رمضان ماه سوزش و سازش

بازدیدها: 3884

رمضان ماه سوزش و سازش

باش در روزه شكيبا و مصر                                     دمبدم قوت خدا را منتظر

لب به بندي از طعام و ز شراب                                  سوي خوان آسماني كن شتاب

اين دهان بستي و دهاني باز شد                                كان خورنده لقمه هاي راز شد

هست روزه ظاهر امساك طعام                                  روزه باطن توجه دان تمام

حلول فرخنده ماه مبارك رمضان ماه نزول قرآن، ماه بذل و احسان و ماه رحمت و غفران بارديگر با فيض و فتوح فراوان و كوكبه شايان و طليعه اي درخشان بر دلهاي اهل ايمان تابيدن گرفت و از ميمنت قدوم حكمت لزومش فضاي معنويت را منور و معطر ساخت و مشتاقانه جلوه نور و بركت و شيفتگان جاذبه عشق و فضيلت، باستقبال آن شتافته اند تا از مقدم اين مهمان عزيز با علاقه گرم و عزم جزم آماده پذيرائي و تهنيت سرائي باشند. آري رمضان آمد،همراه با بركات آسماني وهداياي نوراني تا نوازشگر دلهاي ذوقمندان وپالايش گر غبار انديشته هاي نابسامان گردد.  و از عنايات و الطاف خداي رحمن دوباره تشنه كامان زلال معرفت را سيراب و سرگشته گان وادي حيرت را شاداب و كامياب گرداند آري مطلع ماه مبارك صبر و احتساب ماه نور و فيض و رحمت ماه عشق و انتخاب.

پرتوي افگنده بر قلب صفاي اهل دل

مرحبا زين مژده و فرخنده پيك مستطاب

 بدون شك با آمدن خجسته ماه صيام و قيام حال و هواي ديگري نمايان گرديده و مومنين بيدار دل و شب زنده دار فرصتهاي طلائي و كم نظيري را بدست آورده و از لحظات فيضبار آن استفاده اعظمي مينمايند و البته برخورداري از مزاياي همه عبادات و بخصوص فريضه روزه كه داراي فضايل بيشماريست بميزان درك و درد روزه داران بستگي دارد و بندگان صالح و فرمانپذير حق كه با روحيه تسليمي و امتنان اوامر الهي را بجان و دل استقبال مينمايد و ايام صيام را زمينه براي رشد و تكامل معنوي و صلاح و فلاح باطني شان ميدانند  مسلماً روزه داري و شب بيداري و ساير تمرينات و عبادات تربيتي و ديني اين ماه شريف نه تنها رنج آور و دشوار ندانسته بلكه برغبت تمام مانند علاقمندي تشنگان بآب سرد و گوارا يا چون ميل و تقاضاي مريض به رعايت نسخه طبيب همه آداب و احكام آنرا بكار بسته و درين تربيتگاه سي روزه با روحيه وسوختن و ساختن بهترين شيوه آموزش و آزمايش را تجربه مينمايند و با درك و شناخت بيشتر حكمت و فلسفه روزه را مورد مطالعه داده و هدف از روزه داري را در پرتو احكام سعادت بخش اسلام بخير و صلاح و عزت دو جهاني خويش و كافه امت اسلامي ميدانند.

بناً اهل دانش و بينش پيوسته به اداي اين فريضه الهي آگاهانه مبادرت ورزيده و نتايج مطلوب  و فضايل مهم آنرا بذوق و تجربه دريافته اند و غرض آشنائي عموم روزه داران بخصوصيات اين عطيه رباني حكمت و فلسفه روزه بتقرير و تحرير بيان ميداشته اند تا اثرات و بركات امور عبادي علاوه از حصول خير و ثواب اخروي در جهت بهبود اوضاع فردي و اجتماعي مسلمانان مفيد و ثمر بخش گرديده و انگيزه و جاذبه اوامر و احكام دين را كه منشاء فضايل و سرچشمه خوشبختي هاست در دل و انديشه مومنين روزه دار تقويت نمايد و عظمت و حكمت اين فريضه ديني را در اراده مسلمين راسخ و استوار گرداند.

روي اين ملحوظ وقتيكه فرمان صريح پروردگار متوجه اهل ايمان گرديده و فرضيت روزه را به عنوان حكم دائمي و لازمي در قانون الهي بر همه امتيان اعلام ميدارد، بگونه تعريض و يادداشت بهدف اصلي اشاره نموده و ميفرمايد ( لعلكم تتقون ) يعني باشد كه باثر تمرين روزه و رعايت آداب روزه داري تقوي حاصل نمائيد.

و رسيدن بمقام تقوا كه در قرآن كريم تذكر يافته و همه مومنين به تحصيل آن در همه موظف و مكلف ميباشند در اين آية كريمه واضح گرديده كه روزه در تحصيل و تكميل  تقوا و پرهيزگاري  نقش مؤثر داشته و انسان روزه دار بحيث بنده مطيع مولا در اجراي  وظيفه اش دقت لازم را رعايت نموده و از طريق روزه داري بمراتب تقوا نايل مي گردد و اين حقيقت را بايد منظور داشت كه نفس خودكامه و سركش انسان بوسيله روزه مهار گرديده و از غرايز طبيعی و حيواني جلوگيري به عمل مي آيد و نيز با تزكيه و تربيه روحاني اراده انسان فعال بجا آورده و بر آرزوهاي نفساني فايق ميآيد.

در واقع بزرگترين فلسفه ماه رمضان المبارك همين اثر  تربيتي و روحاني  آنست كه انسان بحكم روزه داري و اطاعت فرمان خدا با وجود  استطاعت و دسترسي خواسته هاي نفساني را تحت  اداره و كنترول قرار داده و از مناهي و منافي احكام دين دوري و پرهيزگاري مينمايد كه اين خود بيانگر تأثير گذاري و ثمر بخشي عبادت روزه در نحوه روش و منيش و پرورش انسان روزه دار است و يقيناً روزه كه سبب دگرگوني و بازنگري در پندار و گفتار و كردار روزه داران گرديده و اثرات معنويش را در اوصاف و اخلاق بنده مومن بجا گذاشت.

مصداق همان روزه خواهد بود كه موجب مغفرت و آمرزش گناهان صائم گرديده و مواعد نيك و پر فضيلت روزه داري را در حق روزه داران مخلص تحقق مي بخشد چنانچه احاديث نبوي (ص)  درين زمينه وضاحت و روشني دارد و اين اميد را در دل روزه داران زنده مي سازد كه بيمن توفيق اين عمل خير و انجام درست عبادت روزه از مزاياي بيشماري آن برخوردار گرديده و در زمره روزه داران واقعي محسوب گردند مواردی از فوائد و فلسفه روزه درين جا خواستیم بگونه اي فشرده و مختصر ازان ياد آور شویم.

1- روزه نماد وارستگي و آزادگي در جهت رشد و تكامل انسان در عرصه خود سازي و سازندگي.

2- به ميمنت روزه عظمت و جلال حق در نظر بندگانش ظاهر گرديده و ترس خدا در قلب روزه داران مي يابد زيرا مومن روزه دار احساس مي كند كه بحضور خداي واحد و لاشريك قرار داشته و جز خداوند يكتا به ديگران نمي پردازد.

3- ايجاد حس شفقت و عاطفه پروري با تأمين مواسات و تحكيم روابط اخوت اسلامي وصله رحم و خدمتگذاري مردم.

5- بمصداق ارشاد نبوي (ص)  ( صوموا تصحوا ) روزه بگيريد تا صحت ياب شويد اثرات طبي روزه و توجه به طب و قايوي كه امروزه به تحقيقات علمي ثبوت يافته و اطباي زمان وقايوي را مقدم بر طب معالجوي سفارش مي نمايد. و البته اين مفهوم عالي مراتب گسترده را در بر داشته و بر مواردي زياد بكار گرفته مي شود و دنياي امروزه با اعجاز  علمي و طبي دستورات اسلام آشنا گرديده و در تجارب شان مورد استفاده قرار ميدهند. با توجه باينكه روزه گرفتن و پرهيز داشتن وقايه صحت و تندرستي است و نيز پرخوري و مصرف بيجا عامل ايجاد امراض گوناگون و سبب بي نظمي وضع جسمي و روحي انسان مي گردد باگذشت زمان اسرار احكام دين كشف گرديده و اعجاز علمي قرآني بيش از پيش به ثبوت ميرسد بخصوص حكمت و فوائد مادي و معنوي و فضايل دنيوي و اخروي روزه بر جسته و روشن مي گردد و اضافه از موارد متذكره روزه داري وعبادت ارزشهاي فراواني را در زندگي انسان مسلمان ببار مي آورد كه از مهمترين آن رسيدن بكمالات و مقامات انسانيت زيرا  بقول امام محمد غزالي (رح) موجود انسان با ساير حيوانات مشتركاتي دارد و امتياز او از بقيه حيوانيت عروج كرده و بمدارج اعلاي انسانيت قرار مي گيرد و گرنه در غرايز اشتراكي از ديگر حيوانات فضيلت و مزيتي ندارد پس روزه ماه مبارك رمضان از عباداتيست كه انسانيت انسان بآن تكيمل گرديده و همه عوائد آن به شخص روزه دار بر مي گردد و خداوند  غني و قوي را هيچ نيازي بروزه و نماز و اعمال صالحه انسان نيست بلكه از نشانه هاي پروردگاري و عنايت بي كران او است كه انسان ضعيف و عاجز را با طاعت و بندگي خويش نوازش و پرورش داده و بدينوسيله به نجات و سعادت ابدي نايل مي گرداند .

منت منه كه خدمت سلطان همي كنم                 منت ازو بدار كه بخدمت گماشتت

فلهذا ماه مبارك طوريكه مباركي و بركات با نامش عجين گرديده و شك نيست كه اگر بشرايط و آداب و حقوق آن رسيدگي شود در حق دارنده روزه نفع پايدار و فضيلت بي شمار خواهد بود و بمصداق مبارك، بركات و اثرات فرخنده از پي خواهد داشت. چنانچه مخبر صادق «ص» فرمودند: « من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» يعني كسيكه رمضان را با ايمان واراده اي ثواب روزه بدارد آمرزيده مي شود گناهان گذشته اي او وآنچه در توصيف رمضان از احاديث در بار سيدالابرار بمطالعه ميرسد بدون ترديد در حق كسانيكه عبادات ديني را بخوبي انجام ميدهند تحقق خواهند يافت چنانچه رسول اكرم «ص» در خطبه اي آخر شعبان اعلان فرمودند: اي مردم بر شما سايه افگنده ماه بزرگ وماه مبارك وماهيكه دران شبي است بهتر از هزار شب صيامش فريضه است وقيامش فضيله اداي عبادت فرضي دران برابر با هفتاد مرتبه در غير آنست وعبادات نفلي برابر فرضي است در ديگر ماه ها،  ماه صبر است وثواب صبر جنت است ، ماه مواسات ونوع دوستي است ماه خير وسخاوت است وماه ترحم وعاطفه پروريست وافطار دادن روزه دار موجب اجر عظيم ودر جه اي بلنديست گر چه بقطره اي آب ودانه اي خرما خلاصه گردد وبوي دهن روزه دار از مشك وگلاب خوش بوتر است و سر انجام روزه دار را دو نوع خوشي وشادمانيست خوشي هنگام افطار وخوشي در وقت ملاقات پروردگار.

اين فضايل گوشه اي از مزايا وزواياي ارزشمند اين عبادت پر ميمنت است كه باختصار تذكر يافت والبته وصول ودريافت آن به اهليت وشايستگي وآراستگي مومن مخلص وروزه دار پاكدل بستگي دارد.خدايا ما را از فيض وفتوح اين ماه شريف صيام وقيام بهره مند گردان . بالنبي وآله الامجاد.

حامد مروی

خوشحالم از اینکه پیام الهی و مقالات اسلامی را برای شما عزیزان میرسانم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *