نمازهای قضایی را چگونه باید بجا آورد؟

بازدیدها: 24792سؤال: نمازهای قضایی را چگونه باید بجا آورد؟ جواب: اگر شخص صاحب ترتیب باشد، یعنی تا کنون شش نماز

بیشتر بخوانید

پاسخ به سوالات شرعی

بازدیدها: 11025پاسخ به سؤالات شرعی بخش ششم سوال :-  خداوند متعال چگونه جن ها را از آتش آفرید ؟ جواب

بیشتر بخوانید