مقالات

گفتار گهر بار بزرگان (رض):ـ

Views: 194

گفتار گهر بار بزرگان (رض):ـ

نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد:

حضرت ابوبکر صدیق (رض) فرمودند: (من دخل القبر بلازاد فکانما رکب البحر بلا سفینة)

یعنی کسیکه داخل قبر شود بدون توشه مثل آنست که سفر دریا بدون کشتی کرده باشد .

حضرت عمر (رض) فرمودند:(عزالدنیا بالمال وعزالآخرة بصالح الاعمال عزالدنیا یفنی وعزالآخرة یبقی) یعنی عزت وآبروی دنیا بمال است وعزت وآبروی آخرت باعمال صالحه است عزت دنیا فنا میگردد وعزت آخرت باقی می ماند .

حضرت عثمان (رض) فرمودند: (هم الدنیا ظلمة فی القلب وهم الآخرة نور فی القلب) یعنی غم خوردن برای حصول مقاصد ومطالب دنیائی دل را تاریک میگرداند ، وغم خوردن آخرت بقصور اعمال وپریشانی احوال خود برای توشه ای آخرت دل را روشن میگرداند.

حضرت علی (رض) فرمودند: (من کان فی طلب العلم کانت الجنة فی طلبه ومن کان فی طلب المعصیة کانت النار فی طلبه ) یعنی کسی که در تلاش وطلب علم باشد جنت در طلب او است وکسیکه در خواهش وطلب گناه باشد آتش در طلب او است.

حضرت یحی بن معاذ رازی (رح) فرمودند: (ما عصی الله کریم وما اثرالدنیا علی الآخرة حکیم) یعنی نافرمانی نمی کند خدای متعال را شخص جوانمرد واختیار نمی کند دنیا را بر آخرت شخص دانا .

حضرت اعمش (رح) فرمودند: هر کس سرمایه مال او پرهیزگاری باشد عاجز می مانند زبانها از بیان فواید دین او وهر کسیکه سرمایه مال او دنیا باشد گنگ وعاجز می مانند زبان ها از بیان خسران وزیان او .

حضرت سفیان ثوری (رح) فرمودند: هر گناهی که از خواهش نفس بظهور آید پس امید به آمرزش آن گناه است وهر گناهی که از روی تکبر باشد امید به آمرزش آن نیست  چرا که معصیت ابلیس در اصل از روی تکبر بود ولغزش آدم (ع) در اصل از روی خواهش نفس بود.

 بعضی از عرفا (رح) فرمودند: هر کس نافرمانی کند خداوند را وشرمندگی گناه خود نباشد وخنده نماید پس قسم است بخدای عزوجل که آن زمان که قیامت قایم شود داخل میشود همان شخص در آتش دوزخ در حالیکه گریان وبریان میباشد، وهرکس فرمان برداری نماید خداوند را وحال اینکه با وجود اطاعت وفرمان برداری از خوف خداوند وعدم اعتماد بر عبادات خویش گریه مینماید قسم است بخدای عزوجل که داخل میشود آنشخص جنت را در حالی که خندان وشادان میباشد .

عرفا (رح) فرمودند: هر کس به برکت طاعت وفرمان برداری احکام الهی قرب ومنزلت بدرگاه حق سبحانه وتعالی حاصل نماید البته همان شخص بواسطه تقرب درگاه الهی در نزد مردمان نیزعزیز میباشد.  

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *