ارمغان نبوت محمدی صلی الله علیه وسلم

بازدیدها: 13

ارمغان نبوت محمدی صلی الله علیه وسلم

قرنها پیش هنگامیکه دنیا در تاریکی های کفر و جهالت فرو رفته بود از سر زمین مکه المكرمه کودکی بنام محمد صلی الله علیه وسلم رشد کرده و چون ماه شروع به تابیدن گرفت ومشرق ومغرب ، شمال وجنوب وهرگوشه دنیا را با نور خود منور ساخت و در مدت کوتاهی یعنی ظرف ۲۳ سال مدت بعثت اش بشر را به درجه ای از ترقی و تکامل رسانید که دنیا نظیر آنرا به خود ندیده است و چنان چراغ هدایت و درخشنده ای به دست مسلمانان داد که از روشنی آن امت اسلام قرنها باشأن وشوکت بر دنیا حکومت کردند طوریکه هیچ قدرتی را یارای و توان ایستادگی و مخالفت با آن را نداشت با میلاد و بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم تحولات و انقلابات زیادی در تاریخ بشر رخ داد علامه سید ابوالحسن ندوی ارمغان نبوت را که برای انسانها بسیار گرانبها وسر نوشت ساز بود بیان فرمودند که فشرده آن ذیلا توضیح داده میشود.

  • عقیده خالص وروشن توحید:

اولین ارمغان ارزنده ای که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آن را به بشریت اعطا فرموده است عبارت از عقیده خاص توحید است عقیده انقلابی و معجزه آسا، مملو از نیرو وحیات ، دگرگون کننده شرایط و و اوضاع و کوبنده معبودان باطل چنان عقیده ای است که  بشر هرگز مانند آنرا نیافته و تا قیام قیامت نخواهد یافت. این انسانی که مدعی علم ودانای فلسفه و سیاست است و چندین ملت وسرزمین را برده خود قرار داده و کوهستانهای خالی تبدیل به گلستان های سر سبز نموده ونهرها را از دل کوها بیرون آورده و گاهی به خدایی سرداده است همین انسان بجایی رسیده بود که اشیای بی ارزش را سجده م اشیایی که فایده ای به ایشان نداشت ، همین انسان که اشرف المخلوقات است در مقابل اشیای ساخته دست خود خم میشد و از آن میترسید و امید وار خیر بود او تنها در مقابل کوهها ورودها، درختان و حیوانات ، شیاطین انسی وسایر مظاهر طبیعت خضوع وخم نه بلکه در مقابل حشرات وكرمها نیز سر را خم وسجده میگذاشت وزندگی خود را در میان خرافات وآرزوها سپری مینمود در این حال منجی عالم بشریت حضرت محمد با مهر نمود و مبارک صلی الله علیه وسلم این عقیده باطل بشریت را به یک عقیده خالص وروشن ، . با وحیات بخش مبدل ساخت و به برکت بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم بشریت از هرگونه و نگرانی رهایی یافت و بجایی رسید که از هیچ موجودی بجز الله (ج) نمیترسید ویقین حاصل نموده بود که تنها الله (ج) است که مالک ضرر و نفع وعطاست، بشریت با این عقیده انقلابی توحید در کشاکش کثرتها احساس نوعی وحدت نمود و بالاخره پی برد که او خودش اشرف المخلوقات خدا واقای این سرزمین و جانشین پروردگار بر روی آن است. آری! این بعثت محمدی بود که این سوغات ارزنده (عقیدہ توحید) را به بشریت اهدا فرمود وبه راستی که این ارمغان ، گرانبها ترین نعمتی بود که جهان به طفیل بعثت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم از آن بهرمند گردید.

  • مبدا واساس وحدت انسانی و مساوات بشری:

دومین ارمغان بزرگ نبوت محمدی ، ایجاد اندیشه وحدت بشری است بشر قبل از بعثت میان قبیله ها، ملت ها طبقات وطوایف محدود تقسیم شده بود تفاوت طبقات مختلف از یکدیگر ، مانند تفاوت انسان و حیوان و آزاده از برده وعابد از معبود وهیچگونه اندیشه ای در مورد وحدت و مساوات مطلقا وجود نداشت ، اما رسول مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم بعد از قرنهای متمادی ودرمیان تاریکیهای حاکم بر اجتماع ندای وحدت را سرداد یک ندای دگرگون کننده اوضاع بود و آنحضرت صلی الله علیه وسلم صریحا اعلام فرمود (ای مردم: بدون شک پروردگار شما یگانه است و پدر شما یکی است همگی تان از آدم هستید و آدم از خاک است ، همانا گرامی ترین شما نزد پروردگار با تقوا ترین شما است هیچ فرد عربی بر فرد عجمی فضلیت وبرتری ندارد مگر اینکه با تقوا و پرهیزگار باشد) هنگامیکه پیامبرصلی الله علیه وسلم با این اعلامیه تاریخی قیام و جهان در یک وضعیت نا آرام وغیرطبیعی بسر میبرد وقدرت تحمل این گفتارهای صریح و با جرأت را نداشت به راستی که این اعلام از یک زلزله شدید وهولناک در جامعه – آنزمان کمتر نبود.

  • اعلام عزت وسربلندی انسانی:

ارمغان سوم بعثت محمدی ،اعلام عزت وسر بلندی انسان وشرافت انسانیت است انسان قبل از بعثت رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم در پرتگاه ذلت وزبونی سقوط کرده بود و هیچ موجودی روی زمین از او خوار تر وحقیرتر نبود، بعضی از حيونات وبعضی از درختان چنان مقدس پنداشته میشدند که نسبت به آنها اعتقادات مخصوصی وابسته کرده ودر بادی . های ساخته بودند، پرستش کنندگان شان، آنها را به مراتب از انسان گرامی تر وشایسته تر میدانستند حتی به خاطر آنها از قتل بی گناهان وریختن خونهاباکی نداش و با کمال بی رحمی وسنگدلی خون و گوشت انسانها را برای آنها قربان میکردند، اما رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت وشرافت انسان را دوباره به او باز گرداند و مجددا به او ارزش و اعتبار داد و با صراحت تمام اعلام کرد که انسان عزیز ترین و ارزنده ترین جوهر کائنات وموجودات است وهیچ چیزی گرامی تر وبه محبت شایسته تر از انسان نیست آنحضرت صلی الله علیه وسلم مرتبه انسان را | تاجایی بالا برد که اورا (خلیفه الله و نایب خدا) بر روی زمین معرفی کرد و فرمود که تمام جهان | برای انسان آفریده شده و انسان فقط برای خدا خلق گردیده است.

  • مبارزه با نا امیدی و ایجاد آرزو، امید و عزت نفس در وجود انسان:

قبل از بعثت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اکثر افراد بشر دچار یأس و نا امیدی از رحمت الله (ج) ومبتلای سوء ظن و گمان بد به فطرت سلیم انسان بودند در ایجاد چنین جو و طرز تفکر، بعضی از ادیان قدیم شرقی ومسیحیت تحریف شده در اروپا و خاور میانه نقش عمده ای را بازی میکردند مسیحیت اعلام کرده بود که انسان فطرتا واز وقت پیدایش عاصی و گنه کار است و مسیح (ع) کفاره وفدیه گناهان وی شده است، طبیعی است که این عقیده دردل میلیونها انسان از پیروان مسیح ایجاد گمان بد نموده آنها از آینده خود و رحمت الهی قطع آمید کرده ومأیوس شده بودند و هر کدام از ادیان دیگر به طرزی در مورد فطرت انسان عقیده ای داشتند، در همین وضعیت بود که حضرت محمدصلی الله علیه وسلم با کمال جرأت اعلام | فرمود که فطرت انسانی ویا (قلب انسان از وقت تولد از مادر) مانند لوحی صاف میباشد که هیچ چیزی در آن نوشته نشده است واین لوح صلاحیت دارد که در آن بهترین و جالبترین نقش ونوشته درج شود و آنحضرت صلی الله علیه وسلم توضیح داد که هر انسان از سر نو زندگی اش را آغاز میکند و بر مبنای عمل وکردارش شایسته پاداش و کیفر بهشت و دوزخ میگردد ومسئول عمل دیگران نیست این اعلام، اعتماد گمشده انسان را نسبت به فطرت طبیعی اش باز گردانید وسبب گشت که او با عزم راسخ وهمت بلند به طرف جلو حرکت کند و سرنوشت خود وبشریت را رقم زند و با استفاده از امکانات فراوان و فرصتهای گرانبها بخت ونصيب خود را بیازماید.

آری!

خاتم رسولان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم با دعوت عام خودبشر را از بر نگاه مذلت وخواری به اوج عزت و شرافت و اعتماد به نفس و توکل وانکابه ذات الله (ج) مشرف ساخت.

  • جمع نمودن دین ودنیا ایجاد وحدت درمیان صفوف متحارب) ادیان و مذاهب قدیم به ویژه مسیحیت، زندگی انسانی را بر دو نوع تقسیم کرده بودند دینی ودنیوی) و بطور کلی کره خاکی به دو جبهه ((جبهه رجال دین ودنیا) مجزا شده بود، این دو جبهه نه تنها از یکدیگر جدا بودند بلکه میان آنها شگافی عمیق و پرده ای محکم قرار داشت به همین دلیل پیوسته با هم در حال اختلاف وجنگ بسر میبردند، هر فردی معتقد بود که میان دین و دنیا، خصومت وعداوت همیشگی است و امکان آشتی وصلح وجود ندارد در این میان بزرگترین هدیه بعثت محمدی ومنت جاویدان وعظيم آن بر بشریت این بود که این ندای عمومی را سر داد که اساس اعمال واخلاق همان هدفی است که انسان آنرا دنبال مینماید که در شریعت اسلام به نیت تعبیر شده است و فرموده است اساس ومدار اعمال به نیت بستگی دارد بنابر این پنجمین ارمغان ارزنده پیامبرصلی الله علیه وسلم این بود که شکاف گسترده میان دین و دنیا را پر کند و آنحضرت صلی الله علیه وسلم نظریه جدایی میان دین و دنیا را از بین برد وسراسر زندگی را بندگی و روی زمین را محراب عبادت اعلام نمود و دست انسان را گرفته او را از جبهه های ضد و نقیض ودرحال نبرد به جبهه واحد و گسترده عمل صالح ، خدمت به بشریت و رضایت جویی الله (ج) راهنمایی کرد.
  • تعین اهداف و مقاصد و زمینه های عمل و تلاش:

ششمین انقلابی که حضرت محمد صلی الله علیه وسلم درزندگی بشریت به وجود آورد این بود که انسان را به مناسب ترین جایگاه راهنمایی کرد تا نیرو و قوت خود را در آن صرف نماید و او را در فضایی وسیع وبلند صعود داد تا در آن بال و پر گشوده به پرواز در آید. بشر در آن عصر برای خود اهدافی خیالی و مصنوعی در نظر گرفته بود و تمام نیرو و هوشیاری خود را در دایره های تنگ صرف میکرد نزد انسان آنروز فرد موفق وزيرک کسی بود که بیش از دیگران دارای مال وثروت ، نفوذ و قدرت باشد ((چیزیکه متاسفانه امروز دوباره جامعه دچار آن شده است )) حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با تعالیم گهربار خود انسان را از وضعیت فوق رهایی بخشید و هدف حقیقی ومطلوب نهایی را پیش روی او قرار داد و در دل انسان این مطلب را نمود که زمینه حقیقی کوشش و جدیت او و مصرف درست نیروها و نگرشها او این است که معرفت آفریدگار آسمان وزمین را حاصل نماید و از وضعیت بی کران ملکوت آسمانها و زمین وعظمت آن آگاه وسر انجام باشکوفا ساختن نیروهای درونی وقوای باطنی اش به درجات قرب الهي ويقين مشرف گردد و با خدمت به انسانیت وایثار و فداکاری و اخلاق عالیه بجایی برسد که فرشتگان مقرب به آنجا نمیرسند. وظیفه ما مسلمانان در مقابل این همه خدمات ورشادتهای پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم چیست؟ مسولیت ما در برابر جامعه و سنت های نبوی صلی الله علیه وسلم اینست که همیشه سنت های آنحضرت صلی الله علیه وسلم را در زندگی فردی و اجتماعی خویش زنده نگه داشته باشیم . اگر چه تجلیل از روز میلاد پیامبر و یادآوری کار نامه های درخشان آنحضرت به منظور نگهداشتن یاد ومحبت ایشان در قلوب مسلمین کار نیک و پسندیده است اما وظیفه اصلی ما نباید درین روز خلاصه شود بلکه تجلیل واقعی از میلاد اینست که خود را در تمامی امور زندگی با معیارهای سنت نبوی صلی الله علیه وسلم آراسته بسازیم.

حامد مروی

فارغ التحصیل از رشته ادبیات دری هستم فعالیت اصلی من در زمینه نرم افزار کامپیوتر و انترنت است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *