مقالات

حجاب لباس عزت :ـ بخش اول:

Views: 85

حجاب لباس عزت :ـ بخش اول:

الحمد لله وكفي والصلوة والسلام علي محمد ن المصطفي اما بعد:

خواهرم! آيا مي داني كه يك زن با حجاب ابهت وشكوهي دارد كه هرگز بيگانه اي جرأت ندارد به نيت بد به او نزديك شود ، اگر روي خوش نشان ندهي وقوي باشي به يقين بدان، انسان ضعيف ايمان ترسو وبزدل است.

خواهرم! آيا مي داني مرداني گرگ صفت در كمين اند ومي خواهند بازيچه هوس آنها قرار گيريد ودزدان ناموس ، پي گوهر عفت وحياي شما هستند تا آنرا بربايند.

خواهرم! آيا مي داني وقتي حيثيت وشرف زني به باد رفت ديگر نمي تواند آنرا بدست آورد واز خانواده واجتماع دور شود وآينده اي نخواهد داشت  ومدال مادر بودن را از دست داده است.

خواهرم ! آيا ميداني بيشترين آمار طلاق وجنايت مربوط به زنان بد حجاب مي باشد.

خواهرم ! آيا انديشيده اي كه چهره هاي زيبا وبه نمايش گذاشته شده را روزي خاك وگور مي پوشاند ، وبدن هاي نازك وصورت هاي گريم شده طعمه كرمهاي گور مي شود.

خواهرم ! آيا مي داني ، لب هاي ماتيك زده كه براي بيگانگان سرخ شده اند روزي با قيچي هاي آهنين وآتشين جهنم قطع مي شوند؟

خواهرم! آيا مي داني حجاب بزرگترين سلاح زن است كه اسلام آنرا به او ارزاني داشته است كه در سايه اين سلاح امنيت وسلامت زن تضمين شده است؟

خواهرم ! آيا مي داني ، لختي وعرياني زهر كشنده وسم قاتل وجود زن است  وانسان عاقل ودانا هميشه اشياء قيمتي طلا ونقره را مي پوشاند تا از دستبرد دزدان در امان باشند وگوهر عفت از همه جواهرات دنيا با ارزشتر است؟

خواهرم ! آيا مي داني، كه بزرگترين توهين به زن اين است كه چهره خويش را چون عروسك به نمايش بگذارد؟

خواهرم ! آيا مي داني اسلام زن را بعنوان مادر ياد مي كند ومادر مقدس ترين واژه جهان هستي است وبهشت را زير اقدام مادران گذاشته اند؟

خواهرم ! آيا مي داني يك دختر نجيب واصيل وبا عفت هرگز ظاهر سازي نمي كند ودر كوچه وبازارها خود را به نمايش نامحرمان نمي گذارد چون زيباي وسلامتي را موهبتي الهي مي داند وايمان دارد كه از اين نعمت نيز سوال خواهد شد؟

خواهرم ! آيا مي داني يك زن داراي اصالت خانوادگي وبا نسب هرگز به زيباي ظاهر نمي نازد وفخر نمي كند او به كمالات اخلاقي وديني وبه نعمت اسلام فخر مي كند؟

خواهرم! آيا مي داني ، انحراف ، طلاق ، ربوده شدن، سر افگندگي وخجل شدن و…. بر اثر ندانم كاري وفريب شيطان است؟

وعزت يافتن ، به مقام ورشد رسيدن، ودر زمره نياكان وبزرگان قرار گرفتن و… بر اثر فرمان برداري از خدا وتقواي دل است.

خواهرم! تو نيز مي تواني مايه نجات وسر بلندي اسلام عزيز قرار گيري وبا مشاركت خويش اسلام را حمايت كني وقدمي جلوتر از مردان حركت كني طوري كه به گرد پاي تو نرسند.

خواهرم! خوب مي داني كه دشمنان اسلام ، اسلام را از ناحيه تو مورد حمله قرار مي دهند وهرگز نمي خواهند تو را با ايمان وغيرت ببينند، زيرا مردان بزرگ ومومن از دامان زنان باحيا بر مي خيزند.

خواهرم! اگر دوست مي خواهي مانعي نيست ، اما دوستي را انتخاب كن كه هرگز نميرد ، هرگز فريب كار نباشد وخيانت نكند، به دروغ وعده ندهد ، آن دوست كسي بجز رب العالمين نيست.

خواهرم! به هوش باش كه مرگ همه لذات را از بين مي برد؛ شهوات را مي شكند آرزوها را پست مي كند دوستان را از دوست جدا مي كند، شيريني ها را تلخ ، ثروتها را بي صاحب وقدرتها را درهم مي شكند به همين جهت او را مهدوم كننده اي لذتها مي گويند.

خواهرم! وقت آن رسيده كه چشمانت را باز كني ، اگر مسابقه اي داري در راه دين خرج كن ، نه در آرايش براي بيگانگان واجنبي ها ، بكوش تا برنده ميدان باشي چرا كه جايزه را بزرگ تعيين كرده اند.

خواهرم ! آيا از بهشت ونعمت هايش خبر داري؟

اگر از سقف بهشت مي پرسي؟ بالايش عرش رحمان است.

اگر از سمنت آن سوال مي كني ؟ مسك وعنبر است.

اگر از سنگريزه آن مي پرسي؟ لولوء وجواهر است.

اگر از بناء آن مي پرسي ؟ يك خشت از طلا وديگري از نقره است.

اگر از درختان آن مي پرسي ؟ همه درختان آن ساقه طلايي اند.

اگر از ثمره وميوه اش مي پرسي؟ نرم تر از زبد وشيرين تر از عسل اند.

اگر از رودها وجوهايش مي پرسي؟ جوهايش  شير وعسل در آن جاريند.

اگر از ظروف آن مي پرسي؟ طلاو نقره است.

اگر از سايه درختان مي پرسي؟ به اندازه صد سال راه يك اسب تند رو است.

اگر از لباس بهشتيان مي پرسي؟ ابريشم وطلا است.

اگر از نسيم آن مي پرسي؟ بهترين وگوش نوازترين صدا را دارند.

اگر از كباب آن مي پرسي؟ هر آنچه را از طيور اراده كني بريان مي شود.

اگر از چهره بهشتيان مي پرسي؟ چون ماه شب چهارده درخشان اند.

اگر از هم سخنان خود مي پرسي ؟ ملائكه انبياء وبالاتر ازهمه رب العالمين است.

اگر از غلامان وخدمتكاران آن مي پرسي؟ نوجوانان وزيبا رويانند.

اگر از سن وسال بهشتيان مي پرسي؟ سن معتدل ونوجوان اند.

اگر از اولين سخن پروردگار مي پرسي ؟ ميگويد كجايند بندگان من آناني كه در غيب اطاعت من را نمودند اين روز براي شان عزت وشرف را زياد مي نمايم.

اگر از سواري آنجا مي پرسي؟ اسبان طلايي ويا قوتي كه به پرواز در مي آيند.

اگر از بازار بهشت مي پرسي؟ در آنجا خريد وفروش نيست بلكه براي تفريح وافزودن زيبايي ساخته شده اند.

اگر از ملاقات خدا مي پرسي ؟بدون پرده جمال او را مشاهده مي كني.

اگر از باران بهشت مي پرسي؟ باران عطر بر شما مي بارد وباعث زيبايي صورت شما مي گردد.

اگر از موت وزندگي آنجا مي پرسي؟ مرگ نيست وجاويدان در بهشت زندگي مينمائي.

اگر از رنگ بهشت مي پرسي؟ سفيد نوراني.

واينك گوشه اي از صحنه وحشتناك جهنم:ـ

اگر از عمق جهنم مي پرسي؟ بقدري گودال است كه يك سنگريزه درون آن بيافكني بعد از 70 سال به ته آن مي رسد.

اگر از گرمي آن مي پرسي؟ 70 درجه بالاتر از آتش دنياست.

اگر از سردي طبقه ديگر مي پرسي؟ طبقه زمهرير بي نهايت سرد است.

اگر از گودال غم مي پرسي ؟ بي نهايت وحشتناك است.

اگر از نوشيدني آن مي پرسي؟ آب حميم بقدري داغ است كه به چهره نرسيده گوشت وپوست را نابود مي كند.

اگر از هم نشينان آن مي پرسي؟ عقرب ومارهاي فوق العاده خطرناكند.

اگر از هيكل وقيافه اهل آن مي پرسي؟ بدقيافه وزشت اند.

اگر از ميوه آن مي پرسي؟ زقوم است بقدري تلخ است كه اگر قطره اي از ان به اهل عالم بخورانند همه مي ميرند.

اگر از لباس اهل آن مي پرسي؟ قطران واز جنس گوگرد است.

اگر از رودها وجوي هاي آن مي پرسي؟ رودها وجوي هاي چرك وخون است.

