مقالات

برکات وثمرات زهد:ـ

Views: 364

برکات وثمرات زهد:ـ

زهد در لغت بی رغبت بودن نسبت به چیزی را می گویند ودر اصطلاح خاص شریعت ، ترک لذتها واشیای مرغوب وناز ونعمتها به منظور استفاده از آنها در آخرت می باشد . سیدالطائفه حضرت جنید بغدادی (رح) می گویند: زهد یعنی خورد وکم شمردن دنیا ومحو آثار آن از قلب. ابراهیم بن ادهم (رح) می گویند: زهد فارغ بودن قلب از دنیاست پیامبر اکرم (ص) بطور عملی ودر ضمن فرمایشات خود امت را به سوی زهد اکیدا ترغیب وتشویق نموده وبرکات وثمرات دنیوی واخروی بسیاری برای آن بیان فرموده اند.

چنانچه در حدیثی که امام احمد در کتاب خود آورده اند چنین آمده است :  هنگامی که رسول خدا (ص) حضرت معاذ (رض) را به سوی یمن فرستادند بطور نصیحت به او فرمودند: ای معاذ ! از راحت طلبی وخوشگذرانی دوری کن بندگان خاص الله راحت طلب وخوشگذران نیستند.

از حضرت سهل بن سعد (رض) روایت است که شخصی نزد رسول خدا (ص) آمد وگفت ای رسول خدا ! مرا عملی راهنمایی کنید که چون آن را انجام دهم ، هم خدا وهم مردم مرا دوست بدارند. رسول خدا (ص) فرمودند: ( ازهد فی الدنیا یحبک الله وازهد فی ما عندالناس یحبک الناس) از دنیا روی بگردان وبه آن بی اعتنا باش ، آنگاه خداوند متعال تو را دوست خواهد داشت واز مال ومقامی که نزد مردم است ، اعراض کن واز آنها اظهار بی نیازی کن آنگاه مردم تو را دوست خواهند داشت.( رواه الترمذی وابن ماجه)

وهمچنین در حدیثی رسول خدا (ص) فرمودند: وقتی که خدا بخواهد در باره ای بنده اش نیکی کند ، او را بدوری از دنیا ورغبت در آخرت وادار می سازد واز عیبهایی که در او هست آگاهش می کند. (اربعین امام محمد غزالی (رح)

حقیقت این است که محبت دنیا ، آدمی را وادار به کارهای می کند که شایستگی محبت خدا را از دست می دهد لذا برای حصول محبت الهی تنها راه این است که علاقه ومحبت دنیا در دل باقی نباشد. هنگامی که عشق وعلاقه دنیا از قلب خارج گردد ، قلب آدمی برای محبت با الله فارغ وخالی می گردد آنگاه اطاعت وفرمانبرداری بنده به قدری خالص وبرای خدا خواهد بود که در نهایت مورد محبت ولطف پروردگار قرار خواهد گرفت .

وهمچنین وقتی نسبت به شخصی مردم چنین معتقد باشند که وی خواهان چیزی از ما نیست نه خواهان مال است ونه هم منصب ومقام آنگاه محبت مردم با وی محبت فطری وطبیعی خواهد بود. یعنی علاقه ومحبت او در سرشت مردم وطبیعت آنها جای می گیرد.

همنشینی با زاهدان :ـ

از حضرت ابوهریره وابوخلاد (رض) روایت است که رسول خدا (ص) فرمودند: هنگامی که بنده ای را چنان مشاهده کردید که نسبت به دنیا بی رغبت وبی توجه است وسخن کم می گوید ( یعنی از سخنان لغو وبیهوده زبان خود را محفوظ می دارد) وخداوند این نعمت را به وی عطا می کند با او همنشینی وهم صحبت باشید زیرا هر بنده ای که چنین حالی داشته باشد از سوی خداوند متعال در قلب او حکمت ودانش القا می شود. ( بیهقی  شعب الایمان)

منظور از القای حکمت ودانش این است که حقایق را بطور صحیح درک می کند واز زبان او سخنهای بیرون می آید که نافع ومفید باشند وبه این خاطر همنشینی با او اثری همچون کیمیا دارد.

چنانچه در حدیثی از حضرت ابوذر غفاری (رض) روایت است که رسول خدا (ص) فرمودند: هر بنده ای که زهد اختیار کند ، خداوند حتما در قلب او حکمت قرار می دهد وحکمت را در قلبش می رویاند وبر زبانش حکمت را جاری می کند وعیوب ونواقص دنیا ودرمان آن را با چشم بصیرتش به او نشان می دهد واو را بطور سالم از دنیا خارج کرده به بهشت می رساند.( بیهقی شعب الایمان )

از الله متعال می خواهیم که ما را بی رغبت از دنیا بگرداند وبخود نزدیک کند وهمنشینی با زاهدان را نصیب فرماید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *