نمازهای قضایی را چگونه باید بجا آورد؟

سؤال: نمازهای قضایی را چگونه باید بجا آورد؟ جواب: اگر شخص صاحب ترتیب باشد، یعنی تا کنون شش نماز از

بیشتر بخوانید

پاسخ به سوالات شرعی

پاسخ به سؤالات شرعی بخش ششم سوال :-  خداوند متعال چگونه جن ها را از آتش آفرید ؟ جواب :- 

بیشتر بخوانید