مقالات

نتیجه ای خدمت به مادر :ـ

Views: 222

نتیجه ای خدمت به مادر :ـ

وهب بن منبه (رح) می فرماید: در بنی اسرائیل جوانی بود مادری داشت وآن مادر را نوازنده بود بر دل وگوش ، وبر وی خدمت گار ومهربان.

وکسب وی آن بود که هر روز پشته ای هیزم بیاوردی وبه بازار بفروختی ، ثلثی از بهای هیزم به صدقه می دادی وثلثی خود به کار می بردی ، وثلثی به مادر می دادی ، وچون شب در آمدی آن جوان شب را به سه قسم نهادی یک قسم نماز ویک قسم خواب ویک قسم بر بالین مادر بنشستی وتسبیح وتکبیر وتهلیل وی را تلقین می کردی ( زیرا ) مادر از قیام شب عاجر بود.

روزگاری بر این صفت می بودند. رب العالمین خواست که آن جوان  را بی نیاز کند به برکت آن نیکوئی وخوبی که به مادر داشت.

آن جوان در همه جهان یک گاوی داشت ، رب العزة تقدیر چنان کرد که در بنی اسرائیل ( عامیل) را بکشتند وکشنده ای وی پنهان شد، خدای عزوجل ایشان را فرمود تا اظهار آن سر را گاوی زرد رنگ ، روشن ، نیکو، نه پیر ونه نوزاد ، نه فرسوده ، ونه کار شکسته بکشند. وچنین گاوی هیچ کس را نبود در آن وقت مگر این جوان را ، فرشته ای به وی آمد در صورت آدمی در دشت ، و وی را گفت: این گاو از تو بخواهند خواست کشتن را به فرمان آسمانی وپیغام خدای ، آن را مفروش به کم از پوستش که پر از هزار دینار ( طلا) باشد گفت: چنین کنم.

پس ایشان بدل آن گاو نیافتند واز وی بخریدند وبه پری پوست آن دینار  دادند.

( در این قصه دو حکمت نیکوست: یکی برکت نیکوئی به مادر در حق آن جوان که پیدا شد دیگر عقوبت تعنت جستن بر پیغامبر در حق بنی اسرائیل که بسیار می پرسیدند ومی پیچیدند.( کشف الاسرارحضرت خواجه عبدالله انصاری (رح) صفحه 226 جلد 1)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *