درسی از عاشورای حسینی

بازدیدها: 5422

«قا النبی « ص» حسین منی وانا من حسین احب الله من احب حسینا » رواه الترمذی»

واقعه كربلا وحادثه خونین عاشورا زبانزدخاص وعام وشهرۀ آفاق است در این روز كه از ایام اندوه بار در تاریخ امت مسلمه است وقلب هر مؤمن وحتی هر انسان با وجدان از نحوه شهادت مظلومانه قائد كربلا ویارانش بدون چون وچرا بدرد می آید، فاجعه سخت ودشواری كه نور چشم رسول الله «ص» وسردار جوانان بهشت وپاره از پاره تن پیامبر « ص» فرزند عزیز اسدالله الغالب وجگر گوشه فاطمه زهرا دختر رسول الله « ص» در بدترین شرایط ودر سخترین حالت به دست دشمن نابكار به فجیع ترین وجه بالبان تشنه در حضور خانوداه اش به شهادت می رسد وسر مباركش از تن جدا گردیده ونزد دشمن فرستاده میشود ودشمن بی حیا با كمال سنگدلی بر سر وروی این گل باغ محمدی می كوبد . در این ماتم عده اشك می ریزند وعده می نویسند وعده می خوانند از شهامت امام حسین « رض» از جرأت او ، از ایثار وخود گذری او ، از همت والا وبلندش واز مظلومیت وشهادتش می گویند وده ها مورد دیگر ،اما قیام كربلا برای چه بود؟ چرا قیام صورت گرفت وچرا چنین قیامی درین مقطعی با چنین خصوصیاتی ؟ این قیام به ما چه فهماند وچه درسی به نسل های بعد از خود می دهد ؟ بلی كربلا مدرسه ودانشگاه بود ، امام حسین « رض» ویارانش معلمین ومربیان آن معلم كه به حق لیاقت این استادی را داشت زیرا نواده پیامبر بود وصحابه آن از آل پیامبر بودند زیرا رسول الله «ص» می فرمایند : اصحاب من مانند ستاره گانند اقتدا وپیروی آنان سبب هدایت است . وهمچنان رسول معظم اسلام « ص» در مورد امام حسین می فرمایند : حسین از من است ومن از حسین . یعنی میان من وحسین در صحبت واحترام فرق نگذارید ودر جای دیگر چنین ارشاد می فرمایند : من بعداز خود میان شما دو چیز گذاشتم یكی كتاب خدا دوم عترت وخاندانم را تا زمانی كه شما به این دو چیز توسل جوئید گمراه نمی شوید . وخداوند متعال می فرماید :« انما یریدالله لیذهب عنكم الرجس اهل البیت ویطركم تطهیرا » یعنی خدا خواسته كه پلیدی « گناه» را از شما اهل بیت دور بگرداند وشما را پاكیزه نگهدارد . از آیه مباركه واحادیث فوق در می یابیم كه پیروی امام حسین « رض» سبب هدایت ونجات است وعمل امام حسین عین وظیفه وصواب است واطاعت از وی عامل خوشنودی خدا وحضرت رسول الله « ص» وحضرت علی وفاطمه وهمه اصحاب« رضی الله عنهم»  است لذا باید اطاعت كرد وخوشا به حال آنانی كه به جان ودل اطاعت كردند ومی كنند . امام حسین « رض» معلم دانشگاه كربلا به ما چه می آموزد ؟ و می گوید : « هیهات مینی الذله» رفتن زیر بار ذلت « دشمن» از من بعید است . وبا شمشیر نشان می دهد كه حاضریم در همه حال اگر چه دشمن زیاد وعده ما اندك است با او مبارزه كنیم . وبا ریختاندن خونش می فهماند كه در راه خدا وآزادگی باید خون داد وآبیاری درست درخت اسلام وآزادگی به خون ضرورت دارد كه باید در راه خدا ونجات دینش از انحراف وبیداری امت مسلمه ریختانده شود ، حتی خون نواده پیامبر وسلاله علی وجگر گوشه فاطمه وامام ، مسلمانان. امام حسین ، به زبان حال وقال وبا دل و جان می گوید ومی رساند كه در برابر ظلم وستم نباید تسلیم شد . سكوت نباید كرد وترس وهراس از كمیت وعُده دشمن نباید داشت ، چنانچه خداوند متعال می فرماید : « كم من فئه قلیله غلبت فئه كثیره باذن الله » خیلی از گروه های اندكی با خدا هستند كه بر گروه های بزرگی كه با خدا نیستند پیروز می شوند به اجازه خدا . امام حسین می فرماید : دفاع از دین وآزادی وآزادگی وظیفه است اگر پیامبر « ص» طول عمر نبوتشان را در مقابل منكرین ومشركین ومنافیقن جهاد ومبارزه كردند من وظیفه ام را در مقابل منحرفین وكج روان اسلام انجام می دهم ، زیرا یزید ویزیدیان منكر خدا ورسول نبودند بلكه با عمل وكردار وطرز رفتار خویش چهره دین را مسخ وروح را از كالبد دین می كشیدند واسلام را همانگونه كه دشمن دین می خواست ارایه می كردند . اگر قیام امام حسین « رض» نمیبود شاید در طول تاریخ امت مسلمه این راه باز نمی شد كه در برابر حاكمان ظالم ومنحرف بایستند وقیام نمایند و.از انحراف وكج روی وانحطاط وپستی وبد نام كردن دین واسلام جلو گیری نمایند. واگر قیام امام حسین « رض» نمی بود شاید خیلی ها زندگی در سایه دشمن وپذیرفتن ذلت وخواری را بخاطر مصالح پست مادی توجیه وتأویل می نمودند . اگر قیام امام حسین « رض» نمی بود شاید خیلی ها می گفتند كه چنین قیام های تهلكه است مشت ودرفش با هم چه تناسب دارد می گفتند تقدیر بر ما چنین بوده وباید تسلیم شد ویا دین از خود صاحب دارد ویا امثالهم . واگر قیام امام حسین « رض» نمی بود خیلی از حركتهای جهادی ومبارزاتی در طول تاریخ بنام قدرت طلبی بغاوت ورسیدن به مقام ومنصب تلقی می گردید، وبالآ خره اگرقیام امام حسین « رض» نمی بود حكومت های مدل یزیدی به نحوی از اینها توجیه پذیر می گردید . لذا تجلیل واقعی از مقام امام حسین این است كه در برابر ظلم باید تسلیم نشد واز كمیت وتجهیزات دشمن نهراسید ذلت وخواری را نپزیرفت ومرگ سرخ و با عزت را به زندگی مرفه وبا ذلت ترجیح داد وخوشنودی خدا ، پیامبر ، علی ، وفاطمه ، امام حسین ، وسایر بندگان خدا را بر خوشنودی نفس وشیاطین انسی وجنی شوم آن ترجیح داد ، وسر افرازی حیات ابدی واخروی را بر قدرت ومقام ورفاه نا چیز وزود گذر دنیوی برتر دانست وعذاب وجدان ومحكومیت انسانها وتاریخ را از خود دور داشت . بالآ خره در مقابل زر دشمن نباید به وسوسه افتاد ودر برابر زور دشمن نبایست ترسید واز تزویر دشمن بر حذر باید بود ودر نتیجه پاسدار دین انسانیت آزادگی باید شد . این است خلاصه پیام حسین واین است فشرده قیام امام حسین واین است عصاره مرام امام حسین.

بكوش تا در قیام وپیام وكرامت حسینی باشی كه مظلومیت امام حسین « رض» شرف است وعزت وحاكمیت وتسلط یزید ننگ است وذلت ، امام حسین ومكتبش زنده است یزید واهدافش مرده چنانچه سعدی شیرازی می فرماید :

سعدیا مرد نیكو نام نمیرد هرگز                 مرده آنست كه نامش به نیكوی نبرند

امام حسین « رض» می فرماید : « ان الحیاه عقیده وجهاد» یعنی زندگی پندار ومبارزه است. ملت سلحشور ما همچنانكه در سالگرد شهادت امام حسین « رض» اشك می ریزند وبا ختم قرآن وبخاری سخرانی ها ، اشعار وتقدیم صدقات به فقرا ودلجویی از یتیمان وبازماندگان شهداء مقامش را ارج می نهند . ثابت كردند كه در طول تاریخ همچو امام حسین و جد بزرگوارش تسلیم زر وزور وتزویر نشده ونخواهند شد كه مقاومت وجهاد شان در مقابل تهاجم چنگیز، استیلای انگلیس ولشكر كشی روس ونوكران آنها مثل امریكا وغیره شاهد بزرگ این مدعا است ودر آینده نیز چنین خواهد بود انشاء الله العزیز» نحن الذی بایعوا محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا.

آن شنید ستی كه هنگام نبرد                       عشق با عقل هوس پرور چه كرد

آن امام عاشقان پور بتول                           سرو آزادی زبستان رسول

بهر آن شهزاده خیر الملل                          دوش ختم المر سلین نعم الجمل

سرخ رو عشق غیور از خون او                شوخی این مصرع از مضمون او

خواست آن سر جلوه خیر الامم                   چون سحاب قبله باران در قدم

بر زمین كر بلا بارید ورفت                      لاله در ویرانه ها كارید ورفت

تا قیامت قطع استبداد كرد                          موج خون او چمن ایجاد كرد

بهر حق در خاك خون گردیده است            پس بنای لااله گردیده است

مدعایش سلطنت بودی اگر                        خود نكردی با چنین سامان سفر

دشمنان چون ریگ صحرا لاتعد                 دوستان او به یزدان هم عدد

عزم او چون كوهساران استوار                  پا یدار وتند سیر وكامگار

تیغ بهر عزت دین است وبس                    مقصد او حفظ آئین است وبس

خون او تفسیراین اسرار كرد                    ملت خوابیده را بیدار كرد

تیغ لا چون از میان بیرون كشید                از رگ ارباب باطل خون كشید

نقش الاالله بر صحرا نوشت                       سطر عنوان نجات ما نوشت

رمز قرآن از حسین آموختیم                      زآتش او شعله ها اندوختیم

تارما از زخمه اش لرزان هنوز                  تا زه از تكبیر او ایمان هنوز

ای صبا ای پیك دور افتاد گان                    اشك ما بر خاك پاك او رسان

«علامه اقبال لاهوری»

One thought on “درسی از عاشورای حسینی

 • اکتبر 16, 2016 در t 4:41 ب.ظ
  Permalink

  گل خوش رنگ و بوی من حسین است
  بهشت آرزوی من حسین است
  مزن دم پیش من از لاله رویان
  که یار لاله روی من حسین است
  من آن مداح مست سینه چاکم
  که ممدوح نکوی من حسین است
  همه در گفتگوی این و آنند
  ولیکن گفتگوی من حسین است
  سخن بی پرده می گویم زمستی
  می و جام و سبوی من حسین است
  چو مرغ حق که از حق میزند دم
  طنین های و هوی من حسین است
  از آن بر تربتش سایم جبین را
  که عز و آبروی من حسین است
  احد گوئی از آن باشد شعارم
  که پیر و نکته گوی من حسین است
  (خیلی خوب بوووووووود) موفق باشی ادمین مرسی از زحمت کشی ات

  پاسخ دادن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: