مقالات

احاديثي چند در فضايل سيد ولد آدم «ص»

Views: 125

احاديثي چند در فضايل سيد ولد آدم «ص»

نحمده ونصلی علی رسو له الکریم اما بعد:

(عن ابي هريرة «رض» قال قال رسول الله «ص» بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتي كنت من القرن الذي كنت منه) «رواه البخاري مشكوة صفحه 511 جلد 2»

ترجمه:  از حضرت ابوهريره «رض» روايت است كه رسول الله «ص» فرمودند: من از بهترين طبقات فرزندان آدم قرني بعد از قرني فرستاده شده ام تا آنكه درين قرن فرستاده شدم كه هستم .

(عن ابي هريرة قال قال رسول الله «ص» انا سيد ولد آدم يوم القيمة واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع ) « رواه مسلم مشكوة صفحه 511 جلد 2»

ترجمه: از حضرت ابوهريره «رض» روايت است كه رسول الله «ص» فرمودند: من بهتر ومهتر وبزرگتر فرزندان آدمم « در جميع صفات كمال» روز قيامت « مقيد بروز قيامت باعتبار ظهور آثار سيادت وكرامت است دران روز، چرا كه دران روز ظاهر گردد كه روز روز اوست وهيچكس از وي بحضرت رب العزت قريب تر ونزديكتر وبزرگتر نيست.

واول كسي ام كه از قبر بر انگيخته ميشوم، «كنايت است از آنكه وي «ص» اول كسي اند كه بر انگيخته ميشوند از قبر»  ومن نخستين شفاعت كننده ام، و اول كسي ام كه قبول كرده مي شود شفاعت وي «چون آنحضرت «ص» اول شفاعت كننده است وشفاعت وي البته مقبول ست لازم آيد كه اول كسي كه قبول كرده شود شفاعت وي ايشان هستند.

 واز اينجا افضليت بر ملائكه نيز لازم آيد بر مذهب اهل حق در مواهب لدنيه از حديث سلمان ابن عساكرآورده كه سلمان گفت: كه فرود آمد جبرئيل بر پيغمبر «ص» وگفت بدرستي وراستي پروردگار تو مي گويد نيافريدم هيچ آفريده را بزرگتر بر من از تو ودنيا واهل دنيا را براي آن پيدا كردم تا بشناسانم ايشان را بزرگي  ومرتبت ترا كه نزد من است واگر نمي بودي تو پيدا نميكردم دنيا را پس ثابت شد كه آنحضرت افضل خلائق است.  « اشعة اللمعات صفحه 491 جلد4»

 ( عن انس قال قال رسول الله «ص» انا اكثر الانبياء تبعا يوم القيمة وان اول من يقرع باب الجنة ) «رواه مسلم مشكوه همان»

ترجمه:  از حضرت انس ابن مالك «رض» روايت است كه رسول خدا «ص» فرمودند: من بيشترين پيغمبرانم از روي تابعان در روز قيامت، و اول كسي ام كه ميكوبد در بهشت را ومي در آيد ومي در آرد در بهشت.

 ( عن ابوهريرة «رض» قال قال رسول الله «ص» اتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح فيقول الخازن من انت فاقول محمد فيقول بك امرت ان لا افتح لاحد قبلك) « رواه مسلم مشكوة صفحه 511 جلد2»

ترجمه: از حضرت ابوهريره «رض» روايت است كه رسول خدا «ص» فرمودند: من در روز قيامت به دروازه اي بهشت مي آيم ومي خواهم دروازه برايم باز كرده شود خازن بهشت ميگويد: تو كيستي؟ مي گويم من محمدم، خازن ميگويد: بجهت تو امر كرده شده ام كه قبل از تو به هيچ كسي در بهشت را باز نكنم .

 عن ابي هريرة قال قال رسول الله «ص» مثلي ومثل الانبياء كمثل قصر احسن بنيانه ترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه الا موضع تلك اللبنة فكنت انا سددت موضع اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل وفي رواية فانا اللبنة وانا خاتم النبيين { «رواه بخاري ومسلم »

ترجمه: از حضرت ابوهريره «رض» روايت است كه رسول الله«ص» فرمودند: مثال من وانبياي سابق همچو قصر يا عمارتي است كه به صورت نيكو به سر رسيده وتمام شده باشد وجاي يك خشت در آن عمارت خالي مانده باشد وبينندگان گرداگرد او بگردند واز خوبي بناي آن عمارت وباقي ماندن جاي يك خشت آن ، در شگفت وتعجب افتند ، پس من پر كننده اي جاي آن خشت بوده وبر من بناي آن عمارت به تمام رسيده وسلسله اي پيامبران ختم گرديد ، ودر روايتي آمده است كه پس منم مثال آن خشت ومن ختم كننده اي پيامبرانم وختم شدند به من پيغمبران.  

 ( عن جابر قال قال رسول الله «ص» اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي نصرت بالرعب مسيرة  شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلوة  فليصل واحلت لي المغانم ولم يحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الي قومه خاصة وبعثت الي الناس عامة) «رواه البخاري ومسلم  مشكوة صفحه 512 جلد 2»

ترجمه:  از حضرت جابر «رض» روايت است كه رسول الله «ص» فرمودند: پنج چيز بمن داده شده است كه قبل از من به هيچ كس  داده نشده است : 1ـ از دوري مسافت يكماهه به ترس و رعب انداختن در دل دشمنان  فتح ونصرت داده شده ام. 2ـ تمام روي زمين برايم سجده گاه وپاك كننده گردانيده شده است ، پس هر يك از امتم كه بر وي وقت نماز در رسد « هر جا كه باشد » نمازش را بگذارد. 3ـ وبراي من غنيمت حلال گردانيده شده است در حاليكه قبل از من به هيچ كس حلال گردانيده نشده است.

4 ـ ومرتبه اي شفاعت بمن داده شده است. 5 ـ وقبل از من پيامبران خاص به قوم خود مبعوث ميگرديدند ومن به تمامي مردم بر انگيخته شده ام.

 حضرت عبدالله بن عباس «رض» مي فرمايد: مردمي از اصحاب رسول الله «ص» نشسته بودند ورسول خدا از خانه بر آمدند تا آنكه به ايشان نزديك شد ، شنيدند كه ايشان مذاكره ميكنند، بعضي از آنها گفتند: همانا كه خداوند ابراهيم را بدوستي گرفته است ديگري گفت كه خداوند تعالي با حضرت موسي «ع» سخن زد ، ديگري گفت : حضرت عيسي «ع» كلمه وروح خداوند است ، ديگري گفت: كه خداوند تعالي حضرت آدم «ع» را بر گزيد ، « اصحاب اين انبياء را ذكر مي كردند وستايش مي كردند» درين اثنا برايشان آنحضرت بر آمده وفرمودند: بدرستيكه سخن وشگفت شما را شنيدم بر اين كه ابراهيم خليل خداوند است واو همينطور است، اينكه حضرت موسي همراز وهم سخن خداوند است واين حقيقت است ، وحضرت عيسي روح وكلمه اي خداوند است واو در حقيقت همينطور است، وحضرت آدم بر گزيده اي خداوند است واو همينطور است ، آگاه باشيد كه من حبيب « دوست داشته » خداوند ام واين را از روي تفاخر ومباهات نميگويم ، ومن در روز قيامت بر دارنده اي لواي حمد مي باشم كه تحت آن حضرت آدم وانبياي ديگر پناه ميگيرند وبر اين نيز فخر ومباهات نمي كنم ، ومن در روز قيامت نخستين شفاعت كننده ونخستين مقبول شفاعتم وبر اين فخر نمي كنم ، ومن نخستين كسي ام كه حلقه هاي در بهشت را مي جنبانم وخداوند تعالي برايم در بهشت را مي كشايد ومرا داخل بهشت ميكند وبا من فقيران وناداران مسلمانان مي باشند وبر اين فخر نمي كنم ومن بزرگترين وگرامي ترين پشينان وپسينان مي باشم وبر آن فخر نيست. « رواه الترمذي والدارمي مشكوة كتاب الفضائل والشمائل»

 از حضرت انس «رض» روايت است كه گفت: رسول الله «ص» فرمودند: هنگام بر انگيخته شدن از قبور من نخستين مردمانم، ومن قائد ايشانم هنگاميكه بدرگاه پروردگار بيايند، ومن خطيب وخطبه خواننده ايشانم وقتيكه خاموش شوند « از اعتذار» وتكلم كننده ام به شفاعت نزد پروردگار « وقتيكه  سكوت كنند وتكلم نتوانند كرد انبياي كبار» و از من طلب كرده ميشود شفاعت بسوي خدا وطلب مي كنم از خدا كه شفاعت كنم مردم را وقتيكه حبس كرده شوند وايستاده شوند مردم در موقف ، ومن بشارت دهنده ام مردم را به شفاعت ورحمت « وقتيكه نوميد شوند واز انبيا شفاعت طلبند وايشان اقدام برآن نتوانند وعذر بياورند چنانكه در حديث شفاعت آمده است» بزرگي دادن وكليدهاي بهشت وابواب رحمت در آن روز بدست من است، ولواي حمد دران روز بدست من ست ، ومن نزد پروردگار گرامي ترين فرزندان آدم هستم، خصوصا در آن روز هزار خدمتگار گرد من مي گردند وخدمت من ميكنند گويا كه آن خادمها تخم «بيضه» هاي پوشيده يا مرواريد هاي پراگنده كرده شده اند. « رواه الترمذي والدارمي قال الترمذي هذا حديث غريب»

 ( عن ابي هريرة قال قالوا يا رسول الله متي وجبت لك النبوة قال وآدم بين الروح والجسد ) « رواه الترمذي»

ترجمه: از حضرت ابوهريره «رض» روايت است كه گفت: صحابه «رض» از آنحضرت «ص» سوال كردند كي ثابت شد براي تو  نبوت و در كدام وقت بران نامزد گشتي؟ رسول خدا «ص» فرمودند: ثابت شد مرا نبوت وحال آنكه آدم ميان روح وجسد بود « يعني خلقت آدم تمام نشده بود وروح او بجسد متعلق نشده بود كنايت از سبق وتقدم است.

 (( عن ابي بن كعب عن النبي «ص» قال : اذا كان يوم القيامة كنت امام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر )) « رواه الترمذي»  

ترجمه:  از حضرت  ابي بن كعب «رض» روايت است كه گفت: رسول الله «ص» فرمودند: من در روز قيامت امام وپيشواي همه پيغمبرانم وخطيب پيغمبران وشفاعت كننده ميان ايشان مي باشم وبر اين فخر ومباهات نمي كنم.

(( عن انس قال قال رسول الله «ص» ان اول شفيع في الجنة لم يصدق نبي  من الانبياء ما صدقت وان  من الانبياء نبيا ما صدقه من امته الا رجل واحد)) « رواه مسلم »

ترجمه: از حضرت انس «رض» روايت است كه گفت : رسول الله «ص» فرمود: من نخستين شفاعت كننده در بهشت ام ، هيچ يك از پيامبران به قدر من تصديق كرده نشده است وهمانا يكي از پيامبران كسي است كه او را جز يك مرد كسي ديگري تصديق نكرده است.

 (( عن جبير بن مطعم قال : سمعت النبي «ص» يقول : « ان لي اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحوالله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشرالناس علي قدمي وانا العاقب  . والعاقب الذي ليس بعده شئ)) « رواه البخاري ومسلم مشكوة باب اسماء النبي وصفاته»

ترجمه: حضرت جبير بن مطعم «رض» ميگويد: از رسول الله شنيدم كه ميفرمود : من نامهاي متعدد دارم يك نام من محمد ونام ديگر من احمد است ، ومن ماحي ام كه خداوند بوجود من وتوسط دعوت من كفر والحاد را محو ميكند ونام من حاشر است كه مردم در پس من حشر ميگردند ومن عاقب ام يعني كسيكه بعد از وي پيامبري نيست. ومن الله التوفیق

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *