نمازهای قضایی را چگونه باید بجا آورد؟

بازدیدها: 5993 4.6 15 سؤال: نمازهای قضایی را چگونه باید بجا آورد؟ جواب: اگر شخص صاحب ترتیب باشد، یعنی تا

بیشتر بخوانید

پاسخ به سوالات شرعی

بازدیدها: 7922 4.6 23 پاسخ به سؤالات شرعی بخش ششم سوال :-  خداوند متعال چگونه جن ها را از آتش

بیشتر بخوانید