مقالات

قرآن کریم کتاب بزرگ وجاوید:ـ

Views: 388

قرآن کریم کتاب بزرگ وجاوید:ـ

الحمد لله الذی انزل علی عبده ورسوله سیدنا محمد کتابا لاریب فیه هدی للمتقین کتابا یهدی الناس الی الحضارة الکاملة والسعادة المطلقة والصلوة والسلام علی نبیه الذی بلغه الی الناس لخلاصهم ونجاتهم الابدی وعلی آله واصحابه الذین فازوا باتباعه ونشرهذا القرآن الکریم الذی یهدی للتی هی اقوم اما بعد:

وقتیکه خداوند علیم وحکیم حسب مصلحت حکیمانۀ خویش بشر را بر حاکمیت زمین بر گزید برای تأمین معیشت شایسته وسعادت دنیوی واخروی اش کتب را نازل ورسل را فرستاد تا به پیروی از ارشادات سعادتمندانۀ آنها بفلاح مادی ومعنوی نایل واز وحشت وطغیان وستم گری ودیگر رذایل نجات یابد در همه قرون ودوره های بشری این رهبری آسمانی ادامه داشته خداوند متعال در هر وقت وزمان پیغمبر وکتاب را برای هدایت وارشاد مردم براه حق فرستاده است.

 ودر هر عصر وزمان مطابق استعداد وسویه وطاقت مردم احکام را موقتا نازل فرموده تا دورۀ قبل از نزول قرآن در این دوره چون رشد عقلی بشر تکامل نموده بود به رهبری جاودانه وخالدانۀ نیاز داشت رهبری که تا ختم دوره بشریت باقی نماند وبه نسخ وتغییر نیازمند نباشد، خداوند متعال قرآن کتاب جامع وکامل خود را برای هدایت ابدی ودایمی عموم بشر فرستاد تا نیازمندی های آنرا تأمین بنماید نیازمندی های که مخصوص یکقوم ویک ملت نبوده بلکه برای همه نسل بشر در همه ادوار حیاتی آن است.

پس بدون شک این هدایتنامۀ بزرگ الهی جامع همه علوم ضروری بشریت بوده علوم الهی ، اصول عقاید دینی ، احکام وعبادات قوانین فضایل وآداب قواعد تشریع سیاسی، مدنی، اجتماعی را طوری تشریح نموده که با هر زمان وهر قوم وهر ملت موافق وسازگار است وعالم انسان باساس تمسک کامل به ارشادات آن برای همیشه در تمدن وپیشرفت مادی ومعنوی ودر سعادت دنیا وآخرت خود بقانون دیگری نیازمند نمیگردد بلکه این هدایتنامۀ بزرگ پروردگار کافی وشافی آنست. لذا قرآن خاتم کتب الهی ورسول خاتم انبیاء وشریعتش خاتم شرایع آسمانی گردید واز اینرو همه کتب سماوی وقوانین وضعی وآداب فلسفی حائز فوقیت وبر تری است باین فضیلت تنها علماء اسلامی اتفاق ندارند بلکه دانشمندان منصف شرق وغرب نیز به آن شهادت میدهند حتی سیاستمداران بزرگ که با اسلام به دشمنی بر خاسته اند هم به این حقیقت اعتراف دارند واز اینرو قرآن ناسخ کتاب های آسمانی قبلی است وناسخ هر فرقان ما قبل است تورات ، انجیل و زبور وغیره صحاحف را منسوخ ساخته است زیرا بعد از رشد عقلی بشری ونضج علمی آن تنها کتاب کامل وجاوید انسانیست همانا قرآن است وبس.

 کتابی که همه نیازمندی های فطری بشر را بطور کامل وصحیح برای همیشه تأمین وجوابگوئی میکند کتابی که انسانیت را از چنگال وحشت های حیوانی ومادی مهلک نجات داده وبار دیگر حیات تازه وروح جدید را به آن بخشیده است وازین جهت اصول وفروعش از هر گونه تعدیل وتبدیل مصئون ومحفوظ است ومقام جاودانه وشعار خاتمیت برایش مخصوص ومحصور است وکتاب های ما قبلش خطوط مقدماتی آن بشمار میرود« انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون» سورۀ حجر آیه 9» اما حسب حکمت الهی استعدادهای بشری وغرائز انسان مختلف ومتفاوت آفریده شده .

 بعضی مردم نظر به تسلط بعضی غرایز مادی وحیوانی بر عقول شان نتوانستند تاریکی مادیت را از قلب وعقل خود دور سازند بلکه عقول شان تحت تأثیر نفس اماره بالسوء وآرزوهای نا جائز حیوانی وشیطانی واقع شده واز نور بصیرت وتعقل پاک وصفا محروم گردیده اند وحق وباطل را از هم جدا نکرده اند وجاهلانه وکورکورانه مطابق اهداف نا موزون خود به اشیاء نظر کردند وهر عقیده وعملی که مطابق آرزوهای مادی شان نباشد ویا بمقام ومنزلت دنیوی آنها خطر ایجاد کند ویا آن را نظر بجهالت خود ندانند از آن انکار نموده برای ابطال واز بین بردن آن دست بهر وسیله میزنند. هم چنانکه چند روز قبل شنیدید که یک شخصی  قرآن عظیم الشأن را به آتش کشاند اما متأسفانه اینها نمی دانند که مبارزه با قرآن این نیست که قرآن را بسوزانید مبارزه این است که قرآن هزارو چهار صدو چهل و چهار سال می گذرد اعلان می کند که اگر به این کتاب شک دارید مثل یک آیه آن بیاورید وتمام دوستان خود را هم جمع کنید؟ می دانند که نمی توانند این کار را انجام دهند پس این مبارزه با قرآن نیست که آن را به آتش بزنند ومی دانند که قرآن به این کار از بین نمی رود تا قیامت می کند قرآن ندا .

لذا یکعده مردم بودند وهستند وخواهند بود که نظر بعوامل فوق از قرآن مجید انکار ورزیده آن را کلام خدا نمیدانستند بلکه کلام بشر میگفتند برای ایضاح اینکه قرآن کلام خدا است ودست بشریت به آن کلام دخالت وتصرف نکرده ونمی تواند لذا دلایل وبراهین این کتاب به تأسی از قرآن مجید تهیه وترتیب گردید تا مقام معجزه آسای قرآن از طریق حجت وبرهان بمطالعه مردم عرضه وحقیقت قدسی وپاک این کلام خالق قوی وقادر بطور تعیین وعلمی برای شان واضح وروشن تر شود وبدانند که گفتار دروغین باطل مخالفین ومعاندین قرآن به روی اهداف نادرست صورت گرفته از حق وحقیقت کاملا دور وبطلان آن ظاهر وآشکار است.

 قرآن کتابیست در مصاحف نوشته ودر سینه های حفاظ مسلمانان تا امروز محفوظ است این هدایت نامۀ الهی اخبار امم وطوائف گذشته را طوری احتواء نموده که پند دهنده ومرشد تمام نسلهای بشری است. اخبار صحیحه را مورد قبول وقصه های باطل وبی اساس را محل نکوهش وبطلان قرار داده واصول ووجوه عبرت گرفتن وپند پذیر شدن به آن اخبار وقصص بطور بسیار عالی واضح وآشکار نموده است.

 کتابی است که مسیر حضرات انبیاء را بیان وکوایفی که در بین این بزرگواران وامتهای شان صورت گرفته بطور تفصیل شرح داده است وبرائت وپاکی این حضرات را از اوصاف نا مناسب توضیح کرده است اوصافیکه از طرف معتقدین شان به ایشان نسبت شده است. کتابی است که علماء ودانشمندان ملل مختلفه را مجرم ومسئول شناخته است دانشمندانیکه عقائد وافکار عام را فاسد وتباه، احکام الهی را تغییر ومختلط وکتب آسمانی را تحریف وتبدیل نموده اند.

 کتابی است که برای مردم احکامی را تشریح نموده که خیر وصلاح دنیا وآخرت شان را در بر دارد وموافق مصالح شان است وتطبیق وحفظ آن احکام منافع سرشار وخالص را ایجاد وگسترش میدهد عدالت را پایدار ومساوات را استوار میسازد محبت وخلوصیت را بارمغان می آورد اما در صورتیکه خدای نا خواسته این احکام بزرگ تطبیق نشود ویا محفوظ نماند علاوه بر اینکه از اسلام جدا واز روح حقیقی آن بعید است ضررهای مادی ومعنوی را ایجاد مینماید وشقاوت وبد بختی های فردی واجتماعی بروز میکند واین بذات خود باعث هلاکت واستیصال جهان بشر است.

کتابی است که تمام علماء ودانشمندان منصف ودور از تعصب به برتری مقام بلاغتی وتشریعتی آن به همه شرایع وقوانین موضوعه اقرار واعتراف نموده اند کتابی است که به دنیای بشریت حکمت اندرز آداب واخلاق انسانی را طوری درس میدهد که دلهای شان خاشع وعقول شان بجستجوی راه حق سعی وتلاش میورزد وسعادت ونیک بختی خود را به پیروی آن میدانند.

 کتابی است که نزولش در عصر ارتقاء بلاغت ومسابقۀ فرهنگ وآداب صورت گرفته است ورجال علمی وبلاغتی مقام رشد وکمال نهائی خود را پیموده در فصاحت وبلاغت وخطابه سخت مسابقه داشتند وبرتری درین امور اساس مقبولیت ومحبوبیت اجتماعی بشمار میرفت ونیز تواتر ومشهور است که عرب ها بر معارضۀ پیغمبر نهایت کوشا بودند وبوسایل گوناگون برای ابطال دعوی پیغمبر وتکذیب رسالت شان متوسل میشدند وهر گونه مساعی را در این باره بخرج میدادند. حضرت پیامبر «ص» با همه این تهاجم وتشدد مخالفین وکفار آنها را خطا وبیخرد وعدم شهامت محکوم می کردند بت ها را باطل وناچیز معرفی واحکامی را تبلیغ مینمودند که معهود ومشهور آنزمان نبود واز رؤسای خود نشنیده بودند درین دعوت فقط ایشان را بمعارضه دعوت مینمود دیگر دلیل وحجت اقامه نمیکرد می فرمود: اگر شما در نزول کتاب آسمانی وقدسیت این آیات الهی شک وتردید دارید اقلا یک سورۀ کوتاهی مانند سور قرآن بیاورید اگر این کلام بشر است شما نیز بشر هستید بلکه فصیح وبلیغ ودانشمندید بطور دسته جمعی وهمکاری در این باره اقدام بنمائید. همچنان این کتاب بزرگ وجاوید خود ادعا نموده که معجزه است وانسانهای را که نسبت به الهی بودنش شک وتردید دارند دعوت به مبارزه کرده است نخست به آیه های ذیل توجه فرمائید.

« وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صدقین» سوره بقره آیه 23»

 ترجمه: اگر شما در آنچه که ما بر بندۀ خود فرود آوردیم در شک باشید پس سوره ای مانند آن بیاورید وغیر از خدا تمام همکاران تان را فرا خوانید اگر راستگو هستید.

2 : « ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صدقین» سوره یونس آیه 38»

ترجمه: آیا می گویند پیامبر آن را از خود در آورده است؟ بگو اگر شما راست می گوئید سوره ای مانند آن درست کنید بدین منظور غیر از خدا هر کس را که می توانید به کمک بطلبید.

3 : « ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریت وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صدقین * فان لم یستجیبوا لکم فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لااله الا هو فهل انتم مسلمون» سوره هود آیه 13»

یعنی آیا می گویند پیغمبر قرآن را از خود آورده است؟ اگر شما در ادعایتان صادق باشید پس ده سوره مانند آن از طرف خود درست کنید وبیاورید ودر این راستا غیر از خدا هر که را می توانید دعوت به همکاری کنید.

 اگر آنان دعوتتان را اجابت نکنند نیک بدانید که قرآن به علم الهی نازل کرده شده است واینک معبودی بر حق جز او نیست آیا سر تسلیم فرود می آورید؟

4 : « قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لایأتون بمثله ولوکان بعضهم لبعض ظهیرا» « سوره بنی اسرائیل آیه 88»

 ترجمه: بگو اگر انسان وجن جمع شوند تا چیزی مثل قرآن بیاورند هر گز نخواهند توانست گر چه دست به دست هم بدهند وهمکاری کنند.

این مردم میخواستند مجالس علمی وبلاغتی را تشکیل دهند به مشورت ها وتبادل افکار به پردازند علماء وبلغاء ونویسندگان را از گوشه وکنار گرد آورند تا حضرت پیغمبر را ملزم سازند آری مدت معارضه طولانی بود ومهلت بسیار داشتند وهر نوع سهولت وآسانی درین باره به آنها اجازه داده شده بود ودر عین حال بسیار میخواستند آنحضرت را ملامت سازند وحجت او را باطل نمایند ولی به این آرزو نائل نگردیدند وهر رنگی زدند وهر پلانی سنجیدند وهر کاری کردند ناکام شدند ونتوانستند و تا قیام قیامت هم نمی توانند به میدان معارضه قد علم کنند وکوتاه ترین سوره مثل قرآن بیاورند تا بالآخره حقانیت ومقام معجزه آسای کتاب مقدس الهی آشکار وظاهر گردید وتمام احکام دیگر را منسوخ ومحکوم گردانید ؛ البته ظهور کتاب معجزی مانند قرآن بر زبان شخصیتی امی وناخوان معجزۀ عظیم ودلیل قوی است بر عدم مداخله بشری، وقدسیت آن کتاب مقدس بلکه بلا شک نوری است که از عالم قدس وبیچون طلوع کرده وحکمی است که توسط رسول امین از بارگاه الهی جل جلاله صدور یافته است. (یریدون لیطفئوا نورالله بافواههم والله متم نوره ولوکره الکافرون) یعنی می خواهند چراغ خدا را با پف کردن خاموش سازند وخدا نورش را تکمیل خواهد کرد که اگر چه برای کافران نا خوشایند باشد. ومن الله التوفیق

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *