مقالات

درسي از عاشوراي حسيني:ـ

Views: 95

درسي از عاشوراي حسيني:ـ

«قا النبي « ص» حسين مني وانا من حسين احب الله من احب حسينا » رواه الترمذي»

واقعه ی كربلا وحادثه ی خونين عاشورا زبانزد خاص وعام وشهره ی آفاق است در اين روز كه از ايام اندوه بار در تاريخ امت مسلمه است وقلب هر مؤمن وحتي هر انسان با وجدان از نحوه ی شهادت مظلومانه ی قائد كربلا ويارانش بدون چون وچرا بدرد مي آيد، فاجعه ی سخت ودشواري كه نور چشم رسول الله «ص» وسردار جوانان بهشت وپاره ی از پاره ی تن پيامبر « ص» فرزند عزيز اسدالله الغالب وجگر گوشه ی فاطمه زهرا دختر رسول الله « ص» در بدترين شرايط ودر سخترين حالت به دست دشمن نابكار به فجيع ترين وجه با لبان تشنه در حضور خانوداه اش به شهادت مي رسد وسر مباركش از تن جدا گرديده ونزد دشمن فرستاده ميشود ودشمن بي حيا با كمال سنگدلي بر سر وروي اين گل باغ محمدي مي كوبد . در اين ماتم عده ی اشك مي ريزند وعده ی مي نويسند وعده ی مي خوانند از شهامت امام حسين « رض» از جرأت او ، ازايثار وخود گذري او ، از همت والا وبلندش واز مظلوميت وشهادتش مي گويند وده ها مورد ديگر ، اما قيام كربلا براي چه بود؟ چرا قيام صورت گرفت وچرا چنین قيامي درين مقطعي با چنين خصوصياتي ؟ اين قيام به ما چه فهماند وچه درسي به نسل هاي بعد از خود مي دهد ؟ بلي كربلا مدرسه ودانشگاه بود ، امام حسين « رض» ويارانش معلمين ومربيان آن معلم كه به حق لياقت اين استادي را داشت زيرا نوادة پيامبر بود وصحابة آن از آل پيامبر بودند زيرا رسول الله «ص» مي فرمايند : اصحاب من مانند ستاره گانند اقتدا وپيروي آنان سبب هدايت است . وهمچنان رسول معظم اسلام « ص» در مورد امام حسين مي فرمايند : حسين از من است ومن از حسين . يعني ميان من وحسين در صحبت واحترام فرق نگذاريد ودر جاي ديگر چنين ارشاد مي فرمايند : من بعد از خود ميان شما دو چيز گذاشتم يكي كتاب خدا دوم عترت وخاندانم را تا زماني كه شما به اين دو چيز توسل جوئيد گمراه نمي شويد .

وخداوند متعال مي فرمايد :« انما يريدالله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطركم تطهيرا » يعني خدا خواسته كه پلیدي « گناه» را از شما اهل بيت دور بگرداند وشما را پاكيزه نگهدارد . از آيه مباركه واحاديث فوق در مي يابيم كه پيروي امام حسين « رض» سبب هدايت ونجات است وعمل امام حسين عين وظيفه وصواب است واطاعت از وي عامل خوشنودي خدا وحضرت رسول الله « ص» وحضرت علي وفاطمه وهمه اصحاب« رضي الله عنهم»  است لذا بايد اطاعت كرد وخوشا به حال آناني كه به جان ودل اطاعت كردند ومي كنند . امام حسين « رض» معلم دانشگاه كربلا به ما چه مي آموزد ؟ و مي گويد : « هيهات من الذلة» رفتن زير بار ذلت « دشمن» از ما بعيد است . وبا شمشير نشان مي دهد كه حاضريم در همه حال اگر چه دشمن زياد وعده ما اندك است با او مبارزه كنيم . وبا ريختاندن خونش مي فهماند كه در راه خدا وآزادگي بايد خون داد وآبياري درست درخت اسلام وآزادگي به خون ضرورت دارد كه بايد در راه خدا ونجات دينش از انحراف وبيداري امت مسلمه ريختانده شود ، حتي خون نواده پيامبر وسلاله علي وجگر گوشه فاطمه وامام مسلمانان. امام حسين به زبان حال وقال وبادل وجان مي گويد ومي رساند كه در برابر ظلم وستم نبايد تسليم شد . سكوت نبايد كرد وترس وهراس از كميت وعده دشمن نبايد داشت ، چنانچه خداوند متعال مي فرمايد : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » خيلي از گروه هاي اندكي با خدا هستند كه بر گروه هاي بزرگي كه با خدا نيستند پيروز مي شوند به اجازه خدا .

امام حسين مي فرمايد : دفاع از دين وآزادي وآزادگي وظيفه است اگر پيامبر « ص» طول عمر نبوتشان را در مقابل منكرين ومشركين ومنافقبن جهاد ومبارزه كردند من وظيفه ام را در مقابل منحرفين وكج روان اسلام انجام مي دهم ، زيرا يزيد ويزيديان منكر خدا ورسول نبودند بلكه با عمل وكردار وطرز رفتار خويش چهره دين را مسخ وروح را از كالبد دين مي كشيدند واسلام را همانگونه كه دشمن دين مي خواست ارايه مي كردند . اگر قيام امام حسين « رض» نميبود شايد در طول تاريخ امت مسلمه اين راه باز نمي شد كه در برابر حاكمان ظالم ومنحرف بايستند وقيام نمايند واز انحراف وكج روي وانحطاط وپستي وبد نام كردن دين واسلام جلو گيري نمايند. واگر قيام امام حسين « رض» نمي بود شايد خيلي ها زندگي در سايه دشمن وپذيرفتن ذلت وخواري را بخاطر مصالح پست مادي توجيه وتأويل مي نمودند . اگر قيام امام حسين « رض» نمي بود شايد خيلي ها مي گفتند كه چنين قيام هاي تهلكه است مشت ودرفش با هم چه تناسب دارد مي گفتند تقدير بر ما چنين بوده وبايد تسليم شد ويا دين از خود صاحب دارد ويا امثالهم . واگر قيام امام حسين « رض» نمي بود خيلي از حركتهاي جهادي ومبارزاتي در طول تاريخ بنام قدرت طلبي بغاوت ورسيدن به مقام ومنصب تلقي مي گرديد، وبالآ خره اگرقيام امام حسين « رض» نمي بود حكومت هاي مدل يزيدي به نحوي از اينها توجيه پذير مي گرديد . لذا تجليل واقعي از مقام امام حسين اين است كه در برابر ظلم بايد تسليم نشد واز كميت وتجهيزات دشمن نهراسيد ذلت وخواري را نپزيرفت ومرگ سرخ و با عزت را به زندگي مرفه وبا ذلت ترجيح داد وخوشنودي خدا ، پيامبر ، علي ، وفاطمه ، امام حسين ، وساير بندگان خدا را بر خوشنودي نفس وشياطين انسي وجني شوم آن ترجيح داد ، وسر افرازي حيات ابدي واخروي را بر قدرت ومقام ورفاه نا چيز وزود گذر دنيوي بر تر دانست وعذاب وجدان ومحكوميت انسانها وتاريخ را از خود دور داشت . بالآ خره در مقابل زر دشمن نبايد به وسوسه افتاد ودر برابر زور دشمن نبايست ترسيد واز تزوير دشمن بر حذر بايد بود ودر نتيجه پاسدار دين انسانيت آزادگي بايد شد . اين است خلاصه پيام حسين واين است فشرده قيام امام حسين واين است عصاره مرام امام حسين ، بكوش تا در قيام وپيام وكرامت حسيني باشي كه مظلوميت امام حسين « رض» شرف است وعزت وحاكميت وتسلط يزيد ننگ است وذلت ، امام حسين ومكتبش زنده است يزيد واهدافش مرده چنانچه سعدي شيرازي مي فرمايد : سعديا مرد نيكو نام نميرد هرگز  ـ  مرده آنست كه نامش به نيكوي نبرند » امام حسين « رض» مي فرمايد : « ان الحياة عقيدة وجهاد يعني زندگي پندار ومبارزه است. ملت سلحشور ما همچنانكه در سالگرد شهادت امام حسين « رض» اشك مي ريزند وبا ختم قرآن وبخاري سخراني ها ، اشعار وتقديم صدقات به فقرا ودلجويي از يتيمان وبازماندگان شهداء مقامش را ارج مي نهند . ثابت كردند كه در طول تاريخ همچو امام حسين وجد بزرگوارش تسليم زر وزور وتزوير نشده ونخواهند شد كه مقاومت وجهاد شان در مقابل تهاجم چنگيز، استيلاي انگليس ولشكر كشي روس ونوكران آنها مثل امريكا وغيره شاهد بزرگ اين مدعا است ودر آينده نيز چنين خواهد بود انشاء الله العزيز» نحن الذي بايعوا محمدا    علي الجهاد ما بقينا ابدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *