مقالات

من نور الحدیث النبوی (ص):ـ

Views: 307

من نور الحدیث النبوی (ص):ـ

نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد:

رسول الله (ص) فرمودند: خدای تعالی بر هر کس که پنچ چیز را عطا کند آماده ومهیا میسازد برای او پنج چیز دیگر :ـ

 1 : به هر کس که الله متعال توفیق شکر را عطا نماید آماده ومهیا می سازد برای همان شکر کننده افزونی را .

2: به هر کس که الله متعال توفیق دعا را عطا نماید آماده می کند برای او قبولیت دعا را .

 3 : به هر کس که الله متعال  آمرزش خواستن ( طلب مغفرت ) را عطا نماید آماده میکند برای او آمرزش را .

 4 : به هر کس که الله متعال  توبه را عطا نماید آماده میکند برای او قبولیت توبه را.

 5: به هر کس که الله متعال توفیق صدقه دادن را عطا نماید آماده میکند برای او قبولیت آن صدقه را.

یارب من گناه کردم توبه * خود نامه خود سیاه کردم توبه

گفتی که بتوبه معصیت می بخشم * صد بار اگر گناه کردم توبه

همچنان رسول الله )ص( فرمودند: زود است که بیاید بر امت من زمانه که دوست دارند پنج چیز را وفراموش میکنند پنج چیز را :ـ

 1 ـ دوست خواهند داشت دنیا را وفراموش خواهند کرد آخرت را .

 2 ـ دوست خواهند داشت زنده گی را وفراموش خواهند کرد مرگ را .

 3 ـ دوست خواهند داشت عمارت وبلند منزل ها را وفراموش خواهند کرد قبور را .

 4 ـ دوست خواهند داشت مال را وفراموش خواهند کرد حساب را .

 5 ـ دوست خواهند داشت خلق را وفراموش خواهند کرد خالق را .

و در روایت دیگر است که فرمودند: دوست خواهند داشت عیال را وفراموش خواهند کرد حوران را .

 ودوست خواهند داشت خود را وفراموش خواهند کرد خدای را ایشان از من بیزارند ومن از ایشان بیزارم .

خوانندگان عزیز آثار درکلام معجز آنحضرت (ص) درین زمان غفلت نسیان از دوستی بر پنج چیز وفراموشی پنج چیز مذکور بوجه کامل شامل حال مردمان گردیده وهمه آنها بوقوع انجامیده حضرت حق سبحانه تعالی عاجزان بی نوا امتان حضرت رسول (ص) را بمحض عنایت بی نهایت خود هدایت نصیب فرماید .

الهی پای در گل مانده گان را دستگیر * عذر نا هموار ما را در پذیر

از درون افتاده گان را در کشای * وز برون گم گشته گان را رهنمای

وهمچنان رسول الله (ص) فرمودند: به تحقیق که در جمع کردن مال پنج چیز است:ـ

 1ـ رنج وزحمت در جمع کردن آن .

2 ـ باز ماندن از ذکر خداوند تعالی در انتظام وسر رشته آن .

3 ـ ترسیدن از غاصب ودزد آن مال .

4 ـ  بر داشتن وقبول نمودن اسم بخیل را بر نفس خود .

5 ـ  جدائی از نیکوکاران از برای آن .

ودر صرف کردن وخرج کردن مال پنچ چیز است:

 1 ـ راحت نفس از جستجوی آن .

 2 ـ فرصت یافتن برای ذکر نمودن خدایتعالی از نگهبانی آن مال .

 3 ـ ایمن بودن است از غاصب ودزد آن مال .

 4 ـ حاصل کردن اسم کریم را برای خود .

5 ـ پیدا کردن همنشینی نیکوکاران را بسبب جدائی آن .

در حدیث دیگری رسول الله (ص) فرمودند: پوشیده سخن گفتن نگاه میدارد رازها را ، صدقه دادن نگاه میدارد مال را ، واخلاص نگاه میدارد اعمال را  ، وراستی نگاه میدارد اقوال را ، ومشورت کردن نگاه میدارد رأی ها را .

وهمچنان رسول الله (ص) فرمودند: هر کسیکه حقیر داشت پنج چیز را زیان یابد بر پنج چیز:

1 ـ هر کس حقارت کرد علماء را زیان کرد در دین .

2 ـ هر که حقارت کرد امراء را زیان کرد در دنیا .

3 ـ هر که حقارت کرد همسایه گان را زیان یافت در دوستی ومنافع آن.

 زیرا که خورسند داشتن همسایه گان سبب خوشنودی خدا ورسول است که منفعت دین ودنیاست پس البته حقارت نمودن همسایه گان سبب زیان ونقصان نمودن آن منفعت است.

4 ـ  هر که حقارت نمود رشته داران قرابت خود را زیان یافت در دوستی ومحبت اقرباء زیرا که ذوی القربی بیکدیگر حقوق بسیار است واستخفاف اقرباء ترک آن حقوق است.

5 ـ هر که حقارت نمود اهل خانه خود را زیان یافت ونقصان نمود در خوشی وخوبی زندگانی خود.

رسول خدا (ص) فرمودند: حق مسلمان بر مسلمان پنج چیز است:

1 ـ جواب سلام . 2 ـ قبول دعوت نماید.

3 ـ در تشییع جنازه شرکت نماید. 4 ـ عیادت مریض . 5 ـ پاسخ عطسه دهد وبگوید یرحمک الله چنانچه عطسه کننده بگوید الحمد لله. ( احمد ، ابن ماجه عن ابی هریره رض )

در حدیث دیگری رسول خدا (ص) فرمودند: پنج چیز نشانه ای ایمان است کسی که یکی از آنها را نداشته باشد ایمان (کامل) ندارد :

1 ـ در برابر فرمان خدای متعال تسلیم باشد. 2 ـ راضی به قضا وقدر شود.

3 ـ کارهای خود را به خدا واگذار ورجوع نماید.

4 ـ در هرکار بر خدا توکل کند .

5 ـ در برابر مصائب غیر منتظره صبر وبردبار باشد. ( رواه البزار عن ابن عمر رض)

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *