مقالات

شخص مسلمان فرمانبرداری خداوند (ج) ورسول او(ص) را بر همه چیز مقدم میدارد:ـ

Views: 232

شخص مسلمان فرمانبرداری خداوند (ج) ورسول او(ص) را بر همه چیز مقدم میدارد:ـ

الله متعال فرموده است: ( اطیعوا الله ورسوله ان کنتم مومنین ) یعنی فرمانبرداری کنید خدا ورسول او را اگر مومن هستید.

وهمچنان الله متعال فرموده است:سخن مومنان هنگامی که به سوی الله ورسولش خوانده شوند تا میان آن ها داوری کند فقط این است که می گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم واینان همان رستگارانند.(سوره نور 51)

عطاء (رح) در مورد این قول خداوند ( اطیعوا الله واطیعوالرسول ) گفته است : فرمانبرداری خدا ورسول او پیروی کتاب وسنت است.

مورق عجلی (رح) گفته: چنگ زننده به فرمانبرداری خداوند در زمانی که مردم از اطاعت دور شوند همانند رزمنده در عقب فراریست.

یعنی مانند کسی که هجوم ویورش می برد بر دشمن در اثنائیکه مردم از آن فرار می کنند.

شخص مومن ومسلمان خوشنودی الله متعال ورسول او (ص) را بر همه چیز مقدم می دارد:

الله متعال می فرماید: خدا ورسول او سزاوار ترند به آنکه رضامند سازند ایشان را اگر مسلمان اند.(سوره توبه 62)

در حدیث شریف آمده است: کسی که راضی بسازد مردم را بر خشم الله ، واگذارد او را الله به سوی مردم وکسی که خشمگین سازد مردم را به رضای الله کفایت کند الله او را در مشقت مردم .

همچنین است شأن مسلمان مومن که خشنودی خدایتعالی ورضامندی رسول را در هر کاری که انجام می دهد ودر هر سخنی که می گوید در نظر دارد ، پس نمی گوید تا خدا بگوید یا رسول خدا بگوید وکاری نمی کند مگر اینکه خداوند ج امر کند یا امر کند رسول او پس رضایت خداوند در نزد او خواست نهایی وهدف اساسی بشمار میرود.

از اینجهت از تمام وکمال کرم وبخشش خدای پاک وپاکیزه ومتعال در بهشت این است که از بهشتیان خوشنود بوده وبر ایشان خشم نگیرد.

شخص مسلمان تنها از خداوند متعال می ترسد واز غیر او نمی هراسد:

الله متعال می فرماید: آیا می ترسید ازایشان پس خداوند سزاوار تر است به آنکه بترسید از او اگر شما مومنان هستید. پس شما مترسید از کافران وبترسید از من اگر مومن هستید.

فضیل ابن عیاض رح گفت : کسی که از خدای متعال بترسد چیزی او را ضرر نمی رساند وکسی که از غیر خدا بهراسد احدی او را نفع ندهد. (حلیة الاولیاء)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *