترجمه: چهار چیز به ترکه میت تعلق میگیرد: اول باید تجهیز و تکفین او پرداخته شود بدون اسراف و کمی، دوم قرض او داده شود، سوم اگر بکسی وصیتی کرده از مال خود وصیت آن جاری شود آن هم از ثلث آن و چهارم آنچه باقی ماند تقسیم ورثه آن گردد.

سوال: بعضی ازمردم کارهای خلاف شریعت راانجام می دهند وقتیکه برایشان گفته شود که این فعل حرام است، درجواب میگویند که حالا زیاد ترمردم این فعل را انجام میدهند.مثلاً: برای کسی گفته میشود که مصارفیکه درهوتل ها و تالارها، بخاطرعروسیها وختم قرآن میشود، ازنظراسلام درست نیست ویا موسیقی حرام است، درجواب میگوید، همۀ مردم این کارها رامیکنند – حکم این عمل ازنگاه اسلام چیست؟

جواب:این قول آنها که اکثرمردم این کار را انجام میدهند دلیل شده نمیتواند، خدای پاک برای حضرت پیامبرش درقرآن مجید میفرماید: «وَإن تطِع أکثرَمَن فِی الأرض یُضِلُّوکَ عَن سَبیل الله.»

ترجمه:واگر بسیاری را از اهل زمین فرمانبرداری کنی، ترا ازراه خدا گمراه کنند. ونیزخدای پاک میفرماید:«وَمَاأکثرُالنَّاسَ وَلوحَرَصتَ بمُؤمِنِینَ.»ترجمه: واکثرمردم مسلمان نیستند و اگرچه حرص کنی. بلکه دلیل چیزیست که خدا و رسول الله (ص) وسلف صالح گفته اند وشخص مرتکب این فعل مؤاخذه وگنهکاراست.

فتاوای بلدالحرام – مبحث شبهات وردود – صفحه – 747 – .

سوال: اگرکسی نعوذاً بالله دین ویا خدارا دشمنام دهد، حکم آن چیست؟

جواب: دشنام دادن دین ویا خدا نعوذاًبالله، باجماع تمام اهل علم ازبزرگترین انواع کفراست، اما آنچه تعلق به ثبوت آن دارد، باید که ازطریق محکمه ثابت شود و اگرثابت شد، دربین شخص وزنش تفرقه شود.

فتاوای علماءبلدالحرام – مبحث شبهات وردود – صفحه – 749 – .

سوال: اگرکسی ازمال زکات مرده راکفن کند، مسجدی بسازد و یا پلی برای راه عام درست کند زکات أداء میشود یاخیر؟

جواب: درتمام صورتهای ذکرشده زکات اداء نمیشود، اگرکسی دراین راه های یادشده زکات را مصرف کرد، باید زکات خود را دوباره اداء نماید،چرا که در زکات تملیک شرط است، یعنی شخص معین باید مال زکات را تسلیم شود.ونیز باید شخص مستحق یعنی فقیرباشد، درصورتهای یادشده یعنی بناء مسجد، تکفین میت وپل، کسی نیست که قبض کند وتسلیم شود. بناءًجوازندارد.

تسهیل الضروری – کتاب الزکات – صفحه – 113

پاسخ به سوالات شرعی

بخش چهارم

سوال: خواندن دورکعت سنت قبل ازنمازصبح به خانه جوازدارد یاخیر؟

جواب: درحدیث شریف آمده است: «کسیکه سنت صبح رابخانه اداءنمایدرزق آن فراخ میشود،ازخشونت بااهل وفامیلش نجات می یابدوبالآخره ازدنیاهمراه ایمان می رود.

حضرت نبی مکرم(صلی الله علیه وسلم)دورکعت سنت صبح رادرمنزل شان اداءمیکردند.

مواقی الفلاح باحاشیه طحطاوی – صفحه 367.

سوال: حضرت پیامبرگرامی اسلام درکدام تاریخ واردمدینه شده ومهاجر شدند؟

جواب: جناب سرور کائنات درسال اول هجری،بیست وهفتم ماه ربیع الاول،روزجمعه بمدینه منوره داخل شدند.

سوال: تاریخ هجری چه معناداشته،ازکدام وقت شروع وتوسط چه کسی تأسیس شد؟

جواب: تاریخ هجری یعنی زمان مهاجرت حضرت نبی مکرم اسلام ازمکه معظمه بمدینه منوره.

تاریخ هجری ازوقت هجرت حضرت محمد(صلی الله علیه وسلم)رسول خدابمدینه منوره،که قبل ازهجرت بنام یثرب بودشروع وتأسیس وبنیان گذاری تاریخ هجری درزمان خلافت حضرت عمرفاروق خلیفه دوم مسلمانان وتوسط شخص حضرت عمرفاروق شد.

سوال: ماه اول تاریخ هجری قمری کدام ماه بوده وشروع آن ازکدام روز ماه است؟

جواب: ماه اول تاریخ هجری قمری محرم الحرام بوده وازیکم ماه شروع میشود.

سوال: دروقت مهاجرشدن حضرت پیامبرگرامی اسلام بمدینه منوره،مردم آن دیارچه عقیده داشته وچندمذهب درمدینه منوره وجودداشت؟

جواب: دروقت تشریف آوردن پیامبرمکرم اسلام،مردم ساکن درمدینه منوره بدوعقیده بودند،مشرکین ویهودیان.

مشرکین دوطائفه بودند،بنام اوس وخزرج- یهودیان سه طائفه بودند1- بنی قریظه2- بنوقینقاع 3- بنونضیر.

سوال: فتح مکه معظمه درکدام سال ودرکدام ماه واقع شده وتعدادلشکریان اسلام چه تعدادبوده وامیرلشکرمسلمانان چه کسی بود؟

جواب: فتح مکه مکرمه درسال هشتم هجری درماه مبارک رمضان صورت گرفته وتعدادلشکریان اسلام چنانچه ذکرشده است ده هزار -10000- بوده است وامیرلشکرجناب حضرت محمدمصطفی،رسول رب العلمین(صلی الله علیه وسلم) بوده است.

نقل ازتاریخ اسلام- تألیف مولانامحمدمیا.

سوال: مردوزن بودن جنین رادررحم مادرنظربنص قرآن جزالله(جل جلاله)کسی نمیداند،حال آنکه توسط معاینات تلویزیونی ووسائل امروزی،مردوزن درشکم مادربطورصحیح،بدون شک معلوم میشود.آیااین بانص قرآن درتضادنمیباشد؟

جواب: معاینات ووسائل آنگاه معلومات میدهندکه صورت جنین مکمل شده باشد،قبل ازاین که قطعه گوشت بدون روح باشد،معلومات داده نمیتوانندواگرازنظرعلمی بقرآن بنگریم،قرآن عظیم الشأن(مَافِی الأرحَام) فرموده و(مَن فِی الأرحَام)درآیه مبارکه نیامده.

کلمه (مَا)برای غیرذوی العقول استعمال میشودوکلمه( مَن )برای ذوی العقول استعمال میشود،که جنین درحالت(پارچه گوشت)ازجمله ذوی العقول نیست ودرین حالت جزالله(جل جلاله)،کسی به مذکرومؤنث بودن ما فی الأرحام نمیداند.

لذاهیچ تناقضی میان نص قرآن ومشاهدات علمی امروزدیده نمیشودوآن درصورتی میبودکه کلمه(مَن)درقرآن ذکرمیشد.

تحقیق ازابوالأسفارعلی محمدالبلخی درکتاب أنفع الوسائل لمتفرقات المسائل – بخش سوم.

بخش سوم

سوال: حکم تجارت مواد مخدرازقبیل شراب،تریاک، چرس، کوکائین وغیره مواد مخدر،ازنگاه فقهی چیست؟

جواب: «لَقَدِاشتَغَلَ بَعضَ المُسلِمینَ بِتِجَارَة المُخَدَّرَاة مِنَ الخُمُورِوَالحَشِیشِ وَالأفیونِ وَالکُوکَائِین، لِمَاتَدُرُّعَلَیهِم تِجَارَة هَذِهِ الأشیاءَ مِنَ الرِّبحِ الطَّائِلِ مِن أسهَلِ الطُّرُقِ وَیصِیلُونَ إلَی الغِنَی الفَاحِشِ فِی أقرَبِ وَقت،مَعَ أنَّ الشَّرِیعَة الإسلامِیة تُحرِمُ هَذِهِ الأربَاحَ وَتُعتَبَرُأنَّ عِیشَة أصحَابِهَا مِنَ الحَرَامِ وَقَدوُرَدَ أحَادِیثٌ کَثِیرَة فِی تَحرِیمِ بَیعِ الخُمُورِ،مِنهَامَارَوَی البُخَارِیُّ وَمُسلِم،عَن جَابِرٍ(رَضِ)،أنَّ النَّبیَّ(صَ)،قَالَ: «إنَّ اللهَ حَرَّمَ بَیعُ الخَمرِوَالمَیتَة

 وَالخِنزِیرِوَالأصنَام.» وَوُرِدَت عَنهُ أحَادِیثٌ کَثِیرَة،تُفِیدُ أنَّ مَاحَرَّمَ اللهُ،ألإنتِفَاعُ بِهِ یحرِمُ بَیعهُ وَأکلهُ وَثَمَنهُ،فَیتَنَاوَلُ التَّحرِیمُ بِیعِ هَذِهِ المُخَدَّرَاتِ،لِمَایتَرَتَّبُ عَلَی تَروِیجِهَامِنَ المَفَاسِدِ وَالمضآرِّبینَ أفرَادِالأمَّة،فُهُوَکَاالمُتَسَبِّبِ فِی هِلاکِهَاوَدِمَارِهَا،بَل أنَّهُ یقتلُ الأنفُسَ وَیضِیعُ الأموَالَ،فَهِیَ وَإن کَانَ تِجَارَة فِی ظَاهِرِهَا،کَمَایظُنُّ بَعضَ النَّاس،لَکِنَّهَا تِجَارَة بِأروَاحِ النَّاسِ وَفَسَادُالشَّبَابِ وَضِیاعُ الأخلاقِ وَهِلاکُ الأمَّة،فَلاشَکَّ فِی حُرمَة الأتِّجَارِبِهَا،وَکَأنَّهَاتَعیینٌ عَلَی مَعصِیة،وَاللهُ تَعَالَی قَدنَهَانَاعِنِ التَّعَاوُنِ عَلَی الإثمِ وَالعُدوَان؛

فَقَالَ تَعَالَی: «وَتَعَاوَنُو عَلَی البِرِّوَالتَّقوَی وَلاتَعَاوَنُو عَلَی الأثمِ وَالعُدوَانِ.» فَاالتِّجَارَة فِی هَذِهِ الأشیاءَ،لاشُبهَة فِی حُرمَتِهَا لِدَلالَة القُرآنِ الکَرِیمِ عَلَی تَحرِیمِهَا،وَلِهَذَا قَالَ بِأنَّ هَذِهِ المُخَدَّرَاة،لاقِیمَة لَهَا فِی حَقِّ المُسلِمِ،فَلایجُوزُ بَیعُهَا وَلایضمِنُ غَاصِبُهَا وَلامُتلِفُهَا،لأنَّ ذَالِکَ دَلِیلُ عِزِّتِهَا،وَتَحرِیمُهَا دَلِیلُ إهَانَتِهَا،وَقَدرُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ(صَ)،

أنَّهُ قَالَ: «إنَّ الَّذِی حُرِّمَ شُربُهَا،حُرِّمَ بَیعُهَاوَأکلُ ثَمَنِهَا.» « نقل ازکتاب فقه علی المذاهب الأربعه- کتاب الحدود – حکم الأتجاربالمخدراه صفحه 39 و 40   ج  5  .

خلاصه وترجمة عبارات فوق: بعضی ازمسلمانان بتجارت موادمخدر(شراب،چرس،تریاک،کوکائین…)، مصروف اند، بخاطراینکه تجارت این اشیاء فایدة زیاد ازطریق تجارت آسان بدست میآورد وبزودترین وقت، شخص غنی وصاحب ثروت میگردد، با اینکه شریعت اسلام این فائده ها را حرام گردانیده وزنده گی همراه چنین سرمایه حرام است.

وبتحقیق که ازجناب رسول أکرم(ص)أحادیث زیاد درحرام بودن معاملة خرید وفروش شراب آمده،ازآنجمله حدیثی که بخاری ومسلم ازحضرت جابر(رض)روایت کرده اند؛که حضرت نبی أکرم(ص)فرمودند: (بتحقیق الله(ج) بیع شراب وخود مرده وخوک وبتها را حرام گردانیده است.».

ونیزأحادیث زیاد دیگری وارد شده است که این مفهوم را میرساندکه هرچیز نفع گرفتن از آن حرام باشد،خرید وفروش وخوردن قیمت آن نیزحرام است.

پس این تحریم خرید وفروش همة مخدرات را شامل میشود، چرا که ترویج آن فساد وضرر را در بین افرادامت بوجود میآورد، پس این مانندکسی است که سبب هلاک وتاراج کسی شود،اگرچه بظاهرتجارت است(چنانچه بعضی مردم فکرمیکنند).

لکن این تجارت بأرواح مردم،فساد جوانان، ضایع ساختن اخلاق وهلاک امت است،پس شکی درحرام بودن تجارت بآن باقی نمیماند، واینکه کمک برمعصیت وگناه میباشد، وحالانکه الله(ج)مارا ازکمک به گناه وتجاوز نهی نموده است، وفرموده است:

« به نیکی وپرهیزگاری تعاون وهمکاری کنید، وبرگناه وتجاوزهمکاری نکنید.» پس هیچ شبهة درحرام بودن تجارت کردن باین اشیاء نیست،چون قرآن کریم دلالت برحرمت شان دارد.

فلهذا جمهورعلماء باین نظراند،که ازبرای مواد مخدر هیچ قیمت برای مسلمان نیست،پس خرید وفروش شان جائز نیست واگرکسی این اشیاء را غصب کند،تاوان ندارد،واگرتلف کرد واز بین برد ؛عوض آن را ضامن نمیشود و به پرداخت قیمت آن مکلف نیست،چرا شیئی که قیمت داشته باشد ، دلالت برعزت آن دارد، وحرام بودن آن دلالت بر بی عزتی وسبکی آن دارد.

وبتحقیق که روایت شده است ازحضرت پیامبرگرامی(ص)که فرموده اند:

«چیزیکه نوشیدن آن حرام است،خرید وفروش وخوردن قیمت آن حرام است.».

بناءً…ازعبارات کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه ،بصراحت معلوم است که تجارت شراب ودیگرمواد مخدرحرام است، امیداست قناعت شخص سائل حاصل شده باشد.

سوال: معنی لغوی واصطلاحی جهادچیست؟

جواب: جهاد در لغت بمعنی کوشش، زحمت ومشقت است، لکن دراسلام این اسم برای قتل ونا بودی کفارغالب آمده است.

ودراصطلاح « هُوَبَذلُ الجُهُود ِفِی قَتلِ الکُفَّارِ،مُبَاشَرَة أومُعَاوَنَة، بِالمَالِ أوبِالرَّأیِ أوتَکَثُّرِالسَّوادِأوغَیرَذَالِکَ- « مرقات کتاب الجهاد.

ترجمه: جهاد دراصطلاح اهل شرع عبارت است ازصرف مساعی درقتل کفار، به نفس یا معاونت مالی،یا به حسن رأی وتدبیریابه تکثرآمارلشکر،وبغیرآن مانندحفاظت بازماندگان سربازان اسلام، ساختن پل ها، راه ها، رسانیدن آب وطعام،تداوی مجروحین وغیره…

سوال: یکعده مردمان خدا جوی وپرهیزگار، بخاطرإعلاءکلمة الله،واردجهاد میشوند،اما همراه شان اشخاص فاسق وفاجرهم میباشند وبا ایشان یکجا میشوند،دراینصورت افرادمسلمان وبادیانت چه کنند؟

جواب: درفتاوای عالمگیریه (هندیه)مذکوراست که اگربدون آنها امکان داشته باشد،تنهاوعلیحده جهادکنند، وإلا همراه آنها وارد جهاد شوند،چرا که جهاد در وقتیکه فرض شود،مانند دیگرفرائض یک فریضة الهی است،مانند نمازجماعت که درصف نمازاشخاص نیک وبد دریک صف باهم یکجا نمازادا میکنند.  

 سوال: مال غنیمت چه نوع مالی میباشد؟

جواب: «اَلغَنِیمَة اِسمٌ لِمَایؤخَذُمِن اَموَالِ الکَفَرَة بِقُوَّة الغُزَّاتِ وَقَهرِالکَفَرة، عَلَی وَجهٍ یکُونُ فِیهِ اِعلاءُکَلِمَة اللهِ تَعَالَی.»

ترجمه: غنیمت اسم برای آن مالیست که ازاموال کفاربقوت ونیروی غُزَّات ومغلوبیت کفار، بجهت اعلاءکلمة الله،گرفته شود.« ردالمحتار- باب المغنم وقسمته  صفحه 250 .

سوال: کدام اشخاص صلاحیت تقسیم مال غنیمت را دارند؟

جواب: سه کس صلاحیت تقسیم مال غنیمت را دارند…

1: امام بزرگ مسلمین. 2: امیرلشکر.  3: کسیکه ازطرف امیر برای قسمت غنائم تعیین میشود. « عالمگیری صفحه 216 و 271 جلد  2 .

سوال: این سخن حقیقت دارد ك میگویند هر گاه كه كارها به غیر اهل آن سپرده شود در آندم باید آمدن قیامت را انتظار نمود؟

جواب: این سخن همچنان كه مشهور است عین مضمون صریح حدیث بخاری بروایت ابوهریره «رض» میباشد. « مراجعه شود مشكوه صفحه 469»

سوال: این سخن حقیقت داردكه در وقت قرب قیامت علماء از بین میروند ومردم جهال وزنا كار وشراب خود كثرت پیدا میكند؟

جواب: این سه مضمون با علاوه كثرت زنها در بخاری ومسلم بروایت حضرت انس موجود است .« مراجعه شو مشكوه صفحه 469»

این سخن حقیقت دارد كه در زمان قرب قیامت اشخاص متدین وپارسا آرزو میكنند ای كاش در بدل این مرده درین قبر میبودم؟

جواب: این سخن بعینه معنای حدیث است كه امام مسلم از حضرت ابی هریره روایت دارد. « مشكوه صفحه 469»

سوال: این سخن حقیقت دارد كه میگویند یكی از علامات خروج حضرت مهدی این است كه مهر زنها بلند میرود؟

جواب: این سخن در تذكره امام قرطبی صفحه 638 جلد 1 ورساله عرف الوردی فی اخبارالمهدی منضمة الحاوی نیز مذكور است اگر ضرورت باشد دیده شود.

سوال: حضرت مهدی موعود از كجا ظهور میكند ودر كدام محل مردم باو بیعت میكنند ودر كدام قسمت دنیا سكونت اختیار مینمایند؟

جواب: از طرف مشرق ظهور میكند ودر بین ركن ومقام واقع كعبه مردم بآن بیعت میكنند منزل مسكونی وی بیت المقدس یا حومة آن میباشد.« فتاوی حدیثیه صفحه 187»

سوال : اطلاق نور برای آنحضرت «ص» كه در قرآن آمده است چه معنی دارد؟

جواب: در تفسیر مظهری صفحه 68 جلد 3 در تحقیق آیه قدجائكم من الله نور در سوره مائده گفته است: وسمی محمدا «ص» والقرآن نورا لكونهما كاشفین لظلمات الكفر » یعنی حضرت محمد وقرآن كه در قول خداوند برین دو اطلاق نور شده است این معنی است كه این دو تاریكیها كفر را برهنه مینمایند یعنی از بین میبرند والبته واضح است كه نور وظلمت یكجا نمی شود ونور ظلمت را میرباید. در خاتمه موطای امام مالك «رح» حدیث است كه نبی كریم «ص» فرمودند: انا الماحی یمحوالله بی الكفر» یعنی من محو ونا بود كننده هستم خداوند توسط من كفر وظلمات آنرا نا بود می سازد.

سوال : پاداش خواندن قرآن بسیار است یا استماع آن؟

جواب: ثواب استماع آن بیشتر است.

پاسخ به سوالات شرعی 1

بخش دوم

سوال: درنمازجمعه دواذان گفته میشود،کدام اذان درعهدنبوت معمول بوده وکدام یک حادث میباشد وهمچنین ترک بیع وشرائی که درآیه مبارکه آمده است،ازکدام اذان ترک شود؟

جواب: اذان وقت خطبه درزمان وعصرنبوت«صلی الله علیه وسلم» بوده واذان اول درزمان حضرت عثمان«رضی الله عنه» احداث شده وهمچنین درترک خریدوفروش علماءدونظردارند: امام طحطاوی ازاذان وقت خطبه اعتبارمیدهد،چون درزمان حضرت پیامبرهمین اذان بوده. درروایت حسن ازامام ابوحنیفه(رح)ازاذان اول اعتبارداده،چراکه اگرازاذان وقت خطبه بیع وشراءترک شود،سنت قبل ازفرض نمازجمعه ترک میشودوحتی اگرکسی نمازسنت رابمنزل خود  هم بخواندازفرض خواهدماند.

عنایه وکفایه،شرح هدایه- باب الجمعه.

سوال: دونفرشاهدنکاح که دروقت عقدنکاح نزدمنکوحه(دختر)میروند، اگرصدای آنرابشنوندوخودش رابچشم نبینند،دراین صورت،شهادت شان صحیح است ویافاسد؟

جواب: اگردخترمنکوحه تنهادرخانه باشدوکسی دیگرهمراه اونباشد، شهادت شان بدون دیدن درست است،امااگرکسی دیگردرخانه همراه او

باشد،درین صورت دیدن وشنیدن هرشاهدلازم است،درغیرآن شهادت شان صحت ندارد.

خلاصۀ الفتاوای- جلد2- صفحه16.

سوال: شخصیکه پیاز،سیروترکاری گندنامیخوردوازدهانش بوی بدبه مشام میرسد؛به مسجدرفتن اینگونه اشخاص چه حکم دارد؟

جواب: رفتن اینگونه مردم به مسجدبرای نمازوغیره جوازندارد،بلکه هر چیزبدبوی درمساجدهمین حکم رادارد،مانندقصاب بالباس قصابی و ماهی پزبالباس کارش وغیره کسانی که درردیف اینهاباشند.

فتاوای تنقیح حامدیه- جلد2- صفحه361و362.

سوال:حکم کسی که اخبارغیب میدهد؛مثل اینکه بگوید: فلانی،فلان روز وفلان ساعت فوت میکندوامثال آن…چیست؟

جواب: شخصیکه اخبارغیب بگوید؛فاسق است.ودربعضی اوقات خطر کفراست.بنابرین قول وسخن چنین شخص قبول نشده ونمازخواندن پشت سراوجوازنداردوروانیست.

فتاوای منبع العلوم- جلداول- صفحه57- کتاب الإیمان والکفر.

سوال : شخصیكه گاو را معبود مردم قرار داد كه بود.

جواب : شخصیكه گاو را معبود مردم قرار داد ولدالزنای بود كه حضرت جبرئیل آنرا در صغارتش تربیت كرده بود موسا سامری نام داشت.

تفسیر جمل صفحه 52 جلد 1 وتفسیر صاوی صفحه 30 جلد 1 موسی الذی رباه جبرئیل كافر   موسی الذی رباه فرعون مومن

سوال : شخصیكه مظلومانه كشته شد كه بود.

جواب: شخصیكه مظلومانه كشته شد هابیل پسر حضرت آدم «ع» بود « سوره مائده »

سوال : اولین شخصیكه انسان كشی را رواج داد كه بود.

جواب: اولین شخصیكه انسان كشی را رواج گذاشت قابیل بود . « طبرانی صفحه 149 »

سوال : اولین  شخصیكه سرود نواخت كه بود.

جواب: اولین شخصیكه سرود نواخت ابلیس بود « سیوطی صفحه 126

سوال : اولین اشخاصیكه رقاصه گری را ابتكار نمودند كه بودند.

جواب: اولین اشخاصیكه رقاصه گری را ابتكار نمودند پیروان سامری بودند در وقت عبادت گوساله .« سیوطی صفحه 127 بنقل از قرطبی»

سوال : اولین شخصیكه بعد از انبیاء «ع» بر تری دارد كدام است.

جواب : اول شخصیكه بعد از انبیاء «ع» برتری دارد حضرت ابی بكر صدیق است . « تحفه المرید صفحه  شرح جوهره التوحید. كتاب حظر واباحه باب الاستبراء وغیره.

سوال :اول شخصیكه در مقام خلافت موظف شد وپدرش حیات داشت  كه بود.

جواب : اول شخصیكه در مقام خلافت موظف شد وپدرش زنده بود حضرت ابی بكر صدیق بود .« سیوطی صفحه 87 »

سوال : اول شخصیكه در اسلام به لقب خلیفه راشده خوانده شد كه بود.

جواب : اول شخصیكه در اسلام به لقب خلیفه راشده خوانده شد ابوبكر صدیق «رض» بود . سیوطی صفحه 70 »

سوال : اول شخصیكه به عتیق ملقب شد كه بود.

جواب : اول شخصیكه به عتیق ملقب شد ابوبكر صدیق بود . « سیوطی صفحه 70»

سوال : اول شخصیكه در اسلام دروازه فتوحات بروی وی گشاده شد كه بود.

جواب: اولین شخصیكه در اسلام دروازه فتوحات بر وی گشاده شد حضرت عمر «رض» بود . سیوطی صفحه 87 در روضه الاحباب مذكور است كه در زمان خلافت وی هزار وسی وشش شهر با توابع ولواحق آن مفتوح شد وچهار 4000 هزار مسجد ساخته گشت وچهار هزار كنیسه خراب گردید. ونهصد منبر بر جنوب محاریب جوامع بجهت خطبه ای نماز جمعه بنا كردند .نقل ازالة الخفا عن خلافة الخلفا بالعباره از صفحه 65 جلد 2 از حضرت شاه ولی الله دهلوی »

 سوال : اول شخصیكه از طرف شب جهت حفاضت شهر امنیت گرفته شب گرد را تأسیس نمود كه بود.

جواب: اولین شخصیكه این كار را نمود حضرت عمر فاروق «رض» بود كه دران زمان بنام عسس یاد میكردند. « عسكری صفحه 105 مثنوی می فرماید: اوست دیوانه كه دیوانه نشد    این عسس را دید ودر خانه نشد.

سوال : اول شخصیكه برای درد سر تعویذ نوشت كه بود .

جواب : اول شخصیكه این كار را نمود حضرت عمر « رض» بود. فتح المعین صفحه 13 جلد 1»

سوال : اول شخصیكه بر خلافت حضرت عثمان بیعت نمود كه بود.

جواب : اول شخصیكه بر خلافت آن بیعت نمود حضرت علی كرم الله وجهه بود .سیوطی صفحه 87 »

 سوال : اول شخصیكه دو دختر پیامبر  به عقد نكاح او  در آورده  شد كه بود.

جواب : اول شخصیكه دو دختر پیامبر به عقد نكاح او یكی پس دیگری در آمد حضرت عثمان «رض» بود.« الخلفاء الراشدون صفحه 178 امام ذهبی »

سوال : اول شخصیكه از اصاغر ایمان آورده بود كه بود.

جواب: اول شخصیكه از اصاغر ایمان آورده بود حضرت علی «رض» میباشد. «رك » باب الاحكام وغیره كتب تاریخ »

بخش اول

سؤال: فرزندی که همراه پدر زندگی مشترک دارد و از خود چیزی ندارد در کسب و کار و خورد و نوش با عائلۀ پدر یکجا می باشد از وجه کسب و کار مشترک، پدر ثروتمند می شود این فرزند خادم از مال پدرش مستحق سهم خاصی می شود یا خیر؟

جواب: این فرزند مخلص در حقیقت معین و مددگار پدرش میباشد از مال و مَتاع که برای پدرش پیدا کرده است سهم خاصی ندارد همه مال برای پدرش می باشد بعد از فوت پدر طبق دستور شریعت اسلام از مال پدر همان سهمی که برادران دیگرش می برند این فرزند به همان اندازه سهم دارد. فتاوای کاملیه و فتاوای خیریه.

سؤال: محرم شرعی زن چه کسی می باشد؟

جواب: محرم شرعی زن کسی است که نکاح آن زن همراه مرد تا ابد (همیشه)

حرام و نادرست باشد عام است که این تحریم از وجه نسب باشد یا از وجه سبب مانند شیر خارگی و خویشاوندی، بنا بر این بچۀ کاکا و پسر ماما برادر شوهر و شوهر خواهر زن هرگز محرم شرعی شده نمی تواند، حج رفتن زن همراه شوهر همشیره آن جواز ندارد چرا که حرمت آن ابدی نیست.

والمحرم من لا تجوز المناکحة بینه و بینهما علی التابد بنسب کان او بسبب کاالرضاع المصاهرة هدایه صـ 459 جـ 4

سؤال: صوامع، بیّع، صلوات و کنائس چیست و چه فرق دار؟

جواب: صوامع جمع صومعه است بر وزن حوصله عبادتگاه نصارا است که به بیابانها بنا می نمایند سر آن را بلند و باریک میسازند و نیز گفته اند که صومعه را نصارا در مواضع خلوت مانند کوه و صحرا میسازند، اما بیع بکسر اول و فتح دوم جمع بیعه بکسر اول هموزن صیغه عبادتخانه های ترسایان نصاری است منتخب الغات – اما در تفسیر جلالین بیع را کنائس نصارا ترجمه نموده از عبارت منتخب بر میآید که کلیسه همان کنیسه می باشد کنائس جمع آن است که امروز کلیسا می خوانند از خواص کنائس آنست که در شهر ها جهت عبادت بنا می شود  و در فارسی آن را دیر می گویند اما صلواة بر وزن قصبات که در اصل کلمه عبرانی است بمعنای مصلی است یعنی جای نماز خواندن کلمۀ صومعه بعد ها در کتب فقه شریف بر مناره های بلند که اذان در آنجا گفته می شود نیز اطلاغ شده است. رمز الحقایق، جلالین، منتخب الغات.

4 thoughts on “پاسخ به سوالات شرعی

 • Naser Mehrabi

  سلام خدمت شما ! و تشکر از زحمات شما واقعا سایت تان عالی است.
  سوالی داشتم آیا در پشت سر کسی که اعضای بدنش کامل نیست مثلا پایش معیوب یا قطع است، یا دستش و یا اعضای دیگر از بدنش مشکل دارد و کامل نیست. نماز خواندن در پشت سرش درست است یا نه.
  تشکر.
  موفقیت بیشتر برای تمام کسانی که روی این سایت زحمت می کشند خواهانم.
  محرابی از هرات

  پاسخ دادن
  • تشکر از لطف شما برادر عزیز.
   سایت را دنبال نمایید انشاء اله به زود ترین فرصت در بخش پاسخ به سؤالات شرعی جواب شما گذاشته خواهد شد.

   پاسخ دادن
 • Hamidullah

  سلام خدمت شما کسانی که در این بخش زحمت می کشید…
  سوالی داشتم مبنی بر این که آیا بوسیدن بزرگان از لحاظ اسلام جایز است چون وقتی دست کسی را بوس می کنی طبیعتا باید که تعظیم کنی و خم شوی و این نکته اینجا خیلی مهم است چون مسلمان به غیر از پیشگاه الهی نباید بر کسی تعظیم نماید شما وقتی دست کسی را می بوسید مطمعنا حالت شما عین حالتی می شود که در نماز به رکوع می روید. لطفا برایم واضح بیان نمایید چون اصلا مخالف این کار هستم یکی از دلایلش هم این است که خداوند همه بنده ها را مساوی خلق کرده و اصلا کار خوبی نیست از نظر من.
  تشکر .

  پاسخ دادن
  • سلام خدمت شما کاربر گرامی
   سوالی را که مطرح نموده بودید میشه با این حدیث پاسخ داد.
   (اِذا دَخَلَتْ عَلَیْهِ رَحَّبَ بِها، وَ قامَ اِلَیْها، فَاَخَذَ بِیَدِها فَقَبَّلَها، وَ اَجْلَسَها فِی مَجْلِسِهِ)
   ترجمه: وقتی حضرت فاطمه به نزد پیامبر (ص) می آمد پیامبر ایستاده می شدند و دست فاطمه را می گرفتند و بوسه می زدند و او را به جای خود می نشاندن.

   پاسخ دادن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *