نمازهای قضایی را چگونه باید بجا آورد؟

بازدیدها: 29181سؤال: نمازهای قضایی را چگونه باید بجا آورد؟ جواب: اگر شخص صاحب ترتیب باشد، یعنی تا کنون شش نماز

بیشتر بخوانید