مقالات

دانش وآگاهی های لازم برای یک مسئول اداری:

Views: 5

دانش وآگاهی های لازم برای یک مسئول اداری:

اشتغال در اداره از آن دسته فعالیت هائی شمرده می شود که فرد شاغل با افراد وگروه های مختلفی از مردم با رفتارهای متقاوتی روبرو است که راهنمایی ورفتار درست وتاثیر گذاری بر مراجعین واکنش های لازم ومناسبی را می طلبد ، پذیرفتن مسئولیت چه در اداره وچه در خانه واجتماع ، برای فرد وظیفه ومسئولیتی اسلامی بحساب می آید ، که او در برابر آن پاسخگو است . حدیث مبارکه زیر بطور خاص به این موضوع اهتمام می ورزد  رسول معظم اسلام ص می فرمایند: همه شما نگهبانید ومسئول هستید از آنچه تحت نظر واداره شما قرار دارد ، پیشوا ورهبر نگهبان ومسئول از رعیت خویش است . مرد نگهبان است ومسئول خانواده خویش است . زن نگهبان خانه شوهر ومسئول نگهبانی خویش است . کارگر نگهبان اموال کارفرمای خویش بوده ومسئول از نگهبانی خویش است . وفرزند نگهبان اموال پدر بوده ومسئول از نگهبانی خویش است . همه شما نگهبانید ومسئول نگهبانی خویش هستید .(این حدیث را امام احمد در مسند خویش روایت کرده وهمچنان بروایت ابن عمر رض در سنن ابی داود وترمذی روایت شده است)

به حکم این حدیث مبارکه هر فرد ، در محیط کار اجتماعی وزندگی شخصی وخصوصی خویش نگهبان ومسئول شناخته می شود بنابر این وجود یک مدیر ومسئول وکاردان در راس یک اداره بمنظور پیشرفت وسامان یافتن کارها از ضرورت های ملموس در زندگی انسان شمرده می شود .چنانکه این حدیث مبارکه شالوده مسئولیت ووجود یک مسئول ومدیر را از درون یک خانواده که جزء کوچکی از جامعه بشری  حساب می شود تا به سطوح ومراتب عالی تر همچون اداره یک کشور ، لازم وضروری دانسته است که اگر یک اداره فاقد مسئول با کفایت وتوانمندی باشد که امور را تحت کنترل ورعایت خویش در آورد ، شکی نیست که از هم گسیختگی وخود سری در آن اداره نمایان می شود وسبب تضییع وقت وسرگردانی مراجعین می گردد.

واز این جاست که دین مقدس اسلام نظریه مدیریت ورهبری را در انسجام امور ، بیش از همه چیز مورد عنایت قرار داده است چنانکه وجود مدیریت وفرمان دهی را حتی در میان سه نفر که عازم سفر باشند ضروری دانسته وچنین فرموده اند: هر گاه سه نفر راهی سفر باشند ، یکی را برای خویش امیر منصوب کنند. از دیدگاه اسلام یک اداره موفق وقابل قبول بر اساس های زیر بنا یافته است که در خلال بحث به آن ها پر داخته می شود .

 1 ـ امانت : از اساس های که مدیر ومسئول باید از آن بهره مند باشد ، یکی حفظ اسرا وامانت داری است که در موفقیت یک مسئول اداری شرط اساسی شمرده می شود.

امانت که عبارت از حفظ حقوق مردم وسپردن حق است به اهل آن ودر صورت ادای حق است که مردم احساس خوشبختی ورستگاری می کنند ودر غیر آن مردم به بدبختی وناکامی روبرو خواهند گردید ، ونظر به این اهمیت است که قرآن کریم چنین دستور می دهد ومی فرماید:همانا خداوند تعالی امر می کند به شما که بسپارید امانت ها را به اهل آن ، وچون داوری کنید بین مردم لازم است که داوری نمائید به عدالت.(سوره انبیاء)

رسول معظم اسلام می فرمایند: هر گاه کار به غیر اهل آن سپرده شود انتظار قیامت را داشته باش. یعنی آن چنان که قیامت نظام جهان را بهم می ریزد سپردن کار به کسانی که شایستگی واهلیت آن کار را چه از جهت اخلاقی وامانت داری وچه از بعد تخصصی وکاردانی نداشته باشند شکی نیست که نظم واوضاع در آن اداره واجتماع در هم خواهد ریخت.

وهر گاه کسی امانت دار شناخته نشود مسما به صفت ضد آن که خیانت است معرفی خواهد شد در حالیکه خیانت یکی از نشانه های بارز نفاق است واگر بعضی از مسئولین وکارمندان امانت دار نباشند ، اشتباهات وخطاهای بزرگی در آن اداره ودر ارتباط به مصالح عامه مردم روی خواهد داد.

وخواهید دید شخص مسئولی که امانت دار نباشد برای او سهل خواهد بود که به بهانه های مختلف با مراجعین مردم از در نیرنگ وحیله در آید ، وکارهای ایشان را به تأخیر اندازد ووعده های غیر عملی دهد وبسا شاید که با ارباب رجوع بر خورد بد ونامناسب داشته باشد . چنین مسئولی به سبب رعایت نکردن امانتی که به او سپرده شده نه عهدی را مراعات خواهد کرد ونه عده ای را ونه به قول وقراری که داده است پای بند خواهد بود ، ودر نتیجه این حقوق مردم است که ضایع شده وامانت های مردم است که مورد خیانت قرار گرفته است گر چه چنین انسان خائنی فکر نماید که از این روش خود سود برده است مگر تجربه نشان داده است که جز نفرت مردم وزیان دنیا وآخرت چیز دیگری را بدست نیاورده است وزود باشد که خداوند او را در دنیا به کیفر کرده هایش دچار سازد وسبب رسوایی وخواری اش در آن اداره گردد. چنانچه الله متعال می فرماید: همانا خداوند اصلا نکند هر گز عمل فساد پیشه گان را . (سوره یونس)

یعنی خداوند پرده پوش مفسدان نخواهد بود.

اگر انسان در مسئولیتی که عهده دار گردیده با احساس امانت داری رفتار نماید شکی نیست در زودترین وقت اعتماد واحترام همکاران ومردم به سویش جلب می شود وبه این سیرت نیکو در جامعه مشهور می گردد.

رسول الله ص در انتصاب افراد به ماموریت به اصل امانت داری عنایت می فرمودند در حدیثی حدیفه ابن الیمان رض به این گزینش رسول الله ص اشاره می نماید: رسول الله ص برای اهل نجران فرمودند: با شما شخص امینی را می فرستم که به حق امانت دار است ،اصحاب همه آماده شدند سپس ابا عبیده رض را فرستادند وحضرت اباعبیده به این صفت مشهور بود ودر حدیثی دیگر بروایت امام بخاری رسول الله ص فرمودند که برای هر امتی امینی بوده است وامین این امت ابا عبیده بن الجراح است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *