تزکیه و احسان

مکتوب چهارم حصه اول در بيان ماه عظيم القدر رمضان:ـ

Views: 238

مکتوب چهارم حصه اول در بيان ماه عظيم القدر رمضان:ـ

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرهندی فاروقی رح می فرمایند:

«… قدوم ماه مبارک رمضان مبارک باشد اين ماه را با قرآن مجيد که حاوي جميع کمالات ذاتي و شيوني است و داخل دائره اصل است که هيچ ظليتي باو راه نيافته است و قابليت اولي ظل اوست مناسبت تمام است و بآن مناسبت نزول آن در اين ماه واقع شده شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن مصداق اين سخن است و بآن مناسبت اين ماه نيز جامع جميع خيرات و برکات است. هر برکتي و خيري که در تمام سال بهر که ميرسد از هر راه که ميآيد قطره ايست از درياي بينهايت برکات اين شهر عظيم القدر. جمعيت اين ماه سبب جمعيت تمام سال است و تفرقه اين ماه سبب تفرقه تمام سال ( فطوبي لمن مضي عليه هذا الشهر المبارك و رضي عنه و ويل لمن سخط عليه فمنع من البركات و حرم من الخيرات) و ايضا سنت ختم قرآن درين ماه بواسطه آن تواند بود که تا جميع کمالات اصلي و برکات ظلي ميسر شود (فمن جمع بينهما يرجي ان لايحرم من بركاته و لايمنع من خيراته) برکاتيکه بايام اين شهر وابسته اند ديگراند و خيراتيکه بليالي آن متعلقاند ديگر و از جهت اين سر تواند بود که حکم باولوية تعجيل افطار و تاخير تسحر بوده باشد تا امتياز تمام بين اجزاء الوقتين حاصل آيد.

مکتوب چهل و پنج حصه دوم:

در بيان فضائل ماه مبارک رمضان:ـ

وهمچنان حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرهندی رح می فرمایند:

بايد دانست که ماه رمضان بزرگ است عبادت نافله از نماز و ذکر و صدقه و امثال آنها که درين ماه صادر شود برابر اداي فرض از ايام ديگر است و اداي فرض درين ماه برابر اداي هفتاد فرائض است در ماههاي ديگر. کسي که افطار بکناند صائمي را درين ماه او را ببخشند و رقبه او را از آتش دوزخ آزاد سازند و مر او را مثل اجر آن صائم عطا فرمايند بيآنکه از اجر آن صائم نقصان کنند و همچنين کسيکه در خدمت مملوک تخفيف نمايد حق سبحانه و تعالي او را بهبخشد و آزاد گرداند از آتش دوزخ و در ماه رمضان آنحضرت عليه الصلوة و التحيه رها ميکردند هر اسير را و هر کسي هرچه از ايشان سوال ميکرد ميدادند اگر کسي درين ماه بخيرات و اعمال صالحه موفق شد در تمام سال او را بتوفيق رفيق گردانند و اگر بتفرقه گذشت در تمام سال در تفرقه است مهما امکن هر قدر که ميسر شود به جمعيت بايد کوشيد و اين ماه را غنيمت ميبايد شمرد و هر شبي از شبهاي اين ماه چندين هزار کس را که لايق دوزخاند آزاد ميسازند و درين ماه درهاي بهشت را ميکشايند و درهاي دوزخ را ميبندند و شياطين را زنجير ميکنند و درهاي رحمت ميکشايند.

 و تعجيل افطار و تاخير تسحر از سنن است و در اين باب آن سرور عليه الصلوة و السلام مبالغه ميفرمودند و مانا که در تاخير تسحر و تعجيل افطار اظهار عجز و احتياج خود است که مناسب مقام بندگيست و بخرما افطار کردن سنت است و در وقت افطار اين دعا مي خوانند ذهب الظماء و ابتلت العروق و ثبت الاجر انشاء الله تعالي. اداي تراويح و ختم قرآن درين ماه از سنن موکده است و مثمر نتائج کثيره وفقنا الله سبحانه بحرمة حبيبه عليه و علي آله الصلوت و التسليمات و التحيات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *