مقالات

ضرر های مواد مخدر

Views: 2659

ضرر های مواد مخدر

وقال النبی «ص» كل مسكر ومفتر حرام»

ترجمه: هر مست كننده وسست كننده حرام است.

خداوند «ج» وقتی آدم را آفرید وی را به زیور عقل آراست وبا داشتن این نعمت نماینده وخلیفۀ خدا در روی زمین قرار گرفت برای انسان به واسطه عقل نسبت به دیگر موجودات برتری داده شده . عقل بهترین وعالی ترین صفت وممیز انسان در مقابل دیگر مخلوقات عالم است، زیرا عقل انسان را از راه خلاف باز داشته وبه راهی كه صلاح وفلاح وی در آن است رهنمای میكند به واسطه عقل انسان به وجود یگانگی خالق عالم ایمان آورده ولایق عبودیت او تعالی میگردد. تا عقل انسان كامل نباشد وحالت شعوری و ادراك درست نداشته باشد از قید تمام قوانین والزامات مدنی وعبادی معاف است حتی در هنگام كه انسان در حالت مستی یا بیهوشی قرار داشته باشد به اجرای اعمال عبادی اجازه ندارد. اسلام عزیز مسلمانان را به ملازمت وحفظ استقرار فكری امر نموده وهر چیزی كه زیان ونقصان به عقل وحالت شعوری انسان برساند وزایل كنندۀ عقل باشد مثل شراب هیروین تریاك چرس ودیگر مواد نشه آور حرام، هم چنین قمار را از جملۀ گناهان كبیره قرار داده است نظر به فتوای بسیاری از علمای دینی مواد نشه آور ومخدره كه در فوق ذكر شده در حكم شراب است وعمل كننده به آن گناه كاراست اگر بعضی از علما حكم مكروه بودن را برای استعمال آن صادر كرده اند كه نظر به دلایل ونصوصی كه در قرآن كریم واحادیث حضرت رسول كریم «ص» وجود دارد حكم تحریم آن به دلایل عقلی ونقلی ارجحیت داشته صحیح وقابل قبول است. بناءَ آیت وحدیثی كه در اول ذكر گردیده بیان گر این حكم است كه تمام انواع نشه آور ومخدرات مطلقا حرام است واز لحاظ  علم طب همین موضوع تأئید شده وتوصیه علما طبی نیز پرهیز وجلو گیری از اعتیاد به مواد مخدر میباشد چون اعتیاد به مواد مخدر واستعمال آن سبب بیماری ها وامراض مختلف جسمی وروحی مانند: انواع سرطان های طرق تنفسی ، جهاز هضمی، بولی وتناسلی ، ضعف سیستم دوران خون در قلب ، افسردگی ، ضعف اعصاب، ضعف وپائین آمدن سطح اقتصادی وموقف اجتماعی فرد معتاد میشود. عایدات ودر آمد پولی شخص معتاد به سبب اعتیاد وبیكاری كمتر شده وحتی به نسبت از دست دادن انرژی بدنی ونیروی كاری بكلی از دست میرود در این وقت است كه شخص معتاد برای بدست آوردن مواد مخدر دست به هر كار نامشروع نا جایز وخطر ناك مانند دزدی ، قتل، اختطاف، فروش اموال خانه وغیره میزند كه این اعمال سبب خرابی واخلال نظم جامعه میشود ویا هم به قاچاق وتوزیع مواد مخدر روی میآورند كه این مسئله برای همه مردم وافراد جامعه بسیار خطرناك كه از این تعداد زیاد جوانان نا آگاه وبی خبر به بیراهه كشانیده شده بلكه متأسفانه بكام مرگ میروند در این جا وظیفۀ فرد فرد مسلمان بخصوص والدین گرامی است كه تا اطفال و نوجوانان خود را از ضررهای استعمال مواد مخدر ونشه آور آگاه بسازند واز نشستن ومعاشرت با اشخاص لا ابالی وبی بند وبار ویا معتادین جلوگیری كرده واز اعمال ورفتار اولاد خود همیشه مراقبت جدی داشته باشند تا خدای نا خواسته در دام این هیولای خانمان سوز گرفتار نشوند بدبختی دیگری كه متوجه افراد معتاد است این است كه آنها به علت ایجاد مشكلات برای فامیل وجامعه ارزش واعتبار خود را در خانه واجتماع از دست داده واز طرف فامیل اقارب وجامعه مطرود قرار گرفته وبالآخره فرد آواره وبی همه چیز در كوچه وبازار به یك حالت فلاكت بار وبدبختی زندگی كرده وبالآخره از بین میرود در حالیكه اسلام عزیز كسانیكه خود را به هلاكت وتباهی قرار میدهند شدیدا آنرا منع نموده وحرام قرار داده است، چنانچه در آیه مباركه 29 سوره نساء خداوند «ج» میفرماید: نفس های تان را به هلاکت نكشید زیرا خداوند بر شما مهربان است وكسیكه این كار را به ظلم وتعدی بكند ما او را در آتش دوزخ میسوزانیم .كسانیكه به این اعمال دست میزنند بر علاوه اینكه صحت ثروت وزنده گی دنیای خود را از دست میدهند مستحق سزای اخروی نیز میشوند وافرادیكه مؤمن هستند نباید به این اعمال ناشایسته وناجایز دست بزنند ولی این موضوع ایجاب نمی كند كه معتادین به دیده حقارت آمیز دیده شوند واز جامعه تجرید گردند وهر فرد وظیفه دارد كه با اشخاص معذور ومعتاد از رویه اسلامی انسانی وملی كار گیرد زیرا علت اعتیاد آنها معلوم نیست كه به چه دلیل به این عمل آغشته شده اند. وباید در قدم اول شخص معتاد را از اضرار مواد مخدر آگاه سازید مخصوصا زنان را چون استعمال مواد مخدر ونشه آور باعث اخلال قاعده گی وعادت ماهواره آنها میشود وزمانیكه زن استعمال مواد مخدر را ترك نماید عادت ماه وار آن نورمال شده وبهبود خواهد یافت، بزرگترین خطر استعمال دوا ومواد نشه آورمانند تنباكو ، هیروین ، تریاك، ودواهای خواب آور وآرام كننده توسط خانمهای حامله عبارت از تولد طفل كم وزن وقبل از وقت، معیوب مانند سوراخ كام لب چاك وعلاوتا امراض مختلف بخصوص تكلیف روانی وتأخر عقلی در طفل نوزاد میباشد، با در نظر داشت این نكات ونظریه مسئولیت ایمانی ووجدانی كه در مقابل اجتماع داریم هر مسلمان باید تلاش نماید تا اشخاص معتاد را از شر این مرض وعادت مهلك وخطر ناك نجات داده وجهت معالجه آنها را به مراكز صحی ودكتوران روانی راهنمای نماید نظر به سروی وبررسی دفاتر صحی بین المللی كه در افغانستان در سال گذشته صورت گرفته است 920 هزار معتاد در كشور ما وجود دارد كه 740 هزار آن ها مرد 120 هزار زن و70 هزار آنرا اطفال تشكیل میدهند كه از این ارقام 60 هزار در هرات میباشد واقعا این رقم برای كشوری بعد از این همه بدبختی وویرانی كه ضرورت به افراد سالم صحت مند فعال وقوی برای آبادی وآرامی نیز دارد بسیار وحشتناك ودرد آور است پس وظیفۀ تمام ملت اعم از علماء دانشمندان دكتوران فرهنگیان كسبه كاران زارعین است تا جلو این بد بختی وفاجعه را كه در این كشور بیداد میكند بگیرند تا شاهد یك جامعه سالم بوده باشیم. وصلی الله تعالی علی محمد وعلی آله واصحابه اجمعین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *