پاسخ به سوالات شرعی

پاسخ به سوالات شرعی : ـ نماز مریض:ـ

Views: 254

 پاسخ به سوالات شرعی :ـ

نماز مریض:ـ

سوال : کسیکه مریض است وتوان ایستادن ندارد ؛ چگونه نماز بگزارد؟

جواب : هرگاه مریض از ایستادن معذور بود نشسته نماز بگزارد ورکوع وسجده نماید.

سوال : اگر به رکوع وسجده قادر نبود؟

جواب : رکوع وسجده اش را به اشاره انجام دهد ؛ در سجده بیشتر از رکوع خود را پائین نماید وچیزی را بطرف رویش بلند نکند تا بر آن سجده نماید.

سوال : اگر به نشستن قادر نبود؟

جواب : پشت خود را بزمین گذاشته وپاهایش را بسوی قبله نهاده وبخوابد ، چیزی را در زیر سر خود بگذارد تا به وسیله ای آن سرش بلند نگهداشته شود . رویش را بسوی قبله بگرداند ورکوع وسجده را به اشاره انجام دهد.

سوال : در مورد کسیکه به پهلو افتیده باشد چه میگوئید؟

جواب : اگر پهلویش را بر زمین نهاده ورویش به سوی قبله باشد ، درین حالت نماز گزارده وبه اشاره سجده ورکوع نماید جایز است.

سوال : اگر قادر نبود به سرش اشاره نماید ، آیا میتواند به چشم وابرو وقلبش اشاره نماید؟

 جواب : تنها با سر خویش میتواند اشاره نماید اگر از اشاره به وسیله ای سرش عاجر بود نمازش را تأخیر کند.

سوال : مریضیکه قادر به ایستادن بوده وبه رکوع وسجده قادر نیست، چگونه نمازش را اداء نماید ؟

جواب : درینصورت ایستادن برایش لازم نبوده بهتر آنست که نشسته وبه اشاره نماز بگزارد ، اگر ایستاده وبه اشاره نمازش را اداء نمود جایز است.

سوال : اگر شخصی در حال صحت قسمتی از نمازش را ایستاده اداء نمود ، سپس برایش مرضی پیش آمد ، چگونه نمازش را به اتمام می رساند؟

جواب : درینصورت نشسته رکوع وسجده نموده ونمازش را به اتمام می رساند اگر به رکوع وسجده قادر نبود نمازش را با اشاره به پایان می رساند ، اگر به نشستن قادر نبود به قفا (پشت) افتیده وبه اشاره نمازش را اتمام می نماید.

سوال : اگر بخاطر مرضی نشسته با رکوع وسجده نمازش میخواند سپس در اثنای ادای نماز صحت یافت آیا نمازش را از سر میگیرد؟

جواب : نمازش را از سر نگرفته بلکه مقدار باقیمانده ای نمازش را ایستاده اداء می کند.

سوال : اگر قسمتی از نمازش را به اشاره اداء نمود پس از آن به رکوع وسجده قادر گردید آیا نمازش را از همانجا شروع کند که اداء کرده بود؟

جواب : نمازش را تا آنجا که خوانده است بنا نمی کند بلکه نمازش را از سر می گیرد.

سوال : نمازهای که در حالت بیهوشی فوت شده است قضای آنها حکمی دارند؟

جواب : کسیکه بیهوش گردید پنچ نماز ویا کمتر از آن فوت گردید بعد از اینکه بهوش آمد قضاء آورد ، اگر بیشتر از پنچ نماز در حال بیهوشی فوت گردید قضاء نیاورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *