مقالات

گفتار گهربار بزرگان (رض):ـ

Views: 240

گفتار گهربار بزرگان (رض):ـ

بسم الله الرحمن الرحیم 

نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد: 

حضرت ابوبکر صدیق (رض) فرمودند: هر کس ترک کند حرام را نرم میشود دل او وهر کس ترک کند مباح را روشن میشود اندیشه وعقل او ( مباح آنست که بکردن آن ثواب نباشد وبنا کردن آن عذاب .) وهمچنان فرمودند: کمال عقل انسان پیروی کردن رضامندی وخوشنودی خداوند تبارک وتعالی میباشد وپرهیز کردن ودورداشتن است خود را از قهر وغضب حق سبحانه وتعالی .

حضرت عمر (رض) فرمودند: دیدم تمام دوستان را پس ندیدم دوستی برتر از نگه داشتن زبان ، دیدم تمام لباس ها را پس ندیدم هیچ لباسی بهتر از لباس پرهیزگاری، دیدم جمیع مال را پس ندیدم هیچ مالی بهتر از قناعت ، دیدم تمام نیک کرداری ها را پس ندیدم هیچ نیک کرداری بهتر از خیر خواهی ، ودیدم طعامها را پس ندیدم هیچ طعامی را بهتر ولذیذ تر از صبر .

وهمچنان حضرت عمر (رض) فرمودند: هر که بسیار باشد خندیدن او کم میشود هیبت او ، هر که سبک گرداند مردمان را سبک داشته خواهد شد او ، هر که کثرت ورزد در چیزی مشهور گردد بهمان چیز، هر که بسیار باشد سخن گفتن او بسیار باشد بیهوده گوئی او ، هر که بسیار باشد بیهوده گوئی او کم شود حیاء او ، هر که کم گردد حیاء او کم گردد پرهیزگاری او ، هر که کم گردد پرهیزگاری او بمیرد دل او .

حضرت عثمان (رض) فرمودند: شخص مسلمان در شش نوع از خوف گرفتار است ، یکی از آنها از جانب خداوند تبارک وتعالی میباشد اینکه مبادا بگیرد از وی ایمان را ، دوم از طرف کرام الکاتبین اینکه می نویسد بر وی معصیت او را که رسوا وبی اعتبار میشود بسبب آن گناه در روز قیامت ، خوف سوم از طرف شیطان است که مبادا باطل گرداند اعمال او را ، چهارم از طرف ملک الموت است که ناگهان در حالت غفلت وبی خبری به گرفتن جان وی می آید ، پنجم از طرف دنیا میباشد که مبادا فریفته شود بآن واز آخرت باز ماند ، وخوف ششم اهل وعیالست که مبادا مشغول شود باهل وعیال پس باز دارند او را از یاد خداوند متعال .

حضرت علی (رض) فرمودند: از نعمت های دنیا کافیست ترا نعمت مسلمانی ، از شغلهای دنیا کافیست ترا بطاعت پروردگار شغل داشتن ، از عبرت گرفتنیها کافیست ترا از مرگ عبرت وپند گرفتن.

حضرت عبدالله انطاکی (رح) می فرمایند: پنج چیز است که دوای دل است 1 : همنشینی اشخاص نیکوکار . 2 : خواندن کلام الله . 3 : خالی بودن شکم . 4 : قیام شب . 5: عبادت وعجز وزاری کردن بدرگاه خداوند هنگام سحر.

سحر بر خیز وطاعت کن که طاعت به زهر کار است

سعادت را کسی داند که پیش از صبح بیدار است

حضرت حاتم اصم (رح) فرمودند: عجله کردن در کارها از وسوسه ای شیطان است مگر در پنج جای که شتاب نمودن درین پنج جای از سنت حضرت رسول الله (ص) میباشد . 1 : طعام دادن مهمان چون برسد . 2 : فراهم آوردن اسباب لازمه مرده آن زمانیکه بمیرد. 3 : بشوهر دادن دختر را هر گاه که بالغ شود. 4 : ادا کردن قرض آن زمانیکه واجب شود. 5 : توبه کردن از گناه هر گاه بوجود آید یعنی در توبه نمودن تعجیل لازم است که مبادا ناگهان پیک اجل در رسد وبارگناه بر گردن وشرمنده ودرمانده از دنیا برود.

محمد بن دوری (رح) فرمودند: بد بخت شد شیطان بسبب پنج چیز: اقرار نکرد بگناه خود، پشیمان نشد از گناه کردن خود، ملامت نکرد نفس خود را ، قصد نکرد بر توبه  ونا امید شد از رحمت پروردگار نعوذ بالله منها .

ونیکبخت گردید آدم (ع) بسبب پنج چیز : اقرار کردن بگناه خود ، پشیمان شدن از گناه خود ، ملامت کردن نفس خود را ، شتاب نمودن در توبه ، ونا امید نشدن از رحمت پروردگار .

پس انسان را لازم است که هرگاه معصیتی از وی صادر شود اقرار کند در نزد پروردگار بگناه  خود پشیمان شود ازآن گناه ونفس خود را ملامت نماید از آن گناه وشتاب کند بتوبه ونومید نباشد از رحمت خداوند متعال .

الله متعال می فرماید: توبه کنید وباز گردید بسوی خدایتعالی همه شما ای مسلمانان . وهمچنان فرموده است : لاتقنطوا من رحمة الله )

یارب اگــر گنـــاه کـــردم تـــوبه

خود نامه خود ســیاه کردم توبه

گفتی که بتوبه معصیت می بخشم

صـــد بار اگـــر گناه کــردم توبه

حضرت حسن بصری (رح) فرمودند: فاسد شدن دلها از شش چیز است : اول اینکه گناه میکنند بامید توبه ، وعلم می آموزند وعمل نمی کنند، وهرگاه عمل میکنند اخلاص نمی آورند ، ورزق خداوند ج را میخورند وشکران را بجا نمی آورند ، وراضی نمیباشند بقسمتی که خداوند متعال به آنها مقرر فرموده است، ودفن میکنند مردگان خود را وعبرت نمی گیرند یعنی حال خود را بر آنها قیاس نمیکنند .

حضرت یحی بن معاذ رازی (رح) می فرماید: از بزرگ ترین فریب خوردن مردمان در نزد من آنست که مدت طولانی بگناه بگذراند بامید عفو پروردگار بدون توبه وندامت، توقع قرب ونزدیکی را از خدایتعالی داشته باشد بدون طاعت وفرمان برداری ، انتظار از کشت جنت کشیدن به تخم آتش افشاندن ، طلب مرتبه ودرجه فرمان برداران کردن باگناهان بسیار، انتظار جزای نیکی داشتن بغیر عمل نیک ، آرزو جستن از خدای عزوجل از حد در گذشتن در عصیان.

شعر : امید میدارد نجات از عذاب ونمیرود براه نجات

وبه تحقیق اینکه کشتی نمیرود بخشکی .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *