دسته‌بندی نشده

حضور قلب در نماز یا نماز با حضور:ـ

Views: 104

حضور قلب در نماز یا نماز با حضور:ـ

نحمده ونصلی علی رسوله الکریم امابعد:
قال رسول الله (ص) و آمركم بالصلاة، فإذا صلّيتم فلاتلتفتوا فإنّ الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت) «رواه البخاري)؛
ترجمه: شما را به نماز امر مي كنم پس هر گاه كه به نماز ايستاديد به اين سو و آن سو توجه نكنيد، چرا كه خداي متعال در نماز رو به سوي بنده اش مي كند ماداميكه توجهش از خدا برنگردد.
توجه نهي شده در نماز دو گونه است:
1ـ توجه قلب نمازگزار از خدا به غير خدا؛
2ـ نظر اندختن به اين سو و آن سو.
از هر دوي اين توجهات نهي شده است و همانطور كه حضرت يحيي فرموده خداوند در نماز همواره به بنده اش توجه مي كند ماداميكه وي قلب يا نگاهش را از او برنگرداند. از رسول اكرم صلي الله عليه وسلم در مورد اينگونه توجه قلب يا نگاه سؤال شد. ايشان در پاسخ فرمود:» إختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) «رواه البخاري)؛ (اين توجه) سرقتي است كه شيطان از نماز بنده مي كند.
در آثار گذشتگان از قول خداوند (به هنگام توجه بنده به غير او در نماز) چنين آمده است: «إلي خير مني؟ إلي خير مني؟»؛ يعني آيا به سوي بهتر از من رو مي كني؟!
اين جملات بايد براي بندة مومن بسيار سنگين و گران باشد زيرا خالق آسمانها و زمين به او اين طور خطاب كرده است.

براي توضيح بيشتر بزرگان اين حالت را مثال فردي دانسته اند كه سلطان و پادشاه كشور او را به قصر باشكوه خود فراخوانده است و او در مقابل پادشاه ايستاده و سلطان در حال گفتگو با اوست اما وي به جاي توجه و دقت به سخنان پادشاه دائماً به اين طرف و آن طرف نگاه مي كند و انگار نه انگار كه شاه مملكت با او سخن مي گويد، و نمي داند كه در چه جايگاهي قرار دارد. حال آيا درست نيست كه بگوييم كمترين مجازات چنين شخصي اين است كه پادشاه از او روي گرداند و نگاه غضب آلودي به وي كند؟ حال دقت كنيد كه نمي توان هيچ قياسي بين توجه و يا عدم توجه يك پادشاه كه خود مخلوق و ضعيف است به پادشاه و فرمانرواي تمامي آسمانها و زمين كه خداي متعال باشد نمود.
و نماز نيز همان دعوت پادشاه عالم وجود از بنده اش است، تا با او سخن بگويد. بديهي است كه تفاوت نمازگزار بي توجه با آن كسي كه با قلبي حاضر و وجودي كامل رو به سوي خدا كرده و روحش عظمت خدا را يافته و ظرف وجودش لبريز از هيبت و بزرگي اوست و خاضعانه در مقابل او ايستاده و حيا مي كند كه در نماز به غير او توجه كند، از زمين تا آسمان است.
و صد البته كه نماز اين دو نيز يكسان نيست همانطور كه حسّان بن عطيه بيان كرده است: اين دو در ظاهر يكسان اند اما فضيلت يكي بر ديگري مانند برتري آسمان است بر زمين و اين فضيلت و برتري به خاطر توجه و حضور قلب اوست.

در روابط بين انسان ها مي بينيم كه هرگاه شخصي به ديگري ــ كه همنوع او و مخلوق خداست ــ توجه مي كند در حالي كه بينشان مانع و حجابي قرار دارد نمي تواند با تمام دقت به او توجه كند. در مورد خدا نيز اين گونه است. زمانيكه بنده در نماز به خدا توجه مي كند در حالي كه بين او و خدا پرده ها و حجاب هاي مختلف اعم از شهوات و وساوس و … قرار دارد چگونه توقع توجه و عنايت حضرت رب العالمين را دارد؟ عنان افكار را به اختيار شهوات سپرده است و هر لحظه فكرش در جايي است.
بنده زماني كه به نماز مي ايستد شيطان شروع به وسوسه و القاي ماديات در ذهن او مي كند چرا كه نماز نزديكترين حالت بنده به خداي متعال است و شيطان به شدت آنرا دشمن مي دارد. شيطان تمام همتش را صرف مي كند كه بنده نمازگزار را از اين حالت قرب خدا خارج كند و ذره ذره نماز را در نظر او سبك كرده تا نهايتاً او نماز را ترك كند.
اين نزاع بين بنده و شيطان ادامه دارد و اگر بنده به نماز توجه بيشتر كند شيطان نيز با نيرو و قوت بيشتري به سراغ او مي آيد و بين او و قلبش مانع مي شود و ماديات و مسائل دنيوي را به ياد او مي آورد تا فكر و دلش به آنها مشغول شود و از ياد خداي متعال غافل گردد و بدون حضور قلب به نماز بايستد و طبيعتاً در چنين حالتي به آن مقامات قرب الهي نائل نمي شود و نمازش را در حالي به پايان مي برد كه از گناهان و پليدي ها پاك نشده است و از نمازش بهره اي نبرده است.

زيرا نمازي انسان را پاك مي كند كه حقش به درستي ادا شده و نمازگزار با حضور قلب و توجه به نماز بايستد. و اگر اينگونه با توجه نماز گزارد، در حالي از نماز فارغ مي شود كه روحش احساس سبكي مي كند و از بار گناه رها شده است و در جانش احساس فرح و خوشحالي مي كند. او به قدري مسرور است كه آرزو مي كند اي كاش از آن حال نماز و راز و نياز معنوي هيچ گاه خارج نمي شد، زيرا حالتش در نماز مانند كسي است كه در بهشت برين، در جوار رحمت حق جاي گرفته و از تمام غم و غصه ها رها شده است.
مومن دنيا را مانند زندان مي بيند و نماز را پناهگاه و مفري از اين زندان تاريك مي داند كه به محض اقامه نماز گويي از آن زندان به اين فردوس وارد شده است.
عاشقان و عارفان مي گويند: ما نماز مي خوانيم و احساس آرامش مي كنيم! همانگونه كه پيشوا و رهبر و امامشان حضرت محمدبن عبدالله صلي الله عليه وسلم فرمود: «يا بلال أرحنا بالصلاة» (رواه احمد)؛ اي بلال ما را با نماز آرامش ببخش (نه آنكه (ألعياذ بالله) ما را از نماز راحت كن!!
و نيز از پيامبر صلي الله عليه وسلم نقل شده كه فرمود: «جعلت قرة عيني في الصلاة» (رواه احمد)؛ روشنايي ديدگانم در نماز است.
اگر كسي واقعاً اينگونه شد و نماز روشنايي چشمش شد چگونه مي تواند بدون آن صبر و تحمل نمايد؟ آري، نماز اينگونه نمازگزاران، همان نمازي است كه خدا فرموده: «إنّ الصلاة تنهي عن الفحشاء و المنكرِ»، و تا عرش الهي بالا مي رود تا آنجا كه ذات حق متعال به استقبالش مي آيد. و نماز با صورتي زيبا به بنده رو كرده مي گويد: «خدا حفظ كند كه مرا پاس داشتي».
اما واي به حال نمازگزاري كه بدون خشوع و خضوع نماز گزارده و حق آنرا به درستي بجا نياورده، پس نماز او را پيچيده و بر صورت او مي كوبند در حاليكه مي گويد: «خدا تباهت كند كه مرا ضايع كردي».

از حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما روايت شده كه فرمود: «هيچ بنده اي نيست كه از وضو فارغ شود و در اول وقت به نماز بايستد و ركوع و سجود و فرض و سنت نماز را به تمام و كمال انجام دهد مگر آنكه شرق و غرب عالم از نور او روشن گردد. اما اگر كسي به نماز بايستد در حاليكه وضويش را صحيح نگرفته باشد و نماز را نيز با تأخير و ركوع و سجود سريع و بي توجه اقامه نمايد، سياهي و ظلمت بر او سايه مي اندازد و اين چنين نمازي به كمترين مقدار نيز بالا نمي رود و خدا در حق اين نمازگزاران بي توجه فرموده است: «ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون».
نماز و عبادتي مورد قبول خدا قرار مي گيرد كه آن طور كه شايسته اوست انجام شود.
اعمالي كه مورد قبول خدا قرار مي گيرد دو صورت دارند:

اول آنكه مؤمن در حالي نماز و ساير عبادات را انجام مي دهد كه دائماً به ياد خداست و در هنگام عرضه اين عمل، خدا با نظر رحمت به آن نگاه مي كند و مي بيند كه بنده با قلبي صاف و خالص عبادت كرده و عمل او را مي پذيرد و او را دوست مي دارد.
دوم آنكه بنده اعمال عبادي خود را بر حسب عادت انجام مي دهد و دچار روزمرگي شده است، در حالي كه غافل از باطن و حقيقت آن است اما نيت بدي ندارد و واقعاً به نيت عبادت خدا اين كار را مي كند اما قلبش به ياد او نيست. زماني كه اين عمل را به درگاه خدا مي برند خدا به آن نظر رحمت نمي كند اما طرد هم نمي كند و در كناري مي گذارد تا روز قيامت به آن قسمتي كه براي او بوده ثواب داده و غير آن را در نظر نياورد.
خدا پاداش اين نماز را مخلوقات و نعمتهاي خود مثل قصور، ماكولات و حورالعين و … قرار مي دهد، اما آن نماز اول را پاداش، رضايت او تعالي است كه فرمود: «و رضوان من الله اكبر». و اين رضايتمندي خدا از بنده، براي او از تمام حور و قصور برتر و با عظمت تر است هر چند كه آنها را نيز از وي دريغ نمي فرمايد.

مردم به هنگام نماز در پنج رتبه اند:
اول: كساني كه با كوتاهي در حق نماز بر نفس خود ستم مي كنند، و به وضو و اركان نماز بي توجه اند.
دوم: كساني كه بر ظواهر و اركان نماز مراقبت مي كنند اما فكرشان در نماز مشغول دنيا و وساوس آن است.
سوم: كساني كه علاوه بر توجه به ظواهر، تمام همت خود را به اين مي گذارند كه افكار غير الهي را از خود دور كنند و دائماً با شيطان در جنگند تا به نمازشان ضرري نرساند.
چهارم: آنانكه در نماز حقوق آنرا به أحسن وجه انجام داده و روح و جانشان پيوسته در حال مراقبت بر حقوق خداست تا ذره اي هر چند اندك از نمازشان آسيب نبيند و قلوبشان نيز غرق در توجه و بندگي خداي متعال است.
پنجم: آن مؤمنيني كه علاوه بر تمام حالات فوق، قلب و روحشان را حاضر در مقابل خدا مي بينند و با چشم دل خدا را مي نگرند در حالي كه جانشان لبريز از محبت و عظمت خداست گو اينكه وي را مي بينند. و هيچ فكر و وسوسه اي به قلب شان راه ندارد. هيچ پرده و حجابي بين آنان و خداي مهربانشان نيست و تفاوت نماز و غير نماز برايشان مانند تفاوت آسمان و زمين است!
گروه اول معاقَب هستند؛ گروه دوم مورد باز خواست؛ دسته سوم مورد عفو؛ گروه چهارم مأجورند و آخرين گروه نيز مقربان درگاه خدايند كه ديدگانشان به نماز روشن شده است و در قيامت نيز چشمشان به مقام قرب الهي روشن مي شود. اگر كسي حقيقتاً ديده اش به خدا روشن شد تمام وجودش غرق نور مي شود و آنكه دلش به خدا روشن نشد با اندوه و حسرت فراوان دنيا را ترك مي كند.
در روايت است كه هر گاه بنده به نماز مي ايستد خدا مي فرمايد: «حجاب ها را بين من و بنده ام كنار زنيد!» اما اگر او بي توجهي كرد خدا مي فرمايد: «حجابها را بياندازيد!» و اين بي توجهي را بزرگان به توجه قلب از خدا به غير او (ماديات) تفسير كرده اند.

به محض توجه بنده به دنيا و ماديات شيطان به سراغش مي آيد و دائماً مطالب و وساوس شيطاني در دل او القا مي كند، اما بنده مي تواند ــ و بايد ــ كه به خدا پناه برده و از شر شيطان رجيم به سوي خدا بگريزد. و با توجه و حضور قلب خود كاري كند كه شيطان او را رها كند. اما اگر باز بي توجهي نمود شيطان مي آيد و او را دوباره مشغول مي كند و اين است جدال بنده و دشمنش شيطان در نماز!
مؤمن نمازگزار، به خاطر حضور قلب در نماز و مشغول بودن به ياد خدا و تلاش براي غلبه بر هوي و هوس داراي نفسي قوي مي شود و الا شهوات بر او چيره مي شود و شيطان در كنارش مي نشيند و بنده گرفتار نمي داند چگونه از افكار و وساوس رها شود.
قلوب سه گونه اند:

اول قلب خالي از ايمان كه هيچ خير و نيكي در آن راه ندارد كه قلبي سياه و شيطاني است. و شيطان اين قلوب را بسيار دوست دارد و آنرا موطن خود بر مي گزيند، چرا كه هر چه بگويد او فرمان مي برد ــ نعوذ بالله من ذلك ــ.
دوم قلبي كه به نور ايمان روشن شده و چراغ حقيقت در آن روشن است اما گرفتار شهوات است و شيطان گاه به آن رو مي كند و گاه از آن دور مي شود و اين گونه انسان ها (مؤمنين گنهكار) حالشان متغير است، گاهي الهي و گاه شيطاني.
سوم قلبي كه لبريز از ايمان است و به نور آن روشن است و حجاب هاي تاريك شهوات از آن كنار رفته و آن سياهي ها از او مفارقت كرده و آن چنان قلبش درخشنده و نوراني است كه اگر شيطان و وسوسه هايش ذره اي به آن نزديك شوند مي سوزند همچون ستارگان و شهاب ها كه خدا فرموده است: «فأتبعه بشهاب مبين».
و ما از خداي متعال مي خواهيم كه قلوب ما را از نوع سوم بگرداند و شيطان را از ما دور كرده و به همه مؤمنين توفيق نماز خواندن با توجه كامل و حضور قلب دائم عطا فرمايد. آمين يا رب العالمين

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *