مقالات

حکم كساني كه صاحب مال ودارائي هستند قرباني نمي كنند:ـ

Views: 30

حکم كساني كه صاحب مال ودارائي هستند قرباني نمي كنند:ـ

بسم الله الرحمن الرحیم 

نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد:

كساني كه قرباني براي شان واجب است قرباني نمي كنند رسول معظم اسلام (ص) تهديد شديدي را در مورد شان نمودند چنانچه در حديثي وارد است.

حديث: « عن ابي هريرة «رض» قال رسول الله  «ص» من وجد سعة ولم يضح فلاتقربن مصلانا » « رواه احمد وابن ماجه الترهيب والترغيب صفحه 100 جلد 2»

ترجمهاز حضرت ابوهريره «رض» روايت است كه رسول الله «ص» فرمودند: كسيكه صاحب دارائي باشد ومالك نصاب باشد قرباني نكند به نماز جاي ما نزديك نشود يعني به ما نزديك نشود. بخاطر اينكه قرباني واجب است  براي آنها واجب را ترك مي كنند گناه كار ميشوند .

چرا كه در كتب فقه موجود است الاضحية واجبة علي كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الاضحي ) « قدري صفحه 197 هدايه جلد 4 كتاب الاضحيه»

 يعني در روز عيد قربان  بر هر شخص آزاد مسلمان ومقيم « يعني بر مسافر قرباني واجب نيست» وكسي كه مال ودارائي داشته باشد قرباني واجب است.

2 : علامه ابن نجيم مصري در شرح كنزالدقائق مي نويسد: قرباني واجب است بر آزاد، صاحب مال كه از حاجت اصلي او زياد باشد، مقيم، عاقل بالغ از جانب خود از روز عيد قربان تا به روز آخر روزهاي عيد قربان « از روز دهم ذي الحجه تا قبل از غروب روز دوازدهم» وكسي كه به شهر مي نشيند بايد كه قبل از نماز ذبح نكند.« بحرالرائق شرح كنز صفحه 320 جلد 8 فتاوي خانيه بر هامش هنديه صفحه 343 جلد 3»

3 : امام ابوحنيفه «رح» فرمودند: قرباني واجب است در هر سال يك مرتبه براي كساني كه صاحب مال ودارائي هستند وبراي مقيم وعاقل وبالغ دليل امام ابوحنيفه «رح» اين حديث است كه رسول الله «ص» فرمودند: كسي كه صاحب ومال ودارائي است ووسعت قرباني كردن را دارد اگر قرباني نكند به نماز جاي ما نزديك نشود. پس اين وعيد براي ترك واجب است در غير واجب اين چنين وعيدي نيست پس قرباني واجب است. « فقه اسلامي وادله صفحه 2703 جلد 4»

 قرباني بر سر مسلمان ، عاقل ، بالغ ، مقيم ، كه از حاجت اصلي خود زياد تر داشته باشد واجب است ، خواه اين مال ، طلا باشد نقره باشد يا زيورات باشد يا پول نقد يا مال تجارت باشد يا سامان خانه كه از حاجت اصلي زياد تر باشد يا كدام منزلي كه زياده از حاجت اصلي باشد . بر سر هر كس كه صدقه فطر واجب باشد براي آن در روزهاي عيدالاضحي قرباني كردن نيز واجب است اگر كدام كس آن قدر مال نداشته باشد كه با بودن آن صدقه فطر بر آن واجب مي شد پس براي آن قرباني واجب نيست.

در قرباني حولان حول شرط نيست يعني مثل زكات نيست كه از پول ودارائي، طلا، نقره ، مال تجارت  او يك سال بگذرد برايش قرباني واجب باشد اگر قبل از روز عيد قربان صاحب تقریبا نزدیک به 33000 هزار افغاني  شد (چنانچه امسال 1403 همان 200 درهم را معادله کردند همین مقدار پول افغانی شده است.) برايش قرباني واجب مي شود. تا زماني كه آنها را به مصرف چيزي مشغول نكرده باشد بايد قرباني نمايد.

وقت قرباني:ـ

 وقت قرباني از طلوع صبح روز دهم ذي الحجه آغاز مي شود. ووقت آن تا پيش از غروب روز دوازدهم ذي الحجه ادامه مي يابد. مگر بايد توجه داشت كه براي مردم شهرها ، وقريه هاي بزرگ جواز ندارد كه قرباني ها را قبل از نماز عيد ذبح كنند، اما براي مردم قريه هاي كوچكي كه در آنها نماز عيد واجب نيست ، جائز است كه قرباني را بعد از طلوع صبح ذبح نمايند.

 افضل ؛ ذبح كردن قرباني در روز اول از روزهاي عيد قربان است، سپس در روز دوم ، سپس در روز سوم. وليكن روز دهم قرباني نمودن بهتر است، اما روز دوازدهم بعد از غروب آفتاب قرباني درست نيست، ومستحب است كه شخص قرباني خود را خودش ذبح كند، اگر عمل ذبح را به نيكوئي انجام داده مي توانست. اما اگر چنانچه عمل ذبح را به نيكوئي انجام داده نمي توانست، پس افضل اين است كه از غير خويش در اين رابطه كمك بخواهد ، وبراي او لازم است تا در وقت ذبح بر سر قرباني خويش حاضر باشد.

 ومستحب است كه قرباني را در روز ذبح كند. وليكن اگر آنرا به شب ذبح كرد جواز دارد به همراه كراهيت. اگر نماز عيد به روي سببي از اسباب معطل گردانيده شد، پس ذبح قرباني بعد از زوال خورشيد جائز است. اگر در شهري جماعت هاي روز عيد متعدد گرديد، ذبح كردن قرباني بعد از اولين نمازي كه در اين شهر خوانده شده است جواز دارد.

 اگر كسي در شهر پيش از نماز قرباني نمود قرباني آن درست نيست بايد دو باره قرباني كند. چنانچه در حديثي وارد است.

حديث: ( عن جندب بن عبدالله قال شهدت الاضحي يوم النحر مع رسول الله فلم يعد ان صلي وفرغ من صلوته وسلم فاذا هو يري لحم اضاحي قد ذبحت قبل ان يفرغ من صلوته فقال من كان ذبح قبل ان يصلي او نصلي فليذبح مكانها اخري) « رواه البخاري ومسلم مشكات كتاب الصلوه باب الضحيه جلد 1»

ترجمهاز جندب بن عبدالله روايت است كه يك بار در روز عيد قربان در محضر رسول اكرم «ص» بودم ، به محض اينكه از نماز فارغ شدند نگاهشان بر گوشتهاي قرباني افتاد « اين قربانيها پيش از نماز ذبح شده بودند» آن حضرت فرمودند: كساني كه قبل از نماز قرباني كرده اند به جاي آن دوباره قرباني كنند« زيرا قرباني آنها چون قبل از نماز بوده صحيح نيست.

حديث دوم : ( عن البراء بن عازب «رض» قال خطبنا النبي «ص» يوم النحر فقال ان اول مانبذأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل ان نصلي فانما هو شاة لحم عجله لاهله ليس من النسك في شئ) « رواه البخاري ومسلم مشكات كتاب الاضحيه جلد 1»

ترجمهاز براء بن عازب «رض» روايت است كه رسول اكرم «ص» در روز عيد قربان خطبه اي ايراد فرمودند: وبيان داشتند اولين وظيفه ما امروز اين است كه نخست نماز عيد بخوانيم وبعد از آن باز گشته قرباني كنيم هر كس چنين كند طبق روش ما درست عمل كرده است وهر كس پيش از نماز قرباني كرد قرباني او صحيح نمي شود بلكه او به منظور گوشت خوري خانواده خويش گوسفندي ذبح كرده است.

 حديث سوم : ( عن عبدالله بن قرط عن النبي «ص» قال ان اعظم الايام عند الله يوم النحر ثم يوم القر « قال ثور هو اليوم الثاني» قال وقرب لرسول الله «ص» بدنات خمس او ست فطفقن يزدلفن اليه بايتهن يبدءرواه ابوداود معارف الحديث صفحه 568 جلد 4»

ترجمهاز عبدالله بن قرط روايت است كه رسول الله «ص» فرمودند: بزرگترين وبا عظمت ترين روزها به نزد الله ، روز عيد قربان است ، پس از آن روز بعدي « يعني روز يازدهم ذي الحجه» لذا تا جائي كه ممكن است در روز اول يعني دهم ذي الحجه قرباني شود واگر تأخير شد در روز بعد از آن يعني يازدهم واگر تأخير شد در روز بعدي يعني دوازدهم قرباني شود در اين روز قرباني ادا مي شود، راوي حديث عبدالله بن قرط «رض» بعد از نقل اين ارشاد رسول اكرم«ص» مشاهده عجيب وغريب خود را بيان مي كند كه : يك بار پنج ويا شش شتر براي قرباني به نزد آن حضرت آورده شد پس هر يك از آنها سعي مي كرد تا خود را به آن حضرت نزديكتر كند وزود تر از ديگران ذبح گردد.

 اين يك معجزه رسول معظم «ص» است كه اين شتران مبادرت مي ورزيدند كه هر كدام زود تر خود را نزد رسول معظم اسلام برسانند كه آنها را ذبح كنند. در آن وقت خداوند در آنها اين شعور را پيدا كرده بود كه فدا شدن در راه او از دست محبوب ورسول برگزيده او حضرت محمد «ص» ذبح شدن چه سعادت بزرگي براي آنها خواهد بود.

لذا هر يك از  آنها با اين آرزو به آن حضرت نزديك مي شد كه قبل از ديگران ذبح گردد.

همه آهوان صحرا سر خود نهاده بر كف

به اميد آنكه روزي به شكار خواهي آمد

علما اتفاق دارند بر اينكه با فضيلت ترين روز براي قرباني كردن روز اول عيد قربان است پيش از زوال آفتاب .امام ابوحنيفه «رح» مي فرمايند: زمان قرباني از طلوع فجر روز عيد شروع ميشود ودوام دارد تا قبل از غروب آفتاب روز سوم ، براي مردم شهر جواز ندارد كه قبل از نماز عيد قرباني نمايند واما مردم قريه هاي كه در آن نماز عيد خوانده نمي شود ميتوانند بعد از طلوع صبح قرباني نمايند. در شب قرباني كردن مكروه تنزيه ميباشد بخاطر اينكه احتمال ميرود كه خطا كند هنگام ذبح . دليل امام ابوحنيفه «رح» در مورد اينكه قبل از نماز قرباني جواز ندارد اين است كه حضرت براء ابن عازب روايت نمودند كه رسول الله «ص» فرمودند: كسي كه قبل از نماز قرباني را ذبح كند براي نفس خود وبخاطر گوشت خوري ذبح كرده است.وهمچنين حضرت انس روايت مي كند كه رسول الله «ص» فرمودند: كسي كه قبل از نماز ذبح كند بايد كه دو باره ذبح كند واگر كسي كه بعد از نماز قرباني را ذبح كند به تحقيق كه قرباني او تمام شده است.

واما دليل علما در مورد تحديد  وقت به سه روز اين روايت است كه از حضرت عمر وحضرت علي وابن عباس روايت است كه فرمودند: روزهاي قرباني سه روز است افضل ترين آن روز اول عيد ميباشد. حضرت ابن عمر «رض» مي فرمايد: قرباني دو روز بعد از روز عيد ميباشد.« فقه اسلامي وادله صفحه 2714 جلد 4» «ومن الله التوفیق»

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *