نمازهای قضایی را چگونه باید بجا آورد؟

سؤال: نمازهای قضایی را چگونه باید بجا آورد؟ جواب: اگر شخص صاحب ترتیب باشد، یعنی تا کنون شش نماز از

بیشتر بخوانید