اگر از باران آن مي پرسي ؟ آب جوش وسربهاي داغ است.

اگر از رنگ پوست اهل آن مي پرسي؟ تيره وسياه است.

پس بهوش باش:ـ

خواهرم! فرصت ها وساعات عمر، لحظه ها ثانيه ها ودقيقه ها پي هم مي گذرند ، در آني چشم مي گشايي كه ديگر فرصتي باقي نمانده است ، بايد بروي آذوقه توشه را فراموش كردي ، ديگر پشيماني دردي را دوا نمي كند، آنروز هر انساني نادم مي شود، پشيمان ، آه وحسرت ديگر سودي نخواهد كرد.

خواهرم ! گناه، بوسه زدن بر دست شيطان ، وقرار گرفتن بر امواج درياهاي گمراهي ونوازش بر سر ابليس است ، گناه سر تعظيم پيش شيطان فرود آوردن وباعث خوشحال شدن اوست.

خواهرم ! گمان نمي كنم بگويي مسلمان نيستم ، اسلام بزرگترين خدمت را به تو كرده است ، آيا فراموش كردي؟ آن روزي كه تو را اعراب جاهل زنده به گور مي كردند فرياد مي زدي وفرياد رسي نبود، چشم به دنيا باز نكرده بودي كه زنده خاك وگور را مي ديدي واين اسلام بود كه نجات داد.

آيا بياد نداري كه در حجه الوداع در آخرين لحظات عمر مبارك رسول خدا به امت خود سفارش تو را كرد كه زنها كمك كار شما اي مردان هستند ومالك چيزي نيستند پس در مورد آنها از خدا بترسيد؟

آيا بياد نداري كه رسول اكرم«ص» فرمودند: زن را اهانت نمي كند مگر آنكسي كه فرومايه وبد اخلاق باشد.

آيا بياد نداري ، پيامبر «ص» تو را از حوران بهشتي بهتر معرفي كرد؟ روزي ام سلمه ازپيامبر پرسيد، زنان دنيا بهتر اند يا حوران بهشتي؟ رسول خدا «ص» فرمودند: زنان دنيا زيرا با نماز وروزه وعبادت فضيلت وبرتري يافتند.

خدا ورسولش بزرگترين حاميان شما زنان مسلمان اند آيا باز هم از اسلام واحكام اسلام گله مندي؟!!

آري، در مورد زن بيش از 200 آيه قرآن نازل كرده است تا فضيلت او بر همگان آشكار شود وخدا بر زن گواه گرفت« ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون»

خواهرم، مي گويي تمدن پيشرفت  ، آزادي تكنولوژي ، مي گويم كدام تمدن ؟ كدامين آزادي؟

آيا خلع لباس ، بي حجابي، ولخت كردن سر وگردن، از شروط اين تمدني است كه از آن سخن مي گويي؟

آيا اينكه تو را چون لقمه اي اشتها آور وچون آهويي ضعيف در صيد شكارچيان انداختن از شروط اين تمدن است؟

اين فريبي بيش نيست، به نام آزادي زن را چون كالايي تجاري فروخته اند وبنام آزادي از وجودش براي تبليغ وفروش كالاي خود استفاده كرده اند. بر روي جوراب وكفش و… عكس زن را مي بينيم آيا اين همه از شروط همان تمدن است؟

آيا عزت وآزادي زن همين است كه براي گذراندن اوقات وشادي ، نامحرمان اندام برهنه آنها را بر مجله وفيلم هاي ويدئويي ببيند، نه نه!عزت وشرف يك زن بالاتر از اين ها است.

آري! اسلام زن را مزين به بهترين زينت كرد پس آن زينت كجا رفت؟

اسلام زن را با تاج حيا وغيرت آراست پس آن تاج كجاست؟

تو اي خواهري كه معتقدي بي حجابي تمدن است ، چه فرقي بين شما وزنان ودختران يهود ومسيحي ؟

اسلام بهترين وكاملترين تمدن را به بشريت آموخت.

آري! تمدن منهاي غيرت يعني خودكشي يعني فساد ، پستي ، عقب ماندگي ، واپس گرايي به دوران جهالت وقربوق بر گشتن.

براي انسان ننگ است كه خود را متمدن بداند ، واز ارزشهاي انساني، از قبيل غيرت ، حيا، وشرف، ووقار باز ماند وظلم بزرگتر اينكه خود را از همه بهتر بداند.

براي يك مسلمان عار است از غرب تقليد كند درحالي كه خود بهترين تمدن وقانون را داشته  باشد ، لباسي را بپوشد كه غربي ها مي پوشند ، دنباله روي مد وروش بيگانگان باشد در حالي كه پدر وبرادرش در گوشه مسجد روزانه صد ركعت نفل مي خوانند.

خــلق را تقليد شان برباد داد

اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد

اقبال لاهوري»

راستي از شما مي پرسم كه كدام قانون اسلام عقب مانده واز رده خارج شده است؟ به گونه اي كه عمل به آن مايه سر افكندگي شود؟ كدام قانون اسلام مطابق با عقل سليم بشري نيست؟ راستي آيا دين اسلام اين قدر ضعيف است كه مامدل لباس ومو حتي نوع راه رفتن وسخن گفتن را از غرب تقليد كنيم؟

تاكــي زخم هوس شوي رنگارنگ

روزت شب اسلام وشبت شهر فرنگ

زين مجــلس ترديد به جايي نرسي

يا رومي روم بـــاش يا زنگي زنگ

اگر واقعا درشك وترديد هستيد ، آمار جنايت  كشورهاي اروپايي وغربي را با كشورهاي اسلامي مقايسه كنيد. نمي خواهم آمار بدهم چون اگر آمار فساد وقتل وتجاوز به ناموس ، را در كشورهاي باصطلاح متمدن را بشاريم بايد صدها صفحه وكاغذ را سياه كرد.

فقط به اين چند مورد اكتفا مي كنم 70./. زوجين در ايتاليا به همسران خود خيانت مي كنند.

سالانه 70 ./. كارمندان شركتهاي مختلف به كارمندان زن آزارهاي جسماني وارد مي كنند.

هر سال در آمريكا 10 تا 30  جنايت وقتل نسبت به سال گذشته افزايش مي يابد.

خواهرم ! اينها از بركت تمدن وتكنولوژي است ، اين آن تمدني بود كه از آن دفاع مي كني ، كسي كه پايبند دين باشد مرتجع است وكسي كه بي بند وبار باشد متمدن.

كدام يك از شما دوست دارد در سايه چنين تمدن وقانوني زندگي كند؟

تا آنجا پيش رفتند وانسانيت را به سخره گرفتند كه ازدواج همجنس گرايان را رسما در مجالس خود قانوني كردند وبر آن نام تمدن نهادند واي بر پيروان اين تمدن.

خواهرم ! زيبايي نعمت خدا دادي است بايد اين نعمت خدا را شكر گفت وزيبا رويان هميشه در بوته آزمايش الهي هستند ، آيا داستان يوسف «ع» را مي داني كه چگونه مورد آزمايش قرار مي گيرد اما با تقواي الهي وترس از عذاب عقبي بر وسوسه غالب مي شود؟ ونتيجه پاكدامني همان شد كه خداوند او را بر زمين سلطان وهمگان را دست بوس او قرار داد.

آري! زيبايي ملاك سعادت انسان نمي باشد چه بسا زناني كه فريب چهره هاي زيبا را خوردند وبعدها متوجه شدند كه زندگي شان را به جهنمي تبديل كرده اند وعاقبتشان به سياه روزي وسر افكندگي انجاميده است.

پيامبر «ص» از زناني كه زيبا رو وخوش چهره اند اما ديانت ندارند بعنوان سبزه اي كه در زباله وپستي روئيده ياد كرده است.

زيبائي تكمله اش حجاب است زناني كه خود را رنگ وروغن مي كنند وبه معرض نمايش بيگانگان مي گذارند نه اينكه محبوب نمي شوند بلكه از چشم هم مي افتند .

آن زني كه در خانه نشسته وآن زني كه خود را آرايش كرده ودر بازارها خود را ظاهر مي كند ، به مراتب با هم فرق دارند.

هشدار!

 (( رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة )) يعني بسا انسانها در دنيا پوشيده اند ولي در آخرت لخت اند.

در تفسير اين حديث علما مي گويند: 1 ـ مراد ظاهر حديث است كه انسان در دنيا لباسهاي گوناگون داشته است ولي در آخرت حتي لباسي براي پوشش خود ندارد.

2 ـ در دنيا خداوند نعمت هاي گوناگون به او عطا كرده است اما در آخرت بدون زاد وتوشه به ميدان حشر حاضر شده است.

3 ـ زناني در دنيا لباس نازك پوشيده وبه وقت حشر توبيخ خواهند شد.

بهترين لباس براي زن ومرد لباس تقوا است.

بخش اول ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *