مقالات

حجاب در اسلام

Views: 3665

حجاب در اسلام

الحمد لله وکفی وسلام  علی عباد ه الذین اصطفی وبعد:

انسان یک موجودی است که به تنهایی نمیتواند زندگی کند، لامحال باید در اجتماع ودر میان همنوعان خود این زندگی دنیوی را به پیش ببرد. تا بتواند نیازمندیهای اجتماعی خود را از طریق انسانهای دیگر برآورده سازد.

انسان درین زندگی اجتماعی باید متعهد به یک سلسله قوانین وضوابط زندگی باشد، تا با پیروی از آن قوانین، بتواند در یک فضای مملو از آرامی وخاطر جمع زندگی خودرا به پیش ببرد.

از طرفی هم الله جل جلاله انسانرا به دوصنف ویا دوقشر مرد وزن آفریده، تا با دائر کردن زندگی خانواده گی بتوانند ادامه نسل بشر را تضمین کنند، این قشر از جامعه از هم جدا شدنی نیستند وباید تا آخر عمر دو دو کسان زنده گی خانواده گی را تشکیل دهند تا تولید مثل ونسل کنند، که زنده گی مادی و معنوی انسانی را در کرۀ خاکی ادامه دهند.

از لحاظ دیگر این دو قشر از بسیاری جهات باهم متفاوتند، و هریک دارای خصوصیات خاص خود هستند که طرف مقابل آنرا دارا نمی باشد.

از ساختمان جسمی گرفته تا طرز زنده گی، نشست و بر خاست، آرزوها و آمال ها،  و غیره این  دوصنف از انسانها باهم فرق دارند. لذا می بینیم  در کلیه جوامع اعم از دین دار و بی دین بسیاری از ابعاد زنده گی شان و بخصوص پوشیدن لباس شان فرق دارد واین دو صنف از جامعۀ انسانی تحت تأثیر زنده گی اجتماعی  ، فرهنگی و کلتوری آن جامعه هاست.

در جامعه اسلامی به یک نوع دید عقلانی برای مرد و زن نگرسته میشود ویک سلسله محدودیت های که موافق با فطرت انسان است برای این دوجنس مخالف برقرار کرده که اگر این دو موجود اجتماعی بخواهند یک زندگی شرافت مندانه داشته باشند باید آن قوانین را مرعات نمایند، در غیرآن یک زندگی از هم گسیخته و بی بند بار به بار خواهندداشت.

لذا می بینیم حجاب را بعنوان یک فریضه ووجیبه دینی بالای زنان مقرر داشته که با رعایت آن مصالح خود، وخوانواده وجامعه شان تضمین شده و ازهرنوع تعرض مصون میمانند .

حجاب یکی از مسائل حاد ومورد مناقشه است، که از دیر زمانی جوامع غربی وکفری به آن تاخته اند، وهرگاهی هم اسلام را متهم به نقض حقوق زنان وجلوگیری از آزادی های مدنی زنان ، نموده اند.

ولی از آنجایی که اسلام به اصل فطرت وطبیعت انسانی می نگرد حجاب را یکی از ملزمات و واجبات برای  زنان می داند تا باشد جایگاه زن بعنوان مادر و جزء از اشرف المخلوقات در بین جامعه محفوظ ومصئون بماند .و روی اهداف وفلسفه های حجاب تکیه نموده وثمرات ارزنده ورضایت بخشی که ازخودبه جای میگذارد را، برجسته میسازد.

مفهوم وابعاد حجاب در فرهنگ اسلام:

حجاب در لغت به معنی مانع، پرده، و پوشش آمده است. استعمال این کلمه بیشتر به معنی پرده است، این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش میدهد که پرده، وسیله پوشش است، ولی هر پوشش حجاب نیست؛ بلکه آن پوشش حجاب نا میده میشود که از طریق پشت پرده  صورت گیرد.

حجاب به معنی پوشش اسلامی بانوان، دارای دو بعد ایجابی وسلبی است، بُعد ایجابی آن، وجوب پوشش بدن و بعد سلبی آن حرام بودن خود نمایی به نا محرم است؛ و این هردو بعد باید در کنار یکدیگر باشند تا حجاب اسلامی محقق شود؛ گاهی ممکن است بعد اول باشد ولی بعد دوم نباشد، درین صورت نمیتوان گفت که حجاب اسلامی محقق شده است.

هدف حجاب:

هدف اصلی تشریع احکام در اسلام، قرب به خداوند است که بوسیله تزکیۀ ی نفس وتقوی بدست میآید.{ ان اکرمکم عندالله اتقاکم } حجرات، 13

 بزرگوار وبا افتخار ترین شما نزد خدا با تقوی ترین شماست،.

از آیات وروایات اسلامی بدست میآید که هدف از تشریع احکام الهی رسیدن به مقام قرب الهی و دوری از تیر راس شیطانی است. وبخصوص حکم حجاب اسلامی دستیابی به تزکیۀ ی نفس، طهارت، عفت وپاکدامنی است، آیاتی همچون { قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و ذالک ازکی لهم } ای رسول ما مردان مؤمن را بگو تا چشم های شانرا از نگاه ناروا بپوشند وفروج واندام شانرا محفوظ دارند، که این بر پاکیزگی جسم وجان شان اصلح است نیز چنین مطلبی را ثابت میسازد .

حجاب دارای انواع واقسامی است که بندۀ مؤمن ملزم به رعایت آن است حجاب چشم، حجاب در گفتار وحجاب در رفتار؛ اینها همه تحت جنس حجاب باید مراعات شوند. {قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم} ای رسول ما به مردان مؤمن بگو تا چشم شانرا از نگاه نا روا بپوشند { قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن} نور، آیه 31

ای رسول به زنان مؤمن بگو تا چشم های شانرا از نگاه نا روا بپوشند. این آیات حجاب بینائی ویا حجاب چشم را ثابت میکنند.{ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض } احزاب،  32

 ترجمه: پس زنها نازک ونرم با مردان سخن نگویند مبادا آنکه دلش بیمار است به طمع افتد.

 این آیه کریمه حجاب در گفتار را میرساند که زنان مسلمان در مکالمات وتخاطب با مردان حجاب را مراعات نمایند وصدای شان را زیر وبم ننمایند که مبا دا آدم های هوس باز به طمع افتند.

{ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفی من زینتهن } (سوره نور) آیه31

 وآن طور پای به زمین نزنند که خلخال وزیور پنهان پا هایشان معلوم شود. در این آیه کریمه به حجاب رفتاری اشاره شده است که زنان مسلمان در رفتار مردان بوالهوس را متوجه شان و زیورات شان نسازند. روی هم رفته از مجموع مبحث مطرح شده استفاده میشود که منظور از حجاب اسلام، پوشش و حریم قائل شدن در معاشرت زنان با مردان نامحرم درانحای مختلف مثل نحوه ی پوشش، نگاه، حرف زدن و راه رفتن است .

بناءً حجاب و پوشش زن نیز به منزله ی یک  حاحب و مانع در مقابل افراد نا محرم و انسان های پر طمع است ،که قصد نفوذ و تصرف در حریم و ناموس دیگرانرا دارند.

فلسفه حجاب:

حجاب و پوشش برای بانوان بخصوص حجاب برترو توجه به تحریم  عفاف و حراست آن در زن از اصیل ترین سنگر زنان و ازمهم ترین و سود مند ترین قانون الزامی آفرینش برای آنها در جامعه است به عبارت صریح تر حجاب و پوشش سنگر سعادت و پیروزی و رستگاری زنان جامعه است که اگراین سنگر مستحکم و آهنین آسیب ویا هم فرود پاشد عوامل سعادت،  پاکزیستی و شرافت آنها فرو می ریزد.

لزوم پوشیده گی زن در برابر مرد بیگانه یکی از مسائل مهم و اساسی اسلامی است، در قرآن کریم درباره این مطلب تصریح شده و پوشیدن زن از مرد بیگانه یکی از مظاهر لزوم حریم میان مردان و زنان اجنبی است، همانطور که عدم جواز خلوت بین اجنبی و اجنبیه یکی ازمظاهر آن است ، باکمال تأسف دنیای غرب و دنبال روان آنان این مسئلة  بسیار مهم اسلامی و اخلاقی را نا دیده گرفته، بلکه  بالعکس  باکما ل گستاخی بر ضد آن گام بر می دارند و آنرا عامل تخدیر و رکود و واپس گرایی دانسته، تا آنجا که در مکاتب و دانشگاهای خود، دختران دارای پوشش را اخراج می کنند. با اینکه حجاب سنگر حفظ عفت و معرفت شخصیت زن و جامعه و حفظ زیبایی و شکوه زن و سنگر صحیح ارتباط، و رشته ای اجتماعی، و حفظ اخلاق فردی واجتماعی است.

حجاب منحیث یک سد محکم واستوار در مقابل هر گونه انحراف وکجروی است، حجاب سلامتی فرد، خانواده وجامعه را از لحاظ حیثیتی تضمین مینماید وروابط خوانواده ها را با هم مستحکم و بر پایه عزت و احترام هم دیگر نهادینه میسازد دشمنان دین وحیثیت اسلام با پیش کشیدن مسائل هم چون وا پس گرایی در گروه حجاب، یا تنگ نظری در پرتو حفظ عفت زنان میخواهند از آب  گل آلود ماهی بگیرند وبا این بهانه زنان را از پشت پرده عفت وپاکدامنی به میادین بی حجابی وبی حرمتی آورده تا شرف وحثیت زنان را خدشه دار سازند واز این طریق از زنان به عنوان یک کالای تجارتی استفاده کنند  وآنانرا در واقع در معرض فروش قرار دهند.

در حالیکه حجاب اسلامی علاوه برآنکه پیامد های شوم نداشته بلکه وسیله وسنگر محکمی برای استواری زندگی بانوان بوده وپشتوانۀ نیرومندی برای آنها در راستای توسعه علمی، فکری، فرهنگی وهنری است.

آثار وفواید حجاب:

الف: حجاب ونقش آن در سلامت اجتماع وآرامش روانی:

رعایت حجاب در سلامت وپاکی اجتماع مؤثر است، به علت تأ ثیر زیاد آن در استحکام خانواده به عنوان پایه واساس اجتماع ونیز تأ ثیر آن درساخته شدن فرزندان با تربیت صحیح وپاک نگهداشتن محیط اجتماع از عوامل تحریک آمیز حیوانی، معلوم است وقتی کانون خانواده گرم وپر جاذبه باشد ، این گرمی واستحکام در بالا بردن روحیه عمومی مردم وجامعه تأ ثیر بسزای خواهد داشت، وقتی کودکان چنین خوانواده ای با تربیت صحیح وتعادل روحیه افکار پرورش یافتند در جامعه منشأ زندگی، ترقی وتعالی میشوند. اکثر دختران وپسران که در سنین پایین به دام مفاسد مختلف میافتند کسانی هستند که از تربیت حقیقی وصحیح محروم بوده اند، این ظلم را هیچ کس به جز والدین به آنها نکرده است . از طرفی با رعایت حجاب، ریشه بسیاری از تفاخرها، تکاثرها، اسراف ها وتحریک های بی موقع در اجتماع ریشه کن  خواهد شد و بذر فساد خشکیده خواهدشد.

ب: حجاب ونقش آن در مسئولیت های اجتماعی:

هر انسان دربرابر اجتماع خود مسئول است  زنان هم در داخل خانه مسئولیت حفظ، مراقبت و نگهداری فرزندان خودرا دارند؛ باید آنان را تربیت صحیح داده ونگذارند از همان آوان طفولیت دچار امراض جسمی وروانی گردند. علاوه بر مسئولیت خوانواده گی، بعض از زنان که در کارهای بزرگ اجتماعی ، دین وسهم خود را ادا کردند مثلاً زنان صحابیات دوشادوش اصحاب کرام در صحنه های جهاد حضور داشتند وبه مقدار توان واستعداد خود از قبیل پشتیبانی لوژیستگی وتهیه آب وغذا وپرستاری از زخمی های جنگ را به عهده داشتند وهرگاهی اگر احساس میشد در خط مقدم جبهه حضور میداشتند.

ج: کسب ثواب اخروی وایمنی از عذاب الهی:

شیطان همیشه میکوشد تا مردان وزنان نا محرم به نحوی در ارتباط باشند وشیرازه زندگی اخلاقی ودینی را برهم زند لذا در اختلاط مردان و زنان نا محرم موقعیت برای شیاطین است تا از این طریق ،جامعه امن اجتماعی انسان هارا درهم وبرهم کند، وانسانهای پاک وبی گناه را آلوده به گناه ومعصیت کند. تا از این طریق نسل غلط وکاملاً غیر نورمال به جامعه تقدیم شود، وجامعه دچار هرج و مرج شده  از این گناه صد ها گناه دیگر تولد شود. به این لحاظ تا اینکه جامعه از عذاب الهی مصئون باشد باید در آن حجاب واقعی مراعات  شود تا هرکس حد ومرز زندگی ورفت وآمد شانرا بشناسند وزنان هم با رعایت کسب ثواب ورضای خداوند جل جلاله را ، بنمایند. و من الله التوفیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *