نمازهای قضایی را چگونه باید بجا آورد؟

بازدید: 3299سؤال: نمازهای قضایی را چگونه باید بجا آورد؟ جواب: اگر شخص صاحب ترتیب باشد، یعنی تا کنون شش نماز

بیشتر بخوانید

پاسخ به سوالات شرعی

بازدید: 5456پاسخ به سؤالات شرعی بخش ششم سوال :-  خداوند متعال چگونه جن ها را از آتش آفرید ؟ جواب

بیشتر بخوانید