سیری در گلواژه های پیر هرات

مناجات خواجه عبدالله انصاری رحمت الله علیه بسم الله الرحمن الرحیم یا  رب  دل  پاك و  جان آگاهم  ده                   آه 

بیشتر بخوانید