مقالات

ويژه گي هاي حسنين « رض»:ـ  

Views: 133

ويژه گي هاي حسنين « رض»:ـ

حسنين « رض» از ديد گاه جد بزرگوارشان سيد الانبياء«ص» 

فضائل ومناقب حسنين «رض» در كتب روائي وحديثي از حجم بالائي بر خوردار است كه جمع آوري تمام آنها نياز به تأليف جداگانه اي دارد. در  اين مبحث بر آنيم تا با نقل فضائل و ويژگيهاي حسنين(رض) نمائيم كه اولاً در ميان اهل بيت، حسنين (رض) از محبوبيت خاصي نزد پيامبر اكرم (ص) برخوردار بودند، از هنگامي كه قنداقه آن دو را در دامن پيامبر(ص) نهادند وآن حضرت لب برلب آنان نهاد وصورت  آنان را بوسيد، تا لحظه اي كه در بستر مرگ سينه اش  سنگيني مي نمود و اين دو نور چشمش برسينه او افتاده بودند، رفتارها وگفتارهايي از پيامبر رحمت سر زد كه همه بيانگر عشق به اين  دو فرزند است. پيامبر اكرم(ص) فرزندان  حضرت زهرا(رض) را به نام حسن وحسين كه به زبان عبري همنان فرزندان هارون(ع) شَبَّر وشُبَيراست نامگزاري نمودند چون به روايت« ابن اثير» حسن وحسين از نامهاي بهشتي  است و در جاهليت چنين اسمائي سابقه نداشته است (اسد الغابه صفحه 496 جلد 1 ) 

وپس از تولد هر كدام در گوش آنان  اذان واقامه گفتند  و به نيابت  از حسنين(رض) براي هر كدام گوسفندي عقيقه  كردند و دستور دادند  موي سرآنها را بتراشند و هموزن موي آنها نقره تهيه كرده و به فقرا بدهند. آنحضرت پيوسته مراقب شان بودند  تا آنجا كه براي حفظ آندو با اين كلمات تعويذ خواندند:« اعيذ كما بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامه، ومن كل عين لامة.« كنز العمال صفحه 261 جلد 2 » يعني شما را از آسيب شيطان آزار دهنده وهر چشم شومي، بوسيله كلمات تام الهي در پناه خدا قرار مي دهم.

رسول اكرم(ص) زبان مباركش را براي رفع تشنگي در دهان حسنين(رض) نهادند و در هنگام نماز، سجده را به خاطر شان طولاني مي كردند تا به آرامي ازپشت مباركش فرود آيند وپس از اتمام نماز آن دو را دردامنش  مي نهادند و مي گفتند: اينان دو دسته گل و دو ريحانه ی خوشبوي دنياي من اند، و در پاسخ سؤال كننده اي كه آيا آن دو را دوست داريد؟ گفتند : چگونه حسن وحسين را دوست نداشته باشم؟ حال آنكه آنان، دو ريحانه ی دنياي من اند. آنحضرت(ص) آندو را بر شانه مي گذاشت و از آن دو به عنوان بهترين سواران ياد مي كرد وعشق و محبت به آنان را به امت اسلامي توصيه و سفارش نمودند  و آن دو را سرور وآقاي جوانان بهشتي خواندند.

رسول معظم اسلام « ص» نوادهاي نا زنين خود را خيلي دوست داشتند ودر حق شان محبتها ونوازشهاي  را ملحوظ داشتند وبعضي وقت آندو را بوسه مي زدند وبغل مي كردند وهمچنين فرمودند : كسي كه اين دو را دوست داشته باشد مرا دوست دارد وكسي كه اين دو را دوست نداشته باشد مرا دوست ندارد.

چنانچه امام احمد ازحضرت ابوهريره « رض» روايت نموده كه حضرت ابو هريره گفت : رسول الله « ص» در نزد ما آمدند كه حسن وحسين « رض» همراهشان بودند ، يكي از آن ها بر يك شانه ی شان وديگري بر شانه ديگر شان قرار داشتند گاهي اين را مي بوسيدند وگاهي آن را تا اينكه نزد ما رسيدند ، مردي گفت : اي پيامبر خدا تو اين دو را دوست مي داري ؟ آنحضرت «ص» فرمودند :كسي كه اين دو را دوست داشته باشد مرا دوست داشته است وكسي كه اين دو را بد بيند مرا بد ديده است .« هيثمي صفحه 179 جلد 9 مي گويد اين را احمد روايت نموده ورجال وي ثقه اند»

 ابو يعلي از عبدالله بن مسعود «رض» روايت نموده است كه گفت : رسول خدا«ص» نماز مي خواندند وقتي كه به سجده مي رفتند حسن وحسين « رض» بر پشت پيامبر « ص»  بالا مي شدند وهنگامي كه نماز را تمام مي نمودند آن ها را بر زانوي خود گذاشته مي فرمودند: كسي كه مرا دوست دارد بايد اين دو را دوست داشته باشد .

هيثمي صفحه 179 جلد 9 مي گويد : اين را ابويعلي وبزار روايت نموده اند وبزار گفته است : وقتي كه نماز را تمام مي نمودند آن ها را در آغوش خود مي گرفتند وطبراني اين را روايت نموده ورجال آن ثقه اند .

 طبراني از سائب بن يزيد « رض» روايت نموده كه پيامبر « ص» حسن « رض» را بوسيدند  واقرع بن حابس « رض» به پيامبر «ص» گفت : براي من ده پسر به دنيا آمده است ولي يكي از آن ها را هم نبوسيدم پيامبر « ص» فرمودند: كسي كه بر مردم رحم نمي كند خداوند متعال بر وي رحم نمي نمايد . هيثمي صفحه 177 جلد8  مي گويد : رجال وي ثقه اند وبخاري صفحه 887 جلد 1 اين را از ابوهريره « رض» به مانند آن روايت نموده است .

 از حضرت بريده « رض» روايت است كه روزي رسول الله « ص» بر منبر خطبه مي خواندند مشغول وعظ وسخنراني بودند ناگهان نگاهشان به حسنين « رض» افتاد كه به مسجد مي آمدند ودر حاليكه مي دويدند به زمين افتادند رسول الله « ص» از منبر پائين آمدند وبه سمت آن دو رفتند وآن دو را در آغوش گرفتند ودوباره به منبر رفتند ويكي را بر روي زانوي راست وديگري را بر پاي چپ خويش نشاندند وفرمودند : خداوند راست گفته است آنجا كه مي فرمايد « انما اموالكم واو لادكم فتنة » يعني همانا اموال وفرزندان شما اسباب فتنه وامتحان شما هستند . اين دو كودك خردسال را ديدم كه در حال آمدن با پيچ خوردن پيراهن به پايشان زمين خوردند نتوانستم آرام بگيرم لذا سخنم را قطع كردم وبه سراغ آنان رفتم واز زمين بلند شان كردم . ترمذي كتاب المناقب ومشكات كتاب المناقب وغيره »

طبراني از جابر بن عبدالله «رض» روايت نموده كه گفت : با رسو خدا «ص» بوديم وبه طعامي دعوت شديم ناگهان متوجه شديم كه حسين « رض» در راه با اطفال بازي مي كند آن گاه رسول الله « ص» به شتاب پيش روي قوم رفتند ودست خود را باز نمودند ، وحسين اينجا وآنجا فرار مي نمود ورسول خدا « ص» به وي تبسم مي نمودند تا اينكه گرفتند ويك دست خود را در شانه ی وي گذاشتند وديگري را در ميان سروگوش هايش بعدا وي را در آغوش كشيدند وبوسيدند وسپس فرمودند : حسين از من است ومن از او خداوند كسي را كه وي را دوست مي دارد دوست بدارد حسن وحسين دو نواده از نوداه ها اند .كنزالعمال صفحه 107 جلد 7 »

ابو ايوب انصاري « رض» مي گويد : حسن وحسين بر سينه رسول الله« ص» بازي مي كردند ، گفتم يا رسول الله «ص» اينها را دوست داري ؟ فرمودند : چرا دوست نداشته باشم اينها دو ريحانه من موجب راحت وشادماني از دنيا هستند. طبراني در معجم » بزار از عبدالله بن مسعود « رض» روايت نموده كه رسول الله «ص» براي حسن وحسين « رض» فرمودند : « اللهم اني احبهما فاحبهما ، ومن احبهما فقد احبني » يعني بار خدايا من اين دو را دوست مي دارم پس توهم دوست شان بدار وكسي ايشان را دوست بدارد به درستي كه مرا دوست مي دارد .

از حضرت انس « رض» روايت است كه گفت : از رسول الله « ص» سوال كردند كه كدام يكي از اهل بيت شما محبوتر ست نزد شما رسول الله «ص» فرمودند : حسن وحسين نزد من محبوب ترست وبراي حضرت فاطمه « رض» مي فرمودند : بخوان وبطلب نزد من هر دو پسر مرا پس مي بو ئيدند آنحضرت «ص» حسن وحسين را وگرد مي آوردند بسوي خود ومي چسپاندند بخود . رواه الترمذي مشكات»

از حضرت اسامه بن زيد « رض» روايت است كه گفت : آمدم نزد آنحضرت «ص» شبي از جهت حاجتي كه داشتم پس بيرون آمد آنحضرت « ص» درحالي كه گرفته دارند چيزي را كه نمي دانم آن چه چيز است، وقتي كه از حاجت خود فارغ شدم گفتم اي رسول خدا چيست اين ها كه شما گرفته داريد آنها را پس باز كردند آن  را ناگاه حسن وحسين بر هر دو ران آنحضرت « ص» اند هر دو پسر را گرفته دارند وبر آنها پيچيده اند چنانكه متاعي نفيس گرفته مي شود كه نيفتد ، پس آنحضرت «ص» فرمودند : اين دو پسران من اند وپسران دختر من اند خداوندا بدرستي من دوست ميدارم اين دو را پس دوست دار تواين هر دو را ودوست دار كسي را كه دوست دارد اين هر دو را » رواه الترمذي مشكات »    

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *