مقالات

تجلیل نوروز از دیدگاه شریعت اسلام:ـ

Views: 138

تجلیل نوروز از دیدگاه شریعت اسلام:ـ

نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد

تجلیل وبزرگداشت جشن نوروز که جشن نیاکان کفراست ازدوجهت درست نیست، یکی وجه عام که درتجلیل آن موافقت ومشابهت باکفار لازم میاید، موافقت ومشابهت باکفار سزاوار مسلمان نیست چنانچه درآیات واحادیث وآثار  بسیاری موجود است .

ویکی وجه خاص درنفس این جشن که اینک ناروا بودن آنرا ازکتاب وحدیث، اجماع وقیاس برای تان ارائه میکنیم، چرا که دلائل شریعت همین چهارقسم است وبرای روا وناروا بودن یک چیز، دلیلی ازین دلائل شریعت بسنده است.

نوروز ازدیدگاه قرآن :

خداوند جلت عظمته صفات بندگان مخلص رحمان را بیان نموده میفرماید: ( والذین لایشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراماً)

وبندگان خدای رحمان( کسانی اند که برباطل گواهی نمی دهند، وهنگامی که کارهای یاوه وسخنان پوچی را ببینند وبشنوند، بزرگوارانه(ازشرکت دربیهوده کاری ویاوه سرایی کناره گیری می کنند وازآنها) می گذرند.

صفت بندگان مخلص به خدای رحمان اینست که نه دروغ می گوید ونه شهادت دروغ میدهند ونه درکارهای باطل، مجالس گناه بیهوده کاری ویاوه سرایی حاضر می شوند .

حضرت شاه عبدالقادر (رح)می نویسد که: درگناه شامل نمیشوند واز چیزهای بازی ولهو پرهیز می نمایند.

درمجالس دروغگویی ومعاصی شرکت نمی کنند. شهادت باطل وگواهی دروغ نمی دهند. هرگاه سخنان یاوه را بشنوند، هرگاه لغزشی وگناهی ازکسی مشاهده کنند بزرگوارانه می گذرند وهمچون بزرگان خویشتن را از شرکت دربد گوییها وبد کرداریها کنار می کشند وبزرگوارانه می گذرند.

نظریات علما پیرامون جمله (لایشهدون الزور)

حضرت عبدالرحمن ابن الجوزی (رح)درتفسیر خود می نگارد:

پیرامون این جمله هشت قول است، هفتم اینکه ازربیع بن انس (رح)نقل شده که مراد از آن اعیاد مشرکین است.

علامه ابن کثیر (رح)می نگارد:

واینهم یکی ازصفات بندگان رحمان است که آنها به کار باطل حاضر نمیشوند وآن لغو و غنا است، ابوالعالیه، طاؤس، ابن سیرین، ضحاک، ربیع بن انس وغیره رحمهم الله علماء  گفته اند که مراد ازآن اعیاد مشرکین است.

قاضی ثناءالله پانی پتی (رح) مینگارد:

امام مجاهد (رح) فرموده که حاضر نمیشوند به اعیاد مشرکان، ودرقاموس آمده است که زور به ضم دروغ، شرک بخدا واعیاد یهود ونصاری را گویند.

قاضی ابویعلی (رح) گفته است: درین آیت ازحاضر شدن به اعیاد مشرکین منع شده است.

وازعکرمه شاگرد عبدالله بن عباس روایت شده که اوگفته است: (زور)بازی بود مرکافرانرا در زمان جاهلیت. ابوالشیخ اصبهانی درشروط اهل ذمه باسناد خود بروایت جبیر از امام ضحاک می نویسد: اوگفته است که مراد ازآن اعیاد مشرکین است.

امام قرطبی (رح)می نگارد:(امام ضحاک، ابن زید وعبدالله بن عباس درتفسیر آیه والذین لایشهدون الزور گفته اندکه: آنانیکه حاضر نمیشوند به دروغ وباطل، زور هر باطل مزخرف راگویند وبزرگترین آن شرک وتعظیم معبودان باطله است. ودرروایت دیگری عبدالله بن عباس (رض) فرموده که مراد ازآن اعیاد مشرکین است .

ابوالفضل رشیدالدین میبذی درتفسیر کشف الاسرار معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری میگوید: امام مجاهد (رح) فرموده که مراد از لایشهدون الزور اعیاد مشرکین اعم از مجوس ونصاری است.

علاوه ازین، اقوال دیگری نیز وجود دارد که هرکدام ازعلماء تفسیر مختلف کرده اند البته این تفسیر تابعین (رح)که مراد به آن اعیاد مشرکین است مخالف اقوال سائرعلماء وتابعین نیست زیرا که روش سلف صالح درتفسیرشان همچنین است که هرکدام آنان نوعی از انواع را روی ضرورت ضرورتمند ذکر میکنند ویا برجنس شی تنبیه میکنند وزورهرچیز ملمع،آراسته شده، باطل، دارای لذت وشهوت را میگویند امام طبری (رح) می گوید :

(حقیقت)(زور)وصف وآراستن یک شی برخلاف صفات آن را گویند تا که شنونده وبیننده گمان نبرد که آن خلاف حقیقت است…….

پس همه این چیزها درمعنی (زور)داخل است، پس مطلب آیت چنین میشود: یعنی آنانیکه به کارهای باطل وآنچه را کلمه زور شامل است، حاضر نمی شوند.

چون اعیاد کفار شامل تمامی این مطالب است اعم ازکارهای باطل، مجالس گناه، لذت وشهوت وغیره معاصی پس همه آن زور است واین تعداد بی شمارتابعین آنرا به اعیاد مشرکین یعنی جشن کفار تفسیر کرده اند پس برمسلمان است که از تجلیل جشن کافران اجتناب نموده خود را درفهرست بندگان مخلص رحمان شامل نماید.

نوروز درروشنی احادیث نبوی:

1 ـ صحابی جلیل القدر وخادم خاص رسول الله (ص) حضرت انس بن مالک (رض)روایت میکند:

قدم رسول الله المدینه، ولهم یومان یلعبون فیهما، فقال: ماهذان الیومان؟ قالوا: کنا نلعب فیهما فی الجاهلیة فقال رسول الله: ان الله قد ابدلکم بهما خیراً منهما: یوم الاضحی ویوم الفطر.

زمانیکه رسول خدا(ص)به مدینه منوره تشریف آوردند مردم مدینه دو روز را جشن گرفته درآن به لهو ولعب می پردازند، پیامبر(ص)پرسیدند: اینها چه روزهای هستند.؟ گفتند این دو روزیست که دردوران جاهلیت مادرآن باهم بازی میکردیم ، رسول خدا (ص) فرمودند: خداوند جلت عظمته به عوض آنها بهترین روزهای به شما عنایت فرموده که روز عید فطر وروز عید قربان می باشد.

نظرعلماء پیرامون جمله «ولهم یومان)

ملاعلی قاری هروی (رح)  میگوید:  مراد ازآن دو روز جاهلیت روز نوروز ومهرگان است، شارحان حدیث همچنین گفته اند، این دو روز از لحاظ گرمی وسردی هوا معتدل هستند وشب و روز در آن ها برابر اند حکما‌‌ء متقدمین که درعلم هیئت دسترسی داشتند این دو روز را جشن گرفته به بازی میگذرانیدند، پيغمبر (ص)فرمودند: خداوند این روز را، به دو روز بهتر برای شما عوض کرده یکی روز عید اضحی ودیگری روز عید فطر .

درحدیث فوق پیامبر بزرگوار اسلام روزهای جشن زمان جاهلیت، طبق عادت گذشته اظهار خوشی وسرورکنند بلکه فرمودند: خداوند این دو روز را به دو روز بهتر برای شما عوض گردانید، قانون متفق است که عوض شدن یک چیز تقاضا میکند ترک عوض شده را، چرا که اجتماع عوض وعوض شده درست نیست وجمله (خیرا منهما)تقاضا میکند مشروعیت دو روز اسلامی را در بدل روزهای جاهلی که درآن خیری وجود ندارد.

و اینچنین اسلام این دو روز جاهلی را از میان  برداشته از آن هیچ اثری باقی نیست نه در دوران رسول الله (ص) ونه  در دوران خلفاء او، واگر ازتجلیل جشن این دو روز منع صورت نمیگرفت حتماً آنها برعادت شان باقی می ماندند زیرا که عادت تا آنکه تغیر دهنده ونابود کننده نداشته باشد، زائل نمیشود بخصوص عادت زنان واطفال، چنانکه گفته اند: جبل گردد جبلت نگردد، پس دانسته شد که منع قوی ازجانب رسول خدا درباره صورت گرفته است وهرچه را که پیامبر بشدت منع کند درحرام بودن آن هیچ کسی را شکی نیست پس درحرام بودن تجلیل جشن نوروز هم کدام شک وتردیدی نیست.

محدث وفقیه هروی علی بن سطان محمد القاری (رح)مینگارد: درین حدیث از بازی وشادی در روز های نوروز ومهرگان منع کرده است ودراین انتهای لطف ومهربانی است، وعوض آن به عبادت امر نموده زیرا که سرور حقیقی برای مسلمان درعبادت است، آنجا که خداوند متعال میفرماید: بگو ای پیامبر! بفضل خدا وبرحمت او، به این چیزها باید که شادمان شوند، آن بهتر است ازآنچه جمع میکنند.

یکی ازعلماء بزرگ اسلام بنام مظهر میگوید:

درین حدیث دلیل براینست که تعظیم وتجلیل نوروز ومهرگان وسائر اعیاد وجشن های کفار دردین ما نهی شده است.

شیخ عبدالحق محدث دهلوی(رح) مینگارد:

درین حدیث، ازتعظیم اعیاد مشرکین وجشن های کفار ومراسم آنان واظهار سرور ودرحضور های شان،نهی شده است.

بهر صورت! درحدیث فوق، پیامبر بزرگوار اسلام بصراحت از تجلیل جشن نوروز وسائر جشن های کفار وتعظیم آنها، منع کرده است، پس مسلمان را جز پیروی وامتثال ازحکم پیامبر وترک آنچه نهی کرده دیگر مجال نیست .

ـ  ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه (رض) روایت میکند که:

أن أبابکر دخل علیها وعندها جاریتان فی أیام منی تغنیان بما تقاولت الأنصار یوم بعاث والنبی (ص) متغش بثوبه فانتهرهما أبوبکر فکشف النبی (ص)عن وجهه فقال یا ابابکر‌ ان لکل قوم عید وهذا عیدنا(

عائشه صدیقه میفرماید که: ابوبکر پدرش بخانه اودرآمد درحالیکه دودخترک های انصار نزد او در روزهای عید اضحی بیت خوانی میکردند به اشعاریکه تفاخر میکردند به آن انصار در روز بعاث یکی از روزهای جنگ مشهور زمان جاهلیت، وآن حضرت (ص)خود را به جامه پیچیده خوابیده بود، حضرت ابوبکر آن دو دختر را تهدید نموده ازبیت خوانی منع کرد پيامبر(ص) جامه را از روی مبارک برداشته فرمود: ای ابابکر! بگذارشان هرقوم وملتی جشن دارند واین روز، روز جشن ماست،

درحدیث شریف جمله (ولکل قوم عید وهذا عیدنادلالت میکند به اختصاص هرقوم وملت به عید وجشنی، واصحاب فن میدانند که حرف لام برای اختصاص است، چنانچه خداوند جلت عظمته میفرماید🙁ولکل وجهة هو مولیهاهرکسی را جهتی است بدانجا رومیکنند.

وفرموده است🙁لکل جعلنا منکم شرعه ومنهاجا)

برای هرملتی ازشما راهی(برای رسیدن به حقائق) وبرنامه ای(جهت بیان احکام)قرارداده ایم

3 ـ  در روایت دیگری رسول اکرم (ص) درمورد عیدهای اسلامی فرموده اند:

هذا عیدنا یااهل الاسلامجشن وعید ماهمین است ای مسلمانان پس برای هرگروه عید وجشنی است که مختص بخود آنهاست وما در آن شریک نمیشویم چنانچه درقبله وراه رسم شان شرکت نمی ورزیم، پس جشن نوروز نیز یکی ازجشن های نیاکان کفراست، برای مسلمان جائز نیست که آنرا تجلیل کنند ویادرتجلیل آن شرکت نماید.

وجمله هذا (عیدنا) اقتضا میکند انحصار عید وجشن ما را درهمین روزهای اسلامی، پس علاوه ازآن دراسلام برای ماجشنی وجود ندارد که آنرا تجلیل نمائیم.

واز رخصت پيامبر دختران را به سرود وشادی در روز های  عید به این الفاظ (لکل قوم عید وهذاعیدنادانسته می شود که رخصت سرور وفرحت مختص به جشن مسلمانهاست وبرای مسلمان جائز نیست که در روز های جشن کفار خوشی وسرور نمایند چه جائیکه مسلمان خود آنرا تجلیل نماید.

ـ ام المومنین حضرت عائشه صدیقه (رض) روایت میکند که پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

من عمل عملاً لیس علیه امرنا فهورد.

کسیکه انجام میدهد عملی را که برآن دلیلی ازما ندارد پس آن عمل مردود است.

ـ  درروایت دیگری به این الفاظ آمده است:

(من أحدث فی أمرنا هذا مالیس منه فهو رد.)  کسیکه دردین ما چیزی را تازه پدید آورد که ازدین نباشد آن مردود وغیرمقبول است.

کسانیکه نوروز را هرساله تجلیل  میکنند آیا کدام دلیلی از شریعت بدست دارند؟ظاهراست که پاسخ شان منفی است، پس اعیاد شرعی، عید سعید فطر وعید سعید اضحی اند وسوای آن هرجشن وعید دیگری، نوپیدا وخود تراشیده بشراست وکدام دلیلی درموردآن از طرف شرع شریف ندارند لذا همچو جشن ها بفرموده رسول خدا(ص)برساخته گان آن مردود بود وشریعت برحق خداوند متعال آنرا باطل قلمداد میکند.

 وازطرف دیگر چنین خود ساختگی ها وخود سری ها را شریعت اسلامی بدترین فعل ها تلقی نموده راهی بسوی دوزخ می پندارد.

ـ حضرت جابر بن عبدالله(رض) روایت میکند که پيامبر اکرم(ص)فرمودند:

(فان خیرالحدیث کتاب الله وخیرالهدی ، هدی محمد، وشرالامور محدثاتها وکل بدعة ضلالة) وفی روایة للنسائی (کل ضلالة فی النار)

بهترین سخن کتاب خداست، وبهترین سیرت، سیرت حضرت محمد(ص) بدترین کارها چیزهای نوپیدا است، وهرچیز نوپيدا دردین باعث گمراهی است ودر روایت دیگری چنین آمده: هرگمراهی به آتش دوزخ میکشاند.

جشن نوروز نه تنها سخن کتاب وسیرت پيامبر(ص)نیست بلکه کتاب بر حق خدای ذوالجلال آنرا از صفات وخصلتهای کافران خوانده وپيامبراکرم(ص) بشدت تمام ازتجلیل آن نهی کرده است، چرا مسلمان دردین خویش خرافات را ایجاد نموده باکتاب خدا وسیرت پيامبر بازی کند وبرای خود راهی بسوی دوزخ هموار نماید!؟ ومن الله التوفیق.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